Ktl-icon-tai-lieu

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội

(DÙNG CHO CHẾ ĐỘ TUẤT MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG THAM GIA, BẢO
LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BHXH)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số sổ BHXH: .....................
QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH

Họ và tên: ........................................................... Nam (nữ) ..................
Ngày tháng năm sinh: .............................................................................
Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:.............................................
Cơ quan, đơn vị: ....................................................................................
Thường trú tại: .......................................................................................
Chết ngày........................ ngày ............ tháng ............. năm
I/ QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH
Từ
Tháng
Năm

Đến
tháng
năm

Chức danh nghề nghiệp,
cấp bậc, chức vụ;
Cơ quan, đơn vị

Thời gian đóng
BHXH
Năm Tháng

Mức đóng BHXH
Tiền lương,
tiền công

Phụ cấp
Cv
tn
Hsbl

II/ CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT MỘT LẦN
1- Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần:

2- Chế độ được hưởng:
- Thời gian đóng BHXH tính đến ngày. . . . tháng. . . năm . . . . bằng. . . .năm . . . .tháng
- Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng tính trợ cấp :.............................đồng
- Số tháng tính hưởng trợ cấp tuất một lần (1): Số năm x 1,5 tháng = ............ tháng
Trợ cấp Tuất một lần: . . . . . . . . . đồng x . . . . .tháng = . . …… ...........đồng
Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............., ngày .........tháng .........năm..........
GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:
- (1) Trường hợp thời gian đóng BHXH nhỏ hơn 2 năm thì số tháng tính hưởng
trợ cấp bằng 3 tháng (do quy định của chính sách mức thấp nhất bằng 3 tháng bình quân
tiền lương, tiền công).
- Trường hợp sử dụng trên 2 tờ rời thì phải đóng dấu giáp lai.

(DÙNG CHO CHẾ ĐỘ TUẤT HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG THAM GIA,
BẢO LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BHXH)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số sổ BHXH: .....................
QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH

Họ và tên: ...................................................... Nam (nữ) ..................
Ngày tháng năm sinh: ........................................................................
Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:................
Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội
(DÙNG CHO CHẾ ĐỘ
TUẤT MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG THAM GIA, BẢO
LƯU THỜI GIAN ĐÓNG BHXH)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số sổ BHXH: .....................
QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH
Họ và tên: ........................................................... Nam (nữ) ..................
Ngày tháng năm sinh: .............................................................................
Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:.............................................
Cơ quan, đơn vị: ....................................................................................
Thường trú tại: .......................................................................................
Chết ngày........................ ngày ............ tháng ............. năm
I/ QUÁ TRÌNH
ĐÓNG BHXH
Từ
Tháng
Năm
Đến
tháng
năm
Chức danh nghề nghiệp,
cấp bậc, chức vụ;
Cơ quan, đơn vị
Thời gian đóng
BHXH
Mức đóng BHXH
Năm Tháng Tiền lương,
tiền công
Phụ cấp
Cv tn Hsbl
QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH - Trang 2
QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH 9 10 279