Ktl-icon-tai-lieu

quản lý rừng bền vững bằng chứng chỉ rừng

Được đăng lên bởi ngongioyeuthuongdhv
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3753 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1. Giới thiệu
1.1. Định nghĩa chứng chỉ rừng
1.2. Tại sao cần chứng chỉ rừng
1.3. Vai trò bổ sung chính sách của chứng chỉ rừng
1.4. Chứng chỉ rừng làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng
2. Tổng quan chứng chỉ rừng thế giới
3. Những hoạt động chứng chỉ rừng ở Việt Nam
3.1. Tổ công tác quốc gia quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
3.2. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam
3.3. Khảo nghiệm tiêu chuẩn và đánh giá quản lý rừng
3.4. Các chương trình dự án chứng chỉ rừng đang thực hiện
3.5. Những vấn đề của tương lai
4. Khuyến khích phát triển chứng chỉ rừng
4.1. Khuôn khổ chính sách
4.2. Hệ thống tổ chức
4.3. Tạo điều kiện thuận lợi
4.3.1. Hỗ trợ chủ rừng thực hiện tiêu chuẩn
4.3.2. Phê duyệt Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam
4.4. Tăng cường hiểu biết
4.5. Đào tạo và nâng cao năng lực
4.6. Hệ thống thông tin
5. Các quy trình chứng chỉ rừng trên thế giới
5.1. Loại quy trình
5.2. Sở hữu và điều hành quy trình
5.3. Tiêu chuẩn của quy trình

5.4. Cách tiếp cận
5.5. Những yêu cầu cần thực hiện
5.6. Chính sách uỷ quyền
5.6.1. Uỷ quyền cho các tổ chức chứng chỉ
5.6.2. Uỷ quyền cho các tiêu chuẩn quốc gia
6. Thực hiện tiêu chuẩn chứng chỉ rừng
6.1. Chọn quy trình chứng chỉ
6.2. Tiêu chí lựa chọn
6.3. Thực hiện tiêu chuẩn
6.3.1 Hiểu biết tiêu chuẩn
6.3.2. Xác định khiếm khuyết quản lý rừng so với tiêu chuẩn
6.4. Lập kế hoạch khắc phục khiếm khuyết
6.4.1. Xác định những việc cần làm
6.4.2. Kế hoạch thời gian
6.4.3. Người chịu trách nhiệm thực hiện, kinh phí, vật tư
6.5. Thực hiện kế hoạch
6.6. Giám sát đánh giá
7. Quá trình chứng chỉ rừng
7.1. Gửi đơn xin chứng chỉ
7.2. Chọn tổ chức chứng chỉ
7.3. Đánh giá sơ bộ
7.4. Khắc phục tồn tại, khiếm khuyết
7.5. Tham khảo ý kiến cổ đông
7.6. Đánh giá chính
7.7. Thực hiện các yêu cầu sửa chữa

7.8. Báo cáo và phản biện báo cáo
7.9. Cấp chứng chỉ
7.10. Giám sát sau chứng chỉ
7.11. Giải pháp chứng chỉ theo giai đoạn
8. Mặt kinh tế của chứng chỉ rừng
8.1. Các tác động của chứng chỉ rừng
8.2. Lợi ích thực tế và tiềm năng
8.3. Giá thành chứng chỉ rừng
1. Giới thiệu
Năm 1992 lần đầu tiên Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế (ITTO) đề ra những tiêu chí cho quản lý bền
vững rừng nhiệt đới. Những năm sau đó vấn đề quản lý rừng bền vững được quan tâm và thảo
luận ở nhiều diễn đàn trên khắp thế giới, dẫn đến việc thành lập một loạt các tổ chức quốc tế và
quốc gia khuyến khích quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng như Hội tiêuchuẩn Canada
(CSA,1993, quốc gia), Hội đồng quản trị rừng (FSC, 1994, quốc tế), Sáng kiến lâm nghiệp bền
vững (SFI, 1994, Bắc M...
1. Giới thiệu
1.1. Định nghĩa chứng chỉ rừng
1.2. Tại sao cần chứng chỉ rừng
1.3. Vai trò bổ sung chính sách của chứng chỉ rừng
1.4. Chứng chỉ rừng làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng
2. Tổng quan chứng chỉ rừng thế giới
3. Những hoạt động chứng chỉ rừng ở Việt Nam
3.1. Tổ công tác quốc gia quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
3.2. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam
3.3. Khảo nghiệm tiêu chuẩn và đánh giá quản lý rừng
3.4. Các chương trình dự án chứng chỉ rừng đang thực hiện
3.5. Những vấn đề của tương lai
4. Khuyến khích phát triển chứng chỉ rừng
4.1. Khuôn khổ chính sách
4.2. Hệ thống tổ chức
4.3. Tạo điều kiện thuận lợi
4.3.1. Hỗ trợ chủ rừng thực hiện tiêu chuẩn
4.3.2. Phê duyệt Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam
4.4. Tăng cường hiểu biết
4.5. Đào tạo và nâng cao năng lực
4.6. Hệ thống thông tin
5. Các quy trình chứng chỉ rừng trên thế giới
5.1. Loại quy trình
5.2. Sở hữu và điều hành quy trình
5.3. Tiêu chuẩn của quy trình
quản lý rừng bền vững bằng chứng chỉ rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý rừng bền vững bằng chứng chỉ rừng - Người đăng: ngongioyeuthuongdhv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
quản lý rừng bền vững bằng chứng chỉ rừng 9 10 832