Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp thực hiện một bản cáo cáo thực tập

Được đăng lên bởi hoai-tran147
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp viết một bản báo cáo
Công tác chuẩn bị:
- Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường
kỳ hay báo cáo chuyên đề, từ đó mới có cơ sở để xây dựng đề cương báo
cáo.
- Xây dựng đề cương khái quát.
- Tùy theo mỗi loại báo cáo mà người soạn thảo lựa chọn một bố cục cho
thích hợp, ngoài những phần tiêu đề, tên cơ quan, tên báo cáo… phần nội
dung thường có 3 phần nhỏ:
Phần 1:
- Đánh giá tình hình hoặc mô tả sự việc, hiện tượng xảy ra.
Phần 2:
- Phân tích nguyên nhân, điều kiện của sự việc, hiện tượng, đánh giá tình
hình, xác định những công việc cần tiếp tục giải quyết.
Phần 3:
- Nêu những phương hướng, nhiệm vụ chính để tiếp tục giải quyết các
biện pháp tổ chức thực hiện, những tồn tại đang cần giải quyết, những
nhiệm vụ tiếp tục đặt ra.
- Thu thập tài liệu, số liệu để đưa vào báo cáo.
- Chọn lọc tài liệu, tổng hợp sự kiện và số liệu phục vụ các yêu cầu trọng
tâm của báo cáo.
- Đánh giá tình hình qua tài liệu, số liệu một cách khái quát.
- Dự kiến những đề xuất kiến nghị với cấp trên.

Xây dựng dàn bài:
- Mở đầu:
Có thể nêu những điểm chính về nhiệm vụ, chức năng của tổ chức về chủ
trương, công tác do cấp trên định hướng xuống. Đồng thời nêu những
điều kiện, hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chủ trương
và nhiệm vụ trên.
- Nội dung chính:
+ Kiểm điểm những việc đã làm, những việc chưa hoàn thành.
+ Những ưu khuyết điểm của quá trình thực hiện.
+ Đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm.
Lưu ý: Có thể đánh giá những công việc chủ yếu của đơn vị theo từng nội
dung công việc. Nếu là báo cáo tổng hợp, có thể ki ểm đi ểm riêng từng
nội dung, nhiệm vụ gồm kiểm điểm công việc đã làm và chưa làm đựơc,
đánh giá ưu khuyết điểm và tìm nguyên nhân tồn tại riêng đối với từng
lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ được giao.
- Kết luận báo cáo:
+ Phương hướng, mục tiêu phấn đấu tiếp tục.
+ Nhiệm vụ cụ thể khắc phục các tồn tại, khuyết điểm.
- Các biện pháp tổ chức thực hiện:
+ Những kiến nghị với cấp trên.
+ Nhận định những triển vọng.

Viết dự thảo báo cáo:
- Báo cáo nên viết bằng ngôn ngữ phổ thông, nêu các sự kiện, nhận định,
đánh giá, có thể dùng chữ số để minh họa, trình bày theo lối biểu mẫu,
theo sơ đồ và các bản đối chiếu nếu xét thấy dễ hiểu và ngắn gọn hơn.
- Nên dùng cách hành văn rõ ràng, mạch lạc, thiết thực, không nên dùng
lối hành văn cầu kỳ. Khi đánh giá tình hình, cần dùng các sự kiện, số liệu
khách quan và công bằng. Không nên dùng từ ngữ thể hiện tính chủ quan
một chiều họăc quá khoa trương mà không có căn cứ...
Phương pháp viết một bản báo cáo
Công tác chu n b :
- Ph i xác nh c m c ích yêu c u c a b n báo cáo, báo cáo th ng đị đựơ đ ườ
k hayo cáo chuyên , t ó m i có c s xây d ng c ng báo đề đ ơ để đề ươ
cáo.
- Xây d ng c ng khái quát. đề ươ
- Tùy theo m i lo i báo cáo mà ng i so n th o l a ch n m t b c c cho ườ
thích h p, ngoài nh ng ph n tiêu , tên c quan, tên báo cáo… ph n n i đề ơ
dung th ng có 3 ph n nh :ườ
Ph n 1 :
- ánh giá tình hình ho c mô t s vi c, hi n t ng x y ra.Đ ư
Ph n 2 :
- Phân tích nguyên nhân, i u ki n c a s vi c, hi n t ng, ánh giá tìnhđ ượ đ
hình, xác nh nh ng công vi c c n ti p t c gi i quy t.đị ế ế
Ph n 3 :
- Nêu nh ng ph ng h ng, nhi m v chính ti p t c gi i quy t các ươ ướ để ế ế
bi n pháp t ch c th c hi n, nh ng t n t i ang c n gi i quy t, nh ng ạ đ ế
nhi m v ti p t c t ra. ế đặ
- Thu th p tài li u, s li u a vào báo cáo. để đư
- Ch n l c tài li u, t ng h p s ki n và s li u ph c v các yêu c u tr ng
tâm c a báo cáo.
- ánh giá tình hình qua tài li u, s li u m t cách khái quát.Đ
- D ki n nh ng xu t ki n ngh v i c p trên. ế đề ế
phương pháp thực hiện một bản cáo cáo thực tập - Trang 2
phương pháp thực hiện một bản cáo cáo thực tập - Người đăng: hoai-tran147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
phương pháp thực hiện một bản cáo cáo thực tập 9 10 287