Ktl-icon-tai-lieu

Phòng cháy chữa cháy

Được đăng lên bởi Minh Quan Nguyen Hy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CTY CP HÒN TẰM BIỂN
NHA TRANG
Số :……/QĐNS/ 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nha Trang, ngày

tháng

năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
“ V/v :Thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy Khu du lịch Merperle Hòn tằm “

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU DU LỊCH MERPERLE HON TAM
- Căn cứ vào giấy phép thành lập Công ty số 4200669275 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh
Khánh Hoà cấp ngày 01 tháng 10 năm 2010.
- Căn cứ vào Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001
- Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi
hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
- Căn cứ vào Quyết định số 175/QĐNS/2013 ngày 09/04/2013 về việc bổ nhiệm Ông Phạm
Minh Nhựt Giám làm đốc điều hành của Khu du lịch Merperle Hòn tằm .
- Căn cứ hoạt động kinh doanh của Khu du lịch Merperle Hòn tằm

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1: Nay thành lập Đội phòng cháy chữa cháy Khu du lịch Merperle Hòn tằm gồm các
ông có tên sau:
Ô. Nguyễn Kim Hoàng Trí
Khu C
1 Ô. Nguyễn Duy Huy

Trợ lý TQL khu AB

Trưởng ban

Nhân viên kỹ thuật

Đội trưởng

2

Ô. Hồ Văn Thái

Nhân viên cảnh quan môi trường

Đội viên

3

Ô. Trần Dư

Nhân viên cảnh quan môi trường

Đội viên

4

Ô. Nguyễn Văn Sơn

Nhân viên kỹ thuật

Đội viên

5

Ô. Phạm Ngọc Diễn

Nhân viên pha chế

Đội viên

6

Ô. Tôn Anh Tuấn

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Đội viên

7

Ô. Lý Huy Hoàng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Đội viên

8

Ô. Nguyễn Văn Hoàng

Nhân viên hồ bơi

Đội viên

9

Ô. Huỳnh Anh Khoa

Nhân viên hồ bơi

Đội viên

10

Ô. Nguyễn Bảo Sơn

Lễ tân

Đội viên

11

Ô. Nguyễn Ngọc Trường

Nhân viên Hành lý

Đội viên

12

Ô. Võ Đình Kiệt

Ca phó

Đội viên

13

Ô. Trần Tấn Đức

Nấu chính

Đội viên

14

Ô. Phan Nguyễn Tuấn Kiệt Nhân viên giặt ủi

Đội viên

15

Ô. Trần Lục Sỹ

Nhân viên Buồng phòng

Đội viên

Khu AB
1

Ô. Lê Trung Hải

Nhân viên hồ bơi

Đội trưởng

2

Ô. Lê Tấn Cường

Nhân viên hồ bơi

Đội viên

3

Ô. Phan Quốc Toàn

Nhân viên hồ bơi

Đội viên

4

Ô. Nguyễn Đình Văn

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Đội viên

5

Ô. Trần Phú Thịnh

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Đội viên

6

Ô. Nguyễn Trọng Vũ

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Đội viên

7

Ô. Lê Minh Hồng

Giám sát sân golf

Đội viên

8

Ô. Võ Văn Tý

Nhân viên sân golf

Đội viên

9

Ô. Hà Quốc Cường

Nhân viên kỹ thuật điện tử

Đội viên

10

Ô. Trần Văn Nam

TBP kỹ thuật AB

Đội viên

11

Ô. Thái Bá Hùng

Nhân viên kỹ thuật

Đội viên

12

Ô. Nguyễn Hoàng Chương

Nhân viên tạp vụ

Đội viên

...
CTY CP HÒN TẰM BIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHA TRANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :……/QĐNS/ 2013
Nha Trang, ngày tháng năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
V/v :Thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy Khu du lịch Merperle Hòn tằm
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU DU LỊCH MERPERLE HON TAM
- Căn cứ vào giấy phép thành lập Công ty số 4200669275 do Sở Kế hoạch Đầu Tỉnh
Khánh Hoà cấp ngày 01 tháng 10 năm 2010.
- Căn cứ vào Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001
- Căn cứ Thông số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi
hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
- Căn cứ vào Quyết định số 175/QĐNS/2013 ngày 09/04/2013 về việc bổ nhiệm Ông Phạm
Minh Nhựt Giám làm đốc điều hành của Khu du lịch Merperle Hòn tằm .
- Căn cứ hoạt động kinh doanh của Khu du lịch Merperle Hòn tằm
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1: Nay thành lập Đội phòng cháy chữa cháy Khu du lịch Merperle Hòn tằm gồm các
ông có tên sau:
Ô. Nguyễn Kim Hoàng Trí Trợ lý TQL khu AB Trưởng ban
Khu C
1 Ô. Nguyễn Duy Huy Nhân viên kỹ thuật Đội trưởng
2 Ô. Hồ Văn Thái Nhân viên cảnh quan môi trường Đội viên
3 Ô. Trần Dư Nhân viên cảnh quan môi trường Đội viên
4 Ô. Nguyễn Văn Sơn Nhân viên kỹ thuật Đội viên
5 Ô. Phạm Ngọc Diễn Nhân viên pha chế Đội viên
6 Ô. Tôn Anh Tuấn Nhân viên phục vụ nhà hàng Đội viên
7 Ô. Lý Huy Hoàng Nhân viên phục vụ nhà hàng Đội viên
8 Ô. Nguyễn Văn Hoàng Nhân viên hồ bơi Đội viên
9 Ô. Huỳnh Anh Khoa Nhân viên hồ bơi Đội viên
10 Ô. Nguyễn Bảo Sơn Lễ tân Đội viên
11 Ô. Nguyễn Ngọc Trường Nhân viên Hành lý Đội viên
12 Ô. Võ Đình Kiệt Ca phó Đội viên
13 Ô. Trần Tấn Đức Nấu chính Đội viên
14 Ô. Phan Nguyễn Tuấn Kiệt Nhân viên giặt ủi Đội viên
Phòng cháy chữa cháy - Trang 2
Phòng cháy chữa cháy - Người đăng: Minh Quan Nguyen Hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phòng cháy chữa cháy 9 10 431