Ktl-icon-tai-lieu

phụ lục hợp đồng

Được đăng lên bởi Như Quỳnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
Kèm theo Hợp đồng tín dụng số: 7009LAV2014 ngày 29 tháng 07 năm 2014
Họ tên khách hàng: LÝ NGÂN NGỌC
Địa chỉ: Ấp Thới Thạnh, Xã Thới Thuận, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
I.

THEO DÕI PHÁT TIỀN VAY VÀ TRẢ NỢ
PHÁT TIỀN VAY
Ngày, tháng,

Đối tượng

năm

cho vay

Số tiền vay

PHÂN KỲ TRẢ NỢ
Lãi suất

Ngày, tháng,

cho vay

năm

12%/ năm

05/11/2014

32.500.000

3 tháng/ lần

05/02/2015

32.500.000

3 tháng/ lần

05/05/2015

32.500.000

3 tháng/ lần

05/08/2015

32.500.000

3 tháng/ lần

Số tiền gốc

Số tiền lãi

Vay mua
xe tải vận
05/08/2014

chuyển

130.000.000

hàng hóa

CHỮ KÝ
Kế toán
cho vay

Người vay

II.

ĐIỀU CHỈNH KỲ HẠN TRẢ NỢ GỐC, LÃI; GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI

GIA HẠN GỐC

Ngày,
tháng,
năm

III.

GIA HẠN NỢ LÃI

ĐIỀU CHÌNH KỲ HẠN

ĐIỀU CHÌNH KỲ HẠN

TRẢ NỢ GỐC

TRẢ NỢ LÃI

Số

Đến

Số

Đến

Số

Đến

Số

Đến

tiền

ngày…tháng…

tiền

ngày…tháng…

tiền

ngày…tháng…

tiền

ngày…tháng…

THEO DÕI THU NỢ, CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN, DƯ NỢ
Ngày,
tháng,

Diễn giải

Thu nợ trong
hạn

năm
Gốc

Lãi

Chuyển nợ

Quá hạn

Thu nợ quá hạn

Gốc

Lãi

Dư nợ

Tổng số

Trong

Chữ ký
Kế toán

đó: NQH cho vay

Người trả

Ngày,
tháng,

Diễn giải

Thu nợ trong
hạn

năm
Gốc

Lãi

Chuyển nợ

Quá hạn

Thu nợ quá hạn

Gốc

Lãi

Dư nợ

Tổng số

Trong

Chữ ký

Kế toán

đó: NQH cho vay

Người trả

...
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
Kèm theo Hợp đồng tín dụng s: 7009LAV2014 ngày 29 tháng 07 năm 2014
H tên khách hàng: LÝ NGÂN NGỌC
Địa ch: p Thi Thạnh, Xã Thi Thun, Q. Tht Nt, TP. Cn T.
I. THEO DÕI PHÁT TIỀN VAY VÀ TRẢ NỢ
PHÁT TIỀN VAY
PHÂN KỲ TRẢ NỢ
CHỮ KÝ
Ngày, tháng,
năm
Đối tượng
cho vay
Số tiền vay
Lãi suất
cho vay
Ngày, tháng,
năm
Số tiền gốc
Số tiền lãi
Kế toán
cho vay
Người vay
05/08/2014
Vay mua
xe tải vận
chuyển
hàng hóa
130.000.000
12%/ năm
05/11/2014
32.500.000
3 tháng/ lần
05/02/2015
32.500.000
3 tháng/ lần
05/05/2015
32.500.000
3 tháng/ lần
05/08/2015
32.500.000
3 tháng/ lần
phụ lục hợp đồng - Trang 2
phụ lục hợp đồng - Người đăng: Như Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
phụ lục hợp đồng 9 10 340