Ktl-icon-tai-lieu

Phương án vân động nhân dân dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp

Được đăng lên bởi vutruongubth
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1902 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TIÊN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/ PA- UBND
(Dự thảo)

Tiên Hưng, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN
Vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp
phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn xã Tiên Hưng
Thực hiện Kế hoạch số 119/KH- UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của
UBND Huyện Tiên Lãng; Nghị quyết số 09- NQ/ĐU ngày 15 tháng 01 năm 2014
của Đảng ủy xã Tiên Hưng; Kế hoạch số 05/KH- UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014
của UBND xã về việc vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp phục
vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
UBND xã Tiên Hưng xây dựng phương án tổ chức thực hiện dồn điền đổi
thửa đất nông nghiệp trên địa bàn xã cụ thể như sau.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Dồn đổi tập trung quỹ đất công ích vào một khu để thực hiện quy hoạch xây
dựng nông thôn mới, thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng đất đai và nâng cao hiệu
quả sử dụng quỹ đất công ích ở từng thôn, khu dân cư đảm bảo theo đúng quy định
của pháp luật.
- Khắc phục tình trạng đất sản xuất nông nghiệp manh mún, không tập trung,
tạo điều kiện cho việc quy hoạch cải tạo đồng ruộng, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh lớn, áp dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, tăng thu
nhập cho người nông dân.
- Tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng các công trình công cộng, giao thông thủy
lợi nội đồng, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại các thôn, khu dân cư.
- Kết quả sau thực hiện xong dồn điền, đổi thửa, số thửa của mỗi hộ gia đình,
cá nhân chỉ còn 01 thửa (Trường hợp đặc biệt mới đến 02 thửa) trên tổng diện tích
quỹ đất vòng một được giao theo Nghị định 64/CP năm 1994.

2. Yêu cầu
1

- Phương án dồn điền, đổi thửa được thực hiện theo quy mô toàn xã, trong đó
thôn là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện, phải được bàn bạc sâu rộng tới hội nghị
nhân dân tại thôn, xóm.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân thấy rõ được lợi
ích, hiệu quả của việc dồn điền, đổi thửa.
- Trong quá trình thực hiện phải công khai, dân chủ, công bằng, thận trong,
chặt chẽ trên tinh thần tự nguyện, được sự đồng thuận cao của nhân dân.
- Thực hiện dồn điền, đổi thửa phải gắn với quy hoạch sử dụng đất, tạo ra các
vùng sản xuất tập trung, cho giá trị sản lượng cao.
- Thực hiện tốt công tác rà soát hiện trạng, xây dựng phương án và các nội
dung chuẩn bị khác để dồn điền, đổi th...
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TIÊN HƯNG
Số: …/ PA- UBND
(Dự thảo)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Tiên Hưng, ngày 14 tháng 02 năm 2014
PHƯƠNG ÁN
Vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp
phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn xã Tiên Hưng
Thực hiện Kế hoạch số 119/KH- UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của
UBND Huyện Tiên Lãng; Nghị quyết số 09- NQ/ĐU ngày 15 tháng 01 năm 2014
của Đảng ủy xã Tiên Hưng; Kế hoạch số 05/KH- UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014
của UBND về việc vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp phục
vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
UBND Tiên Hưng xây dựng phương án tổ chức thực hiện dồn điền đổi
thửa đất nông nghiệp trên địa bàn xã cụ thể như sau.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Dồn đổi tập trung quỹ đất công ích vào một khu để thực hiện quy hoạch xây
dựng nông thôn mới, thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng đất đai nâng cao hiệu
quả sử dụng quỹ đất công ích từng thôn, khu dân đảm bảo theo đúng quy định
của pháp luật.
- Khắc phục tình trạng đất sản xuất nông nghiệp manh mún, không tập trung,
tạo điều kiện cho việc quy hoạch cải tạo đồng ruộng, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi
cấu cây trồng, nh thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh lớn, áp dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, tăng thu
nhập cho người nông dân.
- Tạo quỹ đất để đầu xây dựng các công trình công cộng, giao thông thủy
lợi nội đồng, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại các thôn, khu dân cư.
- Kết quả sau thực hiện xong dồn điền, đổi thửa, số thửa của mỗi hộ gia đình,
nhân chỉ còn 01 thửa (Trường hợp đặc biệt mới đến 02 thửa) trên tổng diện tích
quỹ đất vòng một được giao theo Nghị định 64/CP năm 1994.
2. Yêu cầu
1
Phương án vân động nhân dân dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương án vân động nhân dân dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp - Người đăng: vutruongubth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phương án vân động nhân dân dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp 9 10 594