Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu yêu cầu chứng thực

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 31/PYC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........…………
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..
Số điện thoại: …………..…………….....................................................
Email: .......................................................................................................
Số Fax: ……...........………......................................................................
Yêu cầu chứng thực về: ...........................................................................
............................................................................................................................
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1.……………………………………….........………....................…........……
2.........................................................................................................….......…..
3.…………....………………………….........………....................……........…
4..........................................................................................................................
5..........................................................................................................................
6..........................................................................................................................
7..........................................................................................................................
8..........................................................................................................................
9..........................................................................................................................
10........................................................................................................................
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........
NGƯỜI NHẬN PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NỘP PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu số 31/PYC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIU YÊU CU CHNG THC HP ĐNG, VĂN BN
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............................
Họ và tên người nộp phiếu:……..……………............….........…………
Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............………..
Số điện thoại: …………..…………….....................................................
Email: .......................................................................................................
Số Fax: ……...........………......................................................................
Yêu cầu chứng thực về: ...........................................................................
............................................................................................................................
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1.……………………………………….........………....................…........……
2.........................................................................................................….......…..
3.…………....………………………….........………....................……........…
4..........................................................................................................................
5..........................................................................................................................
6..........................................................................................................................
7..........................................................................................................................
8..........................................................................................................................
9..........................................................................................................................
10........................................................................................................................
Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./.........
NGƯỜI NHẬN PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI NỘP PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phiếu yêu cầu chứng thực - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu yêu cầu chứng thực 9 10 907