Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Được đăng lên bởi ngocphucae
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3754 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
Hệ gồm ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc được gọi là hệ trục toạ độ vuông góc Oxyz
trong không gian
z


k

i


O j

y

x








 

O ( 0;0;0) gọi là góc toạ độ .
Các trục tọa độ:
Ox : trục hoành.
Oy : trục tung.
Oz : trục cao.
Các mặt phẳng toạ độ:
(Oxy), (Oyz), (Oxz) đôi một
vuông góc với nhau.

 i, j , k là các véctơ đơn vị lần lượt
nằm trên các trục Ox,
Oy, Oz.



 i = (1;0;0), j = (0;1;0), k = (0;0;1).





2  2  2
  
i  j  k  1 và i  j  k  1 .
     
i j, j k , k i .



i. j  0 , j.k  0 , k .i  0 .


    
i , j   k ,  j , k   i ,  k , i   j
 
 
 

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CẦN NHỚ
 M  Ox  M(x;0;0)
 M  (Oxy)  M(x;y;0)
 M  Oy  M(0;y;0)
 M  (Oyz)  M(0;y;z)
 M  Oz  M(0;0;z)
 M  (Oxz)  M(x;0;z)


   
.  y. j  zk
.  M(x; y; z)
Tọa độ của điểm: OM  xi

 Tọa độ của vectở:

  


a  a1.i  a2. j  a3.k  a  (a1;a2;a3)
CÁC TÍNH CHẤT CẦN NHỚ.



Cho a   x1 ; y1 ; z1  , b   x2 ; y2 ; z2  và số k tuỳ ý, ta có:

1. Tổng hai vectơ là một vectơ.

 
a  b   x1  x2; y1  y2; z1  z2 


2. Hiệu hai vectơ là một vectơ.

 
 a  b   x1  x2 ; y1  y2 ; z1  z2 

3. Tích của vectơ với một số thực là một vectơ.

 k .a  k .  x1 ; y1 ; z1    kx1 ; ky1 ; kz1 
2

2

4. Độ dài vectơ. Bằng  hoaønh    tung    cao 

2
2
2
 a  x1  y1  z1 .

2

5. Vectơ không có tọa độ là:

1


 0   0; 0; 0  .6. Hai vectơ bằng nhau: Tọa độ tương ứng bằng nhau.



 x1  x2
 

a  b   y1  y2
z  z
2
 1

7. Tích vô hướng của hai vectơ: Bằng: hoành.hoành+tung.tung+cao.cao.









 a.b  x1 .x2  y1. y2  z1.z2
a  b  a.b  0
8. Góc giữa hai vectơ: Bằng tích vô hướng chia tích độ dài.

 
x1.x2  y1. y2  z1.z2
a.b
 cos a, b    
a.b
x12  y12  z12 . x22  y22  z22

 

CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ
Trong hệ trục toạ độ Oxyz:
 Cho A( xA; yA; z A) , B( xB, yB, zB). Khi đó:
1) Tọa độ vectơ AB là:


AB   xB  xA ; yB  y A ; zB  z A  .


2) Độ dài đoạn thẳng AB bằng đồ dài AB :


AB  AB 

2

2

 xB  x A    y B  y A    z B  z A 

2

.

Chú ý: Độ dài đoạn thẳng AB hay còn gọi là khoảng cách giữa hai điểm A và B.

xA  xB

x I 
2

y  yB

3) Toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:  y I  A
2

zA  zB

z I  2


 I  xI ; yI ; z I 

4) Tọa độ trọng tâm của tam giác:
Cho  ABC với A(xA; yA...
www.VNMATH.com
1
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
Hệ gồm ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc được gọi là hệ trục toạ độ vuông góc Oxyz
trong không gian z
k
i
O
j
y
x
O ( 0;0;0) gọi là góc toạ độ .
Các trục ta độ:
Ox : trục hoành.
Oy : trục tung.
Oz : trục cao.
Các mặt phẳng toạ độ:
(Oxy), (Oyz), (Oxz) đôi một
vuông góc với nhau.
, ,
là các véctơ đơn vị lần lượt
nằm trên các trục Ox, Oy, Oz.
i
= (1;0;0),
j
= (0;1;0),
k
= (0;0;1).
1
i j k
2 2 2
1
i j k
.
i j
,
,
k i
.
i j
,
. 0
j k
,
. 0
k i
.
,
i j k
,
,
j k i
,
,
k i j
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CẦN NHỚ
M
Ox
M(x;0;0)
M
Oy
M(0;y;0)
M
Oz
M(0;0;z)
M
(Oxy)
M(x;y;0)
M
(Oyz)
M(0;y;z)
M
(Oxz)
M(x;0;z)
Tọa độ của điểm:
. . . ( ; ; )
OM xi y j zk M x y z
Tọa độ của vectở:
1 2 3 1 2 3
. . . ( ; ; )
a a i a j a k a a a a
CÁC TÍNH CHẤT CẦN NHỚ.
Cho
1 1 1 2 2 2
; ; , ; ;
a x y z b x y z
và số k tuỳ ý, ta có:
1. Tổng hai vectơ là một vectơ.
1 2 1 2 1 2
; ;
a b x x y y z z
2. Hiệu hai vectơ là một vectơ.
1 2 1 2 1 2
; ;
a b x x y y z z
3. Tích của vectơ với một số thực là một vectơ.
1 1 1 1 1 1
. . ; ; ; ;
k a k x y z kx ky kz
4. Độ dài vectơ. Bằng
2 2 2
hoaønh tung cao
2 2 2
1 1 1
a x y z
.
5. Vectơ không có tọa độ là:
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - Người đăng: ngocphucae
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 9 10 71