Ktl-icon-tai-lieu

Qui cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp ( Dùng cho bậc Cao đẳng)

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Sáng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1860 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Qui cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp
( Dùng cho bậc Cao đẳng)
------------------A. Nội dung báo cáo thực tập
•

Nội dung chi tiết báo cáo của từng SV do SV chọn sau khi tham khảo ý kiến của đại
diện cơ quan tiếp nhận thực tập (Cán bộ hướng dẫn) và GV theo dõi của Khoa.

•

Báo cáo thực tập tốt nghiệp cần trình bày lại kết quả thực tập tại cơ quan những việc
mà SV đã làm theo mục đích, nội dung, kết quả công việc.

B. Hình thức
•

Số trang: nội dung báo cáo tối thiểu 20 trang, tối đa 30 trang không kể phần phụ lục .

•

Khổ giấy: A4 (210x297 mm)

•

In một mặt.

•

Chữ trong phần nội dung: kiểu chữ - font: Times New Roman, font size: 14

•

Canh lề: trái - left: 3,0 cm; phải - right: 2,00 cm; trên - top: 2,5 cm; dưới - botton:
2,00cm.

•

Trang số 1 bắt đầu sau phần Mục lục

•

Đánh số thứ tự các bảng, hình ảnh, bản đồ/sơ đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng.

C. Qui định thứ tự sắp xếp trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp
1. Bìa ngoài (bìa chính, bìa 1)
•

Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu
o

Tên cơ quan chủ quản, tên trường, tên khoa

o

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

o

Chuyên ngành

o

Tên đơn vị sinh viên đến thực tập, tên cơ quan/công ty, nơi sinh viên đến thực
tập, địa chỉ đầy đủ của cơ sở đó.

o

Tên cán bộ hướng dẫn (học hàm, học vị)

o

Tên giáo viên theo dõi (học hàm, học vị)

o

Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên

o

Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo (ví dụ: TP.Tuy Hòa, ngày 16 tháng
3năm 2010)

BỘ CÔNG THƯƠNG (cỡ chữ 14)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA (cỡ chữ 14)

KHOA . . . . . .

(cỡ chữ 16)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP(cỡ chữ 20)
Chuyên ngành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cỡ chữ 18)

Chuyên đề thực tập: (14, in đậm)
“ABC…..………………………………………………………”
(cỡ chữ 18, in đậm)

Cơ quan thực tập:
…..……………………………………………………
…..………………………………………………………..……
………………………………………(cỡ chữ 14, in thường)

Cán bộ hướng dẫn: ……………………. (14)
Giáo viên theo dõi: ……………………..(14)
Sinh viên thực hiện:……………………..(14)
MSSV:…………………………(14)

Tuy Hòa, ngày… tháng… năm …

2. Bìa trong (bìa phụ)
•

Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu
o

Tên sinh viên thực hiện

o

Tên chuyên đề

o

Xác nhận của cơ sở SV đến thực tập: đại diện cơ sở ghi ký tên xác nhận thời
gian sinh viên đến thực tập và ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ.

Mẫu bìa trong

Sinh vieân thöïc hieän: TRẦN THỊ B
(* côõ chöõ 14)

“Tên chuyên đề: …………………………………………………………”
(* côõ chöõ 18)

Xác nhận của giáo viên theo dõi
hướng dẫn
(Giáo viên của Khoa)

Xác nhận của cán bộ
(* cỡ chữ 14)

(...
Qui cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp
( Dùng cho bậc Cao đẳng)
-------------------
A. Nội dung báo cáo thực tập
Nội dung chi tiết báo cáo của từng SV do SV chọn sau khi tham khảo ý kiến của đại
diện cơ quan tiếp nhận thực tập (Cán bộ hướng dẫn) và GV theo dõi của Khoa.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp cần trình bày lại kết quả thực tập tại cơ quan những việc
mà SV đã làm theo mục đích, nội dung, kết quả công việc.
B. Hình thức
Số trang: nội dung báo cáo tối thiểu 20 trang, tối đa 30 trang không kể phần phụ lục .
Khổ giấy: A4 (210x297 mm)
In một mặt.
Chữ trong phần nội dung: kiểu chữ - font: Times New Roman, font size: 14
Canh lề: trái - left: 3,0 cm; phải - right: 2,00 cm; trên - top: 2,5 cm; dưới - botton:
2,00cm.
Trang số 1 bắt đầu sau phần Mục lục
Đánh số thứ tự các bảng, hình ảnh, bản đồ/sơ đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng.
C. Qui định thứ tự sắp xếp trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp
1. Bìa ngoài (bìa chính, bìa 1)
Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu
o
Tên cơ quan chủ quản, tên trường, tên khoa
o
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
o
Chuyên ngành
o
Tên đơn vị sinh viên đến thực tập, tên cơ quan/công ty, nơi sinh viên đến thực
tập, địa chỉ đầy đủ của cơ sở đó.
o
Tên cán bộ hướng dẫn (học hàm, học vị)
o
Tên giáo viên theo dõi (học hàm, học vị)
o
Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên
o
Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo (ví dụ: TP.Tuy Hòa, ngày 16 tháng
3năm 2010)
Qui cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp ( Dùng cho bậc Cao đẳng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Qui cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp ( Dùng cho bậc Cao đẳng) - Người đăng: Nguyễn Văn Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Qui cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp ( Dùng cho bậc Cao đẳng) 9 10 641