Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh
Họ và tên:........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:......................do ...................................................................
cấp ngày………………….tháng.................năm............................................................................
Địa chỉ thường trú/tạm trú:.............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Số điện thoại:............................Số Fax: .........................................................................................
Hoặc
Tên tổ chức:....................................................................................................................................
Địa chỉ đặt trụ sở:............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Họ tên người đại diện:.....................................................................................................................
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: ...........................do .............................................................
cấp ngày………………….tháng....................năm.........................................................................
Số điện thoại: .......................Số Fax:..............................................................................................
Nội dung yêu cầu công chứng:.......................................................................................................
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1. .....................................................................................................................................................
2. ....................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
Kính gửi: Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh
Họ và tên:........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số:......................do ...................................................................
cấp ngày………………….tháng.................năm............................................................................
Địa chỉ thường trú/tạm trú:.............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Số điện thoại:............................Số Fax: .........................................................................................
Hoặc
Tên tổ chức:....................................................................................................................................
Địa chỉ đặt trụ sở:............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Họ tên người đại diện:.....................................................................................................................
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: ...........................do .............................................................
cấp ngày………………….tháng....................năm.........................................................................
Số điện thoại: .......................Số Fax:..............................................................................................
Nội dung yêu cầu công chứng:.......................................................................................................
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1. .....................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng......năm..........
Người nhận phiếu Người yêu cầu công chứng
và các giấy tờ nộp kèm theo (Ký và ghi rõ họ và tên)
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch 9 10 637