Ktl-icon-tai-lieu

PHỤ LỤC SỐ 03 DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC)

Được đăng lên bởi quyentranhvt
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3287 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHỤ LỤC SỐ 03
DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC)
(Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)
I/ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI:
1. Nội dung phân loại:
Phân loại theo nội dung kinh tế (viết tắt là Mục, Tiểu mục) là dựa vào
nội dung kinh tế (hay tính chất kinh tế) của khoản thu, chi ngân sách nhà nước
để phân loại vào các Mục, Tiểu mục; Nhóm, Tiểu nhóm khác nhau.
Các Mục thu ngân sách nhà nước quy định trên cơ sở chế độ, chính sách
thu ngân sách nhà nước; các Mục chi ngân sách nhà nước quy định trên cơ sở
chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách nhà nước. Trong từng Mục
thu, chi để phục vụ yêu cầu quản lý chi tiết, quy định các Tiểu mục. Các Mục
thu, chi có nội dung gần giống nhau lập thành Tiểu nhóm; các Tiểu nhóm có
tính chất gần giống nhau lập thành Nhóm để phục vụ yêu cầu quản lý, đánh giá
ngân sách nhà nước.
2. Mã số hoá các nội dung phân loại:
Các nội dung phân loại được mã số hoá 4 ký tự - N1N2N3N4, qui định cụ
thể như sau:
a. N1N2N3N4 có giá trị từ 0001 đến 0099 dùng để mã số hoá các Mục tạm
thu, tạm chi (Mục III).

- Các số có giá trị từ 0001 đến 0049 dùng để mã số hoá các Mục tạm thu
- Các số có giá trị từ 0051 đến 0099 dùng để mã số hoá các Mục tạm chi
b. N1N2N3N4 có giá trị từ 0110 đến 0799 dùng để mã số hoá các Nhóm,
Tiểu nhóm.
c. N1N2N3N4 có giá trị từ 0800 đến 0899 dùng để mã số hoá các Mục vay
và trả nợ gốc vay (Mục IV): Mỗi Mục có 20 giá trị. Các số có N 4 với giá trị
chẵn không (0) dùng để chỉ các Mục vay và trả nợ gốc vay. Khi hạch toán vay
và trả nợ gốc vay hạch toán chung vào một Mục, khi báo cáo phải rõ số phát
sinh vay trong niên độ, số phát sinh trả nợ trong niên độ và số dư nợ vay.

d. N1N2N3N4 có giá trị từ 0900 đến 0999 dùng để mã số hoá Mục theo
dõi chuyển nguồn giữa các năm (Mục V).
Các giá trị từ 0900 đến 0949 dùng để mã số hoá nội dung nguồn năm
trước chuyển sang năm nay; các giá trị từ 0950 dến 0999 dùng để mã số hoá
nội dung nguồn năm nay chuyển sang năm sau. Ví dụ: Trong tháng 02/2009
xử lý chuyển số dư dự toán năm 2008 (số dư dự toán tại một cấp ngân sách
chưa giao đơn vị dự toán cấp I) sang năm 2009 là 10 tỷ đồng: Hạch toán niên
độ 2008, Tiểu mục 0953 “Nguồn năm nay chưa giao đơn vị dự toán cấp I được

phép chuyển sang năm sau” 10 tỷ đồng; đồng thời hạch toán niên độ 2009,
Tiểu mục 0903 “Nguồn năm trước chưa giao đơn vị dự toán cấp I được phép
chuyển sang năm nay” 10 tỷ đồng.
e. N1N2N3N4 có giá trị từ 1000 đến 5999 chỉ Mục, Tiểu mục thu ngân
sách nhà nước (Mục I); ...
PHỤ LỤC SỐ 03
DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC)
(Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)
I/ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI:
1. Nội dung phân loại:
Phân loại theo nội dung kinh tế (viết tắt Mục, Tiểu mục) dựa vào
nội dung kinh tế (hay tính chất kinh tế) của khoản thu, chi ngân sách nhà nước
để phân loại vào các Mục, Tiểu mục; Nhóm, Tiểu nhóm khác nhau.
Các Mục thu ngân sách nhà ớc quy định trên cơ sở chế độ, chính sách
thu ngân sách nhà nước; các Mục chi ngân sách nhà nước quy định trên sở
chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách nhà nước. Trong tng Mục
thu, chi để phục vụ yêu cầu quản chi tiết, quy định các Tiểu mục. Các Mục
thu, chi nội dung gần giống nhau lập thành Tiểu nhóm; các Tiểu nhóm
tính chất gần giống nhau lập thành Nhóm để phục vụ yêu cầu quản lý, đánh giá
ngân sách nhà nước.
2. Mã số hoá các nội dung phân loại:
Các nội dung phân loại được mã số hoá 4 ký t- N
1
N
2
N
3
N
4
, qui định cụ
thể như sau:
a. N
1
N
2
N
3
N
4
có giá trị từ 0001 đến 0099 dùng để mã số hoá các Mục tạm
thu, tạm chi (Mục III).
- Các số có giá trị từ 0001 đến 0049 dùng để mã số hoá các Mục tạm thu
- Các số có giá trị từ 0051 đến 0099 dùng để mã số hoá các Mục tạm chi
b. N
1
N
2
N
3
N
4
giá trị từ 0110 đến 0799 dùng đ số hoá các Nhóm,
Tiểu nhóm.
c. N
1
N
2
N
3
N
4
giá trị từ 0800 đến 0899 dùng để mã số hoá các Mục vay
trả nợ gốc vay (Mục IV): Mỗi Mục 20 giá trị. Các số N
4
với giá trị
chẵn không (0) dùng để chỉ các Mục vaytrả nợ gốc vay. Khi hạch toán vay
trả nợ gốc vay hạch toán chung vào một Mục, khi báo cáo phải rõ số phát
sinh vay trong niên độ, số phát sinh trả nợ trong niên độ và số dư nợ vay.
d. N
1
N
2
N
3
N
4
giá trị từ 0900 đến 0999 dùng để số hoá Mục theo
dõi chuyển nguồn giữa các năm (Mục V).
Các giá trị từ 0900 đến 0949 dùng để số hoá nội dung nguồn năm
trước chuyển sang năm nay; các giá trị từ 0950 dến 0999 dùng đ số hoá
nội dung nguồn m nay chuyển sang m sau. dụ: Trong tháng 02/2009
xử chuyển số dự toán năm 2008 (số dự toán tại một cấp ngân sách
chưa giao đơn vị dự toán cấp I) sang năm 2009 10 tỷ đồng: Hạch toán niên
độ 2008, Tiểu mục 0953 “Nguồn năm nay chưa giao đơn vị dự toán cấp I được
PHỤ LỤC SỐ 03 DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHỤ LỤC SỐ 03 DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC) - Người đăng: quyentranhvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
PHỤ LỤC SỐ 03 DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC) 9 10 413