Ktl-icon-tai-lieu

Phụ lục các kiến nghị về TTHC

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
CHÍNH PHỦ
Số : /2008/N
Đ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày

tháng 01 năm 2008

DỤ THẢO LẦN 1
NGHỊ ĐỊNH
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực quản lý nhà
nước
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP
ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình như sau:
1. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 11.
2. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 11 như sau:
"b) Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quy định cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
được quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp
trên. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, việc phân cấp theo quy định
riêng được Thủ tướng Chính phủ cho phép.".
3. Sửa đổi khoản 1 Điều 20 như sau:

2
"Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp
giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu người
xin cấp giấy phép xây dựng cung cấp các giấy tờ, tài liệu không thuộc hồ sơ xin
cấp giấy phép xây dựng quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Nghị định này."
4. Sửa đổi khoản 3 Điều 49 như sau:
“3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
cấp chứng chỉ hành nghề hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng
chỉ hành nghề. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương hoặc Giám đốc Sở Xây dựng trong trường hợp được Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương uỷ quyền, ra quyết định
thành lập Hội đồng tư vấn giúp Bộ trưởng hoặc Giám đốc Sở Xây dựng cấp
chứng chỉ hành nghề.”.
Điều 2. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau :
"2. Đối với các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số
66/2006/QH11 của Quốc hội thì chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư trình Chính
phủ xem xét để trình ...
1
CHÍNH PHỦ
Số : /2008/N
Đ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2008
DỤ THẢO LẦN 1
NGHỊ ĐỊNH
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực quản lý nhà
nước
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch
Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ
Lao động Thương binh hội, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Nghị đnh số 16/2005/NĐ-CP
ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản dự án đầu xây dựng
công trình như sau:
1. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 11.
2. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 11 như sau:
"b) Tùy theo điều kiện cụ thể của từng đa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quy định cụ thể cho Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện, cấp
được quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp
trên. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, việc phân cấp theo quy đnh
riêng được Thủ tướng Chính phủ cho phép.".
3. Sửa đổi khoản 1 Điều 20 như sau:
Phụ lục các kiến nghị về TTHC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ lục các kiến nghị về TTHC - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phụ lục các kiến nghị về TTHC 9 10 709