Ktl-icon-tai-lieu

qui chế 14 của BLĐTB & XH

Được đăng lên bởi Nguyen Nhon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
THI, KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
TRONG DẠY NGHỀ HỆ CHÍNH QUY

( Ban hành kèm theo Quyết định số 14 / 2007 /QĐ-BLĐTBXH
ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội )
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra trong quá trình học
nghề và công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề,
trình độ sơ cấp nghề hệ chính quy đối với sinh viên, học sinh, người học nghề
(sau đây gọi chung là người học nghề)
2. Quy chế này áp dụng trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp
nghề, trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng,
trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và
cơ sở giáo dục khác có đăng ký hoạt động dạy nghề chính quy (sau đây gọi
chung là cơ sở dạy nghề).
Điều 2. Thi, kiểm tra trong dạy nghề
1. Kiểm tra trong quá trình học tập gồm:
a) Kiểm tra định kỳ;
b) Kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun.
2. Thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc khoá học gồm:
a) Thi tốt nghiệp đối với trình độ cao đẳng nghề bao gồm thi kiến thức, kỹ
năng nghề và thi môn chính trị;
b) Thi tốt nghiệp đối với trình độ trung cấp nghề bao gồm thi kiến thức, kỹ
năng nghề và thi môn chính trị; đối với người học nghề được tuyển sinh ở trình
độ trung học cơ sở còn phải thi các môn văn hoá phổ thông;
c) Kiểm tra kết thúc khoá học đối với trình độ sơ cấp nghề bao gồm kiểm
tra kiến thức, kỹ năng nghề.
Điều 3. Yêu cầu nội dung đề thi, kiểm tra
Nội dung đề thi, kiểm tra phải nằm trong chương trình dạy nghề, phù hợp
với chuẩn kiến thức và kỹ năng được quy định trong chương trình dạy nghề và
đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người
học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện.

Điều 4. Thời gian ôn thi, kiểm tra
1.Thời gian ôn thi, kiểm tra áp dụng cho kiểm tra kết thúc môn học, môđun, thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học.
2. Người đứng đầu cơ sở dạy nghề căn cứ vào thời gian ôn, kiểm tra kết
thúc môn học, mô-đun và thi tốt nghiệp của khoá học được quy định trong
chương trình dạy nghề để quy định cụ thể thời gian ôn, kiểm tra kết thúc cho
từng môn học, mô-đun và thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học.
Điều 5. Đánh giá và lưu kết quả thi, kiểm tra
1. Đánh giá kết quả thi, kiểm tra được thực hiện theo quy định sau:
a) Kết quả th...
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
THI, KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
TRONG DẠY NGHỀ HỆ CHÍNH QUY
( Ban hành kèm theo Quyết định số 14 / 2007 /QĐ-BLĐTBXH
ngày 24 tháng 5 năm 2007 ca B trưng B Lao đng - Thương binh và Xã hi )
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra trong quá trình học
nghề công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề,
trình độ cấp nghề hệ chính quy đối với sinh viên, học sinh, người học nghề
(sau đây gọi chung là người học nghề)
2. Quy chế này áp dụng trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp
nghề, trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng,
trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và
sở giáo dục khác có đăng hoạt động dạy nghề chính quy (sau đây gọi
chung là cơ sở dạy nghề).
Điều 2. Thi, kiểm tra trong dạy nghề
1. Kiểm tra trong quá trình học tập gồm:
a) Kiểm tra định kỳ;
b) Kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun.
2. Thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc khoá học gồm:
a) Thi tốt nghiệp đối với trình độ cao đẳng nghề bao gồm thi kiến thức, kỹ
năng nghề và thi môn chính trị;
b) Thi tốt nghiệp đối với trình độ trung cấp nghề bao gồm thi kiến thức, k
năng nghề thi môn chính trị; đối với người học nghề được tuyển sinh trình
độ trung học cơ sở còn phải thi các môn văn hoá phổ thông;
c) Kiểm tra kết thúc khoá học đối với trình độ cấp nghề bao gồm kiểm
tra kiến thức, kỹ năng nghề.
Điều 3. Yêu cầu nội dung đề thi, kiểm tra
Nội dung đthi, kiểm tra phải nằm trong chương trình dạy nghề, phù hợp
với chuẩn kiến thức kỹ năng được quy đnh trong chương trình dạy nghề
đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người
học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện.
qui chế 14 của BLĐTB & XH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
qui chế 14 của BLĐTB & XH - Người đăng: Nguyen Nhon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
qui chế 14 của BLĐTB & XH 9 10 384