Ktl-icon-tai-lieu

Phom Đề Tài nghiên cứu khoa học mới nhất

Được đăng lên bởi Ánh Mầu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 21 tháng 09 năm 2014

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỦA SINH VIÊN

1.

Tên đề tài: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 về phần di truyền

đẻ giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 9.
2.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tự nhiên, Giáo dục

3.

Loại hình nghiên cứu: Cơ bản/Ứng dụng

4.

Thời gian thực hiện: 1 tháng (từ tháng 09/2014 đến tháng 10/2014).

5.

Cấp quản lý: Cấp khoa

6.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ánh
Lớp: k34 Sinh – Hóa

Năm thứ: 3

Điện thoại: 0979346115

Ngành đào tạo: Sinh - Hóa

7.

Cán bộ - giảng viên hướng dẫn: Đinh Thị Thu Phương
Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị: Khoa Tự Nhiên

8.

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:

9.

Tính cấp thiết của đề tài: Cần ghi rõ các lý do chọn đề tài “Tại sao nghiên cứu
đề tài này?” và xác định sự cấp thiết phải nghiên cứu đề tài “Nếu không nghiên
cứu ngay đề tài này thì như thế nào? Tại sao?”.

10. Mục tiêu của đề tài: Đây là căn cứ để các Hội đồng thẩm định, xét duyệt và
đánh giá nghiệm thu đề tài nên cần xác định rõ “Làm được cái gì? Đạt đươc ở
mức độ nào?/Sản phẩm cần đạt của quá trình nghiên cứu đề tài là gì?”.

11. Tóm tắt nội dung của đề tài: Nêu rõ các Phần, Chương, Mục dự kiến trình bày
trong báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài (kèm theo các nhiệm vụ, công việc cần
phải thực hiện khi nghiên cứu đề tài; dự kiến sản phẩm phải đạt, thời gian hoàn
thành)

12. Nhu cầu kinh tế xã hội và triển vọng áp dụng kết quả nghiên cứu: ……….
13. Phương pháp chung để thực hiện: Nêu cách tiếp cận cụ thể của đề tài; tính
hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài

14. Dạng sản phẩm kết quả tạo ra: Nêu rõ loại sản phẩm, tên sản phẩm, dự kiến số
lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm; số bài báo công bố kết quả nghiên
cứu; địa chỉ cụ thể có thể ứng dụng sản phẩm, kết quả

15. Kinh phí thực hiện đề tài:
Tổng kinh phí: 0 Bằng chữ: không
Trong đó:

Kinh phí đề nghị trường hỗ trợ: ....................................................
Kinh phí của đơn vị:......................................................................
Các nguồn kinh phí khác:..............................................................

Dự trù kinh phí theo các mục chi (kèm bản dự trù chi tiết kinh phí).
Chủ nhiệm đề tài
(Ký, ghi rõ họ tên)
CBGV hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Duyệt của đơn vị
Trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 21 tháng 09 năm 2014
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỦA SINH VIÊN
1. Tên đề tài: Xây dựng bộu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 về phần di truyền
đẻ giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 9.
2. Lĩnh vực nghiên cứu: Tự nhiên, Giáo dục
3. Loại hình nghiên cứu: Cơ bản/Ứng dụng
4. Thời gian thực hiện: 1 tháng (từ tháng 09/2014 đến tháng 10/2014).
5. Cấp quản lý: Cấp khoa
6. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ánh
Lớp: k34 Sinh – Hóa Năm thứ: 3 Điện thoại: 0979346115
Ngành đào tạo: Sinh - Hóa
7. Cán bộ - giảng viên hướng dẫn: Đinh Thị Thu Phương
Học vị: Thạc sĩ Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị: Khoa Tự Nhiên
8. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:
9. Tính cấp thiết của đề tài: Cần ghi rõ các lý do chọn đề tài “Tại sao nghiên cứu
đề tài này?”xác định sự cấp thiết phải nghiên cứu đề tàiNếu không nghiên
cứu ngay đề tài này thì như thế nào? Tại sao?”.
10. Mục tiêu của đề tài: Đây căn cứ để các Hội đồng thẩm định, xét duyệt
đánh giá nghiệm thu đề tài nên cần xác định Làm được cái gì? Đạt đươc
mức độ nào?/Sản phẩm cần đạt của quá trình nghiên cứu đề tài là gì?”.
11. Tóm tắt nội dung của đề tài: Nêucác Phần, Chương, Mục dự kiến trình bày
trong báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài (kèm theo các nhiệm vụ, công việc cần
phải thực hiện khi nghiên cứu đề tài; dự kiến sản phẩm phải đạt, thời gian hoàn
thành)
12. Nhu cầu kinh tế xã hội và triển vọng áp dụng kết quả nghiên cứu: ……….
13. Phương pháp chung để thực hiện: Nêu cách tiếp cận cụ thể của đề tài; tính
hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài
Phom Đề Tài nghiên cứu khoa học mới nhất - Trang 2
Phom Đề Tài nghiên cứu khoa học mới nhất - Người đăng: Ánh Mầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phom Đề Tài nghiên cứu khoa học mới nhất 9 10 980