Ktl-icon-tai-lieu

Qui chế hoạt động ủy ban Hội LHTN xã Hợp Tiến

Được đăng lên bởi dohunghoptien
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1562 lần   |   Lượt tải: 15 lần
HéI LHTN huyÖn nam s¸ch
Uû BAN HéI LHTN x· hîp tiÕn

Hîp TiÕn, ngµy......... th¸ng.......n¨m 2014

***

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Của Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam xã Hợp Tiến
Khoá III, nhiệm kỳ 2014 – 2019
--------------------Hội LHTN Việt Nam xã Hợp Tiến là tổ chức xã hội của thanh niên xã Hợp
Tiến, là nơi đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; phát huy tinh thần yêu
nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên
tham gia phát triển kinh tế xã hội; ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chương I
NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1: Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Hợp Tiến hoạt động trên nguyên
tắc chung:
- Mọi hoạt động của Uỷ ban Hội phải đảm bảo nguyên tắc, điều lệ Hội LHTN
Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc tổ chức của Hội là “tự nguyện, tự quản; hiệp thương
dân chủ; đoàn kết tôn trọng lẫn nhau; phối hợp và thống nhất hành động”
- Đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến phong cách làm việc phù hợp với
yêu cầu công tác Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình
hình mới.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của từng cá nhân trong Uỷ ban
Hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết chỉ đạo của Uỷ ban Hội
LHTN các cấp và Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN HỘI, THƯỜNG TRỰC ỦY BAN
HỘI, UỶ VIÊN UỶ BAN HỘI, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ UỶ VIÊN PHỤ
TRÁCH CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ KHOÁ III

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam xã Hợp
Tiến:
Ủy ban Hội LHTN xã Hợp Tiến là cơ quan chấp hành và hiệp thương giữa
hai kỳ Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Hợp Tiến; có trách nhiệm và
quyền hạn:
- Có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Hội theo qui định
của Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại
1

hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Hợp Tiến lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 –
2019 đề ra. Xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên hàng
năm sát thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
- Điều hành công việc giữa hai kỳ Đại hội
- Tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác thanh niên. Bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên.
- Hiệp thương quyết định việc rút tên và bổ sung Ủy viên Ủy ban Hội, chức
danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội và uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra của Hội
LHTN xã.
- Kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chương trình công tác Hội và Điều lệ
Hội đối với cán bộ, hội...
HéI LHTN huyÖn nam s¸ch
Uû BAN HéI LHTN x· hîp tiÕn
***
Hîp TiÕn, ngµy......... th¸ng.......n¨m 2014
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Của Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam xã Hợp Tiến
Khoá III, nhiệm kỳ 2014 – 2019
---------------------
Hội LHTN Việt Nam Hợp Tiến là t chức hội của thanh niên xã Hợp
Tiến, là nơi đn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh nn; phát huy tinh thần u
nước, lòng thào dân tc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ ca thanh nn
tham gia phát trin kinh tế hội; ra sc xây dựng bảo vTổ quốc.
Chương I
NGUYÊN TẮC CHUNG
Điều 1: Uban Hội LHTN Việt Nam xã Hợp Tiến hoạt động trên nguyên
tắc chung:
- Mọi hoạt động của Uỷ ban Hội phải đảm bảo ngun tắc, điu lệ Hội LHTN
Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc tổ chức của Hội “tự nguyện, tự quản; hiệp thương
dân chủ; đoàn kết tôn trọng lẫn nhau; phối hợp và thống nhất hành động”
- Đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến phong cách làm việc phù hợp với
yêu cầu công tác Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình
hình mới.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm trí tuệ của từng nhân trong Uỷ ban
Hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết chỉ đạo của Uỷ ban Hội
LHTN các cấp và Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN HỘI, THƯỜNG TRỰC ỦY BAN
HỘI, UỶ VIÊN UỶ BAN HỘI, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ UỶ VIÊN PHỤ
TRÁCH CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ KHOÁ III
Điều 2: Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam Hợp
Tiến:
Ủy ban Hội LHTN Hợp Tiến quan chấp hành hiệp thương giữa
hai kỳ Đi hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Hợp Tiến; trách nhiệm
quyền hạn:
- nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Hội theo qui định
của Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại
1
Qui chế hoạt động ủy ban Hội LHTN xã Hợp Tiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Qui chế hoạt động ủy ban Hội LHTN xã Hợp Tiến - Người đăng: dohunghoptien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Qui chế hoạt động ủy ban Hội LHTN xã Hợp Tiến 9 10 333