Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu yêu cầu cung cấp chứng thư số Viettel - ca

Được đăng lên bởi nguyen-manh-ha
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
--------)0(--------

S S :………………
SôSó
SS

PHI U YÊU C U CUNG C P CH NG THƯ S

VIETTEL-CA

I. Thông tin v t ch c, doanh nghi p
1. Tên giao d ch b ng ti ng Vi t
Tên giao d ch y :………………………………………………...........................................
Tên vi t t t:……………………………………………..............................................................
Tr c thu c :…………………………………………………….....................………………….
2. Tên giao d ch b ng ti ng Anh…………………………………………………………….......
3. Thông tin c a t ch c, doanh nghi p
Quy t nh thành l p s /Gi y phép KKD: …..…..…..……….………………………………
C p ngày: ……………………………………….T ch c c p:….……………………………..
Mã s Thu : ...………………………………………………………..……………………..…..
4.

a ch c a t ch c, doanh nghi p
a ch (theo quy t nh thành l p/Gi y phép KKD):…………….…………………………
………………………………………………………………………………………………….
Qu n/Huy n………………………………….Thành ph /T nh:………………........................
5. Email giao d ch chính th c:…………………………………………………………………..
II. Khách hàng cá nhân/ i di n pháp lý c a t ch c, doanh nghi p
H và tên :…………….………………………………….Ch c v : …………………………
S CMND/H chi u: ……………………C p ngày: ………………….. T i:………………
H kh u thư ng trú:……………………………………………………….…………………..
i n tho i:..………………………………Di ng: ………………………………………….
Email:...:…………….................................Fax:…………….......................................................
III. Thông tin liên h trong trư ng h p c n thi t
H và tên:……………………………………Ch c v : ……………………………………….
a ch : …………………………………………………………………………………………
i n tho i:..………………………………….Di ng: ……………………………………….
Email:..:…………….......................................Fax:……………..................................................
IV. Thông tin v ch ng thư s Viettel-CA xin c p:
1.

i tư ng xin c p d ch v :

Cá nhân
2. Lo i ch ng thư xin c p:
Ch ng thư s cho cơ quan, t ch c, cá nhân
BM02.QT.03.KHDN.24

Lbh: / Ngày hi u l c:

T ch c

Ch ng thư s SSL
Ch ng thư s Code Signing
3. Th i h n s d ng:
T :………., …./…./……

n: ……….,…./…./…….

4. Tên mi n ăng ký (b t bu c v i ch ng thư s SSL):………………….……………………
5. Gi y phép tên mi n s (b t bu c v i ch ng thư s SSL):……..…………………………....

Ngư i ti p nh n yêu c u
(Ký và ghi rõ h tên)

(Ký, ghi h tên và óng d u)

Mã s NV:…………

BM02.QT.03.KHDN.24

………, ngày ...... tháng …... năm…….
i di n c a t ch c, doanh nghi p

Lbh: / Ngày hi u l c:

...
BM02.QT.03.KHDN.24 Lbh: / Ngày hi
u lc:
S
S:………………
SôSó
SSốố
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
--------)0(--------
PHIU YÊU CU CUNG CP CHNG THƯ S VIETTEL-CA
I. Thông tin v t chc, doanh nghip
1. Tên giao dch bng tiếng Vit
Tên giao dch đầy đủ:………………………………………………...........................................
Tên viết tt:……………………………………………..............................................................
Trc thuc :…………………………………………………….....................………………….
2. Tên giao dch bng tiếng Anh…………………………………………………………….......
3. Thông tin ca t chc, doanh nghip
Quyết định thành lp s/Giy phép ĐKKD: …..…..…..……….………………………………
Cp ngày: ……………………………………….T chc cp:….……………………………..
Mã s Thuế: ...………………………………………………………..……………………..…..
4. Địa ch ca t chc, doanh nghip
Địa ch (theo quyết định thành lp/Giy phép ĐKKD):…………….…………………………
………………………………………………………………………………………………….
Qun/Huyn………………………………….Thành ph/Tnh:………………........................
5. Email giao dch chính thc:…………………………………………………………………..
II. Khách hàng cá nhân/ đại din pháp lý ca t chc, doanh nghip
H và tên :…………….………………………………….Chc v: …………………………
S CMND/H chiếu: ……………………Cp ngày: ………………….. Ti:………………
H khu thường trú:……………………………………………………….…………………..
Đin thoi:..………………………………Di động: ………………………………………….
Email:...:…………….................................Fax:…………….......................................................
III. Thông tin liên h trong trường hp cn thiết
H và tên:……………………………………Chc v: ……………………………………….
Địa ch: …………………………………………………………………………………………
Đin thoi:..………………………………….Di động: ……………………………………….
Email:..:…………….......................................Fax:……………..................................................
IV.
Thông tin v chng thư s Viettel-CA xin cp:
1. Đối tượng xin cp dch v:
Cá nhân T chc
2.
Loi chng thư xin cp:
Chng thư s cho cơ quan, t chc, cá nhân
Phiếu yêu cầu cung cấp chứng thư số Viettel - ca - Trang 2
Phiếu yêu cầu cung cấp chứng thư số Viettel - ca - Người đăng: nguyen-manh-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phiếu yêu cầu cung cấp chứng thư số Viettel - ca 9 10 427