Ktl-icon-tai-lieu

Qui trình bảo hành biểu mẫu phiếu giao việc

Được đăng lên bởi Kira Li
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHIẾU GIAO VIỆC
------------Số :

/ PGV/VT-TH

Ngày ...... tháng .......

CÔNG TY ABC

Đơn vị thực hiện : ……

Nội dung:

Đơn vị quản lý công việc: …..

Ngày giao nhiệm vụ :

Ngày hoàn thành:

năm ...........

Hình thức:
Diễn giải chi tiết nội dung công việc:
STT

Nôi dung

Ghi chú

1
2
3
4
Đơn vị thực hiện

Đơn vị quản lý công việc

Kết quả thực hiện
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Kiến nghị : ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Đơn vị thực hiện

Đơn vị sử dụng

...
PHIẾU GIAO VIỆC
-------------
Số : / PGV/VT-TH Ngày ...... tháng ....... năm ...........
CÔNG TY ABC Đơn vị thực hiện : ……
Nội dung: Đơn vị quản lý công việc: …..
Ngày giao nhiệm vụ : Ngày hoàn thành:
Hình thức:
Diễn giải chi tiết nội dung công việc:
STT Nôi dung Ghi chú
1
2
3
4
Đơn vị thực hiện
Đơn vị quản lý công việc
Kết quả thực hiện
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Kiến nghị : ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Đơn vị thực hiện Đơn vị sử dụng
Qui trình bảo hành biểu mẫu phiếu giao việc - Người đăng: Kira Li
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Qui trình bảo hành biểu mẫu phiếu giao việc 9 10 958