Ktl-icon-tai-lieu

phương hướng hoạt động

Được đăng lên bởi Vid Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
QUẬN TÂN BÌNH - ĐOÀN PHƯỜNG 03
Chi Đoàn 01
Chi đoàn 01, ngày 25 tháng 12 năm 2015

PHƯƠNG HƯỚNG
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Năm 2016
Chủ đề : “ Tuổi trẻ Tân Bình xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng
thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình ”
Căn cứ Chương Trình của Ban Chấp Hành Đoàn phường 03 năm 2015, Ban Chấp
Hành Chi Đoàn khu phố 01 xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu niên năm 2015 với những nội dung cụ thể như sau :
A.
CHỦ ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
 Chủ đề năm :

“ Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Của Đoàn”
 Nhiệm vụ trọng tâm :
1/ Triển khai cử lực lượng tham gia học tập, quán triệt và xây dựng chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội
Đoàn các cấp; trong đó, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình được Đại hội
Đoàn thông qua.
2/ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các
hoạt động thực tiễn; qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các gương điển
hình tiên tiến; qua các phương tiện thông tin đại chúng.
3/ Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào trong các đối tượng
thanh niên, các hoạt động thanh niên tình nguyện trên các lĩnh vực, địa bàn khu phố; tìm
ra các giải pháp đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao
thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội.
4/ Chú trọng củng cố tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi
đoàn. Tăng cường mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ
chức và hoạt động của Đoàn, Hội.
5/ Tăng cường công tác Đoàn viên, tập trung các giải pháp nâng cao Đoàn viên ưu
tú, giới thiệu Đoàn viên ưu tú phát triển Đảng viên. Xây dựng và đề ra nhiều giải pháp
thực hiện cho các hoạt động tại địa phương.
B.

NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1/. Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục chính trị tư tưởng; truyền thống; ý
thức công dân ; đạo đức lối sống và pháp luật cho thanh thiếu nhi; nâng cao chất
lượng việc học tập và làm theo lời Bác :
- Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và
phong cách Hồ Chí Minh, tập trung tính đặc thù của các đối tượng thanh niên để lựa chọn
nội dung triển khai phù hợp.
-1-

- Công tác giáo dục truyền thống: Có giải pháp chuyển hoạt động Đoàn – Hội đến
với Nhà Truyền Thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân Bình nhằm đẩy mạnh công
tác giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của các...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
QUẬN TÂN BÌNH - ĐOÀN PHƯỜNG 03
Chi Đoàn 01
Chi đoàn 01, ngày 25 tháng 12 năm 2015
PHƯƠNG HƯỚNG
Công tc Đoàn và phong trào thanh thiu niên Năm 2016
Chủ đề : “ Tuổi trẻ Tân Bình xung kích, sng tạo tham gia xây dựng
thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình
Căn cứ Chương Trình của Ban Chấp Hành Đoàn phường 03 năm 2015, Ban Chấp
Hành Chi Đoàn khu phố 01 xây dựng phương ớng công tác Đoàn phong trào thanh
thiếu niên năm 2015 với những nội dung cụ thể như sau :
A. CHỦ ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
Chủ đề năm :
Nâng cao hiệu quả công tc gio dục Của Đoàn”
Nhiệm vụ trọng tâm :
1/ Triển khai cử lực lượng tham gia học tập, quán triệt xây dựng chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội
Đoàn các cấp; trong đó, tập trung xây dựng triển khai các chương trình được Đại hội
Đoàn thông qua.
2/ Tiếp tục đổi mới nội dung, pơng thức giáo dục của Đoàn tng qua các
hoạt động thực tiễn; qua đó phát hiện, bồi ỡng, n vinh, nn rộng các ơng điển
hình tiên tiến; qua các phương tiện thông tin đại cng.
3/ Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động các phong trào trong các đối tượng
thanh niên, các hoạt động thanh niên tình nguyện trên các lĩnh vực, địa n khu phố; tìm
ra các giải pháp đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao
thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội.
4/ Chú trọng củng cố tổ chức Đoàn nâng cao chất lượng hoạt động của Chi
đoàn. Tăng cường mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ
chức và hoạt động của Đoàn, Hội.
5/ Tăng cường công tác Đoàn viên, tập trung các giải pháp nâng cao Đoàn viên ưu
tú, giới thiệu Đoàn viên ưu phát triển Đảng viên. Xây dựng đề ra nhiều giải pháp
thực hiện cho các hoạt động tại địa phương.
B. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1/. Tổ chức cc hoạt động nhằm gio dục chính trị tưởng; truyền thống; ý
thức công dân ; đạo đức lối sống php luật cho thanh thiu nhi; nâng cao chất
lượng việc học tập và làm theo lời Bc :
- Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức học tập tưởng, tấm gương đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh, tập trung tính đặc thù của các đối tượng thanh niên để lựa chọn
nội dung triển khai phù hợp.
- 1 -
phương hướng hoạt động - Trang 2
phương hướng hoạt động - Người đăng: Vid Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
phương hướng hoạt động 9 10 633