Ktl-icon-tai-lieu

QUI ĐỊNH VỀ VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC

Được đăng lên bởi ngoclieu-travinh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

QUI ĐỊNH VỀ
VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC
(dành cho cao học ngành Sinh thái học, Hóa Hữu cơ, Hóa lý và Hóa lý thuyết)

10/2012

1

2

CHƯƠNG 1
YÊU CẦU CHUNG CỦA LUẬN VĂN
1.1 Giới thiệu
Hướng dẫn này bao gồm một số nguyên tắc về cách viết và hình thức trình
bày của luận văn/luận án.
1.2 Ngôn ngữ và hành văn
Luận văn được viết bằng tiếng Việt nhưng phần tóm tắt bằng tiếng Anh.
Cách viết (hành văn) phải đồng nhất trong cả luận văn và viết theo nguyên tắc
ngôi thứ 3 (ví dụ: nghiên cứu được tiến hành chứ KHÔNG viết tôi hay chúng tôi
tiến hành nghiên cứu này).
1.3 Một số yêu cầu cụ thể
Luận văn phải viết trên phần mềm word và in bằng máy in laser (ngoại trừ
hình màu).
1.3.1 Kiểu chữ và cỡ chữ
Luận văn phải thống nhất kiểu và cỡ chữ. Kiểu chữ qui định là Times New
Roman và cỡ chữ 13. In đậm các tiểu mục. Phần phụ chú cuối trang (footnotes)
và phần ghi chú cho bảng thì cỡ chữ 10-11. Cỡ chữ và số trong các bảng không
được nhỏ hơn 10.
1.3.2 Lề trang, cách khoảng (tab) và các dấu trong câu
Lề trang phải thống nhất trong toàn luận văn, lề trái là 4 cm, các lề còn lại
(phải, trên, dưới) là 2,5 cm. Cách khoảng (tab) là 1,0 cm. Header và footer là 1,0
cm.
1.3.3 Cách dòng (hàng)
Luận văn phải được trình bày cách dòng là 1,2 (line spacing=1,2). Tuy
nhiên, các trường hợp sau thì cách dòng là 1 (line spacing=1) như:
-

Tài liệu tham khảo
Bảng và hình
Phụ lục
Ghi chú cho bảng,…

Giữa tiểu mục (có đánh số) và cuối đoạn văn phía trên cách dòng 12 (thực
hiện lệnh paragraph spacing before 12 và after 0). Giữa các đoạn văn trong bài
viết với nhau thì cách nhau bằng lệnh paragraph spacing before 6 và after 0.
Trong những trường hợp liệt kê nhiều dòng liên tục nhau thì không cần cách nhau
tức spacing before 0 và after 0 (vẫn giữ cách dòng là 1,2)

3

Cách khoảng đầu dòng (thụt đầu dòng) cho tiểu mục đánh số và các đoạn
văn; thụt đầu là 1,0 (tab=1,0 cm). Trường hợp có các tiểu mục nhỏ hơn không
đánh số mà dùng chữ cái a, b, c,… thì cũng thụt đầu dòng và in đậm như tiểu
mục có đánh số. Trường hợp tiểu mục ở cuối trang thì chuyển sang trang tiếp
theo.
Sau các mục và các tiểu mục không có dấu chấm hoặc dấu hai chấm. Các
dấu cuối câu (dấu phẩy (,), dấu chấm (.), dấu hai chấm (:), dấu chấm phẩy (;),…
phải nằm liền với từ cuối cùng nhưng cách cách từ kế tiếp 1 space bar. Nếu các
từ hay cụm từ đặt trong dấu ngoặc thì dấu ngoặc phải liền với từ đầu tiên và từ
cuối cùng (Ví dụ: …. (trái táo)).
1.3.4 Đánh số trang
Đánh số ở giữa trang, và ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
QUI ĐỊNH VỀ
VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC
(dành cho cao học ngành Sinh thái học, Hóa Hữu cơ, Hóa lý và Hóa lý thuyết)
10/2012
1
QUI ĐỊNH VỀ VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUI ĐỊNH VỀ VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC - Người đăng: ngoclieu-travinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
QUI ĐỊNH VỀ VIẾT VÀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC 9 10 730