Ktl-icon-tai-lieu

Quốc phòng an ninh cấp xã

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 405 trang   |   Lượt xem: 5214 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ChØ ®¹o biªn so¹n
- TS. U«ng Chu L­u

Uû viªn Trung ­¬ng §¶ng, Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p

- TS. Vò §øc KhiÓn

Chñ nhiÖm Uû ban Ph¸p luËt Quèc héi

- ¤ng TrÇn §¹i H­ng

Phã Tr­ëng ban th­êng trùc Ban Néi chÝnh trung ­¬ng

- ¤ng TrÇn Ng¸t

Phã BÝ th­ th­êng trùc TØnh uû L¹ng S¬n

biªn so¹n
- TS. NguyÔn §×nh §Æng Lôc

Vô tr­ëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ­¬ng
(Chñ biªn)

- ¤ng NguyÔn Huy Ng¸t

Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T­ ph¸p

- Th . NguyÔn H¶i Ninh

s

Phã Vô tr­ëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ­¬ng

- TS. Lª Thµnh Long

Phã Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T­ ph¸p

4

- ThS. Ph¹m Träng C­êng

V¨n phßng Quèc héi

- ThS. §ång ThÞ Kim Thoa

Häc viÖn T­ ph¸p

- ThS. §Æng Hoµng Oanh
Bé T­ ph¸p

- ThS. NguyÔn Minh Ph­¬ng
Bé T­ ph¸p

Tham gia biªn so¹n

- TS. Lª §×nh Khiªn

- ThS. Th¸i Anh Hïng

- GS.TS. §ç Ngäc Quang
- TS. NguyÔn Thanh H¶i

- TS. NguyÔn C«ng Hång
- L¹i V¨n Nghiªn

- PGS.TS. Ph¹m TuÊn B×nh
- ThS. Cao Quèc ViÖt

- PGS.TS. NguyÔn Nh­ Ph¸t
- TS. NguyÔn Kim Thoa

5

Tµi liÖu nµy lµ s¶n phÈm cña TiÓu dù ¸n “T¨ng c­êng n¨ng lùc ph¸p

luËt cho c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· cña tØnh L¹ng S¬n” do Ban Néi
chÝnh trung ­¬ng chñ tr× thùc hiÖn. TiÓu dù ¸n lµ mét hîp phÇn cña Dù
¸n VIE/02/015 vÒ hç trî thùc thi chiÕn l­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ
thèng ph¸p luËt ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 do
UNDP/Sida/DANIDA/Nauy/Ailen tµi trî.
Tµi liÖu nµy sö dông cho c¸c líp tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc ph¸p luËt
c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· ë tØnh L¹ng S¬n do Dù ¸n VIE/02/015 tæ chøc
vµ kh«ng ph¶i lµ tµi liÖu gi¶ng d¹y chÝnh thøc cña bÊt kú c¸ nh©n, tæ
chøc nµo.

6

Lêi giíi thiÖu
C¸n bé, c«ng chøc cÊp c¬ së (x·, ph­êng, thÞ trÊn) lµ nh÷ng
ng­êi gÇn d©n nhÊt, s¸t d©n nhÊt. Trong ph¹m vi chøc n¨ng,
nhiÖm vô cña m×nh, c¸n bé, c«ng chøc cÊp c¬ së chÝnh lµ nh÷ng
ng­êi trùc tiÕp “truyÒn t¶i” ph¸p luËt ®Õn víi nh©n d©n th«ng qua
gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi quyÒn vµ lîi Ých cña nh©n
d©n, ®ång thêi còng lµ ng­êi thÊu hiÓu nhÊt nh÷ng t©m t­, nguyÖn
väng cña nh©n d©n, nh÷ng v­íng m¾c, bÊt cËp cña chÝnh s¸ch,
ph¸p luËt khi ¸p dông chóng trong thùc tÕ. Chñ tr­¬ng, chÝnh
s¸ch, ph¸p luËt dï cã ®óng ®¾n ®Õn mÊy nh­ng sÏ khã cã ®­îc hiÖu
lùc, hiÖu qu¶ cao nÕu nh­ kh«ng ®­îc triÓn khai thùc hiÖn bëi mét
®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc c¬ së cã n¨ng lùc ph¸p luËt tèt. Tuy
nhiªn, trªn thùc tÕ, do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch
quan, n¨ng lùc ph¸p luËt cña c¸n bé, c«ng chøc c¬ së nh×n chung
cßn h¹n chÕ; mét sè c¸n bé, c«ng chøc ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu
cñ...
ChØ ®¹o biªn so¹n
- TS. U«ng Chu Lu
Uû viªn Trung ¬ng §¶ng, Bé trëng Bé T ph¸p
- TS. Vò §øc KhiÓn
Chñ nhiÖm Uû ban Ph¸p luËt Quèc héi
- ¤ng TrÇn §¹i Hng
Phã Trëng ban thêng trùc Ban Néi chÝnh trung ¬ng
- ¤ng TrÇn Ng¸t
Phã BÝ th thêng trùc TØnh uû L¹ng S¬n
biªn so¹n
- TS. NguyÔn §×nh §Æng Lôc
Vô trëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ¬ng
(Chñ biªn)
- ¤ng NguyÔn Huy Ng¸t
Vô trëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T ph¸p
- Th . NguyÔn H¶i Ninh
Phã Vô trëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ¬ng
- TS. Lª Thµnh Long
Phã Vô trëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T ph¸p
4
Quốc phòng an ninh cấp xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quốc phòng an ninh cấp xã - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
405 Vietnamese
Quốc phòng an ninh cấp xã 9 10 654