Ktl-icon-tai-lieu

Quốc phòng an ninh cấp xã

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 405 trang   |   Lượt xem: 2638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ChØ ®¹o biªn so¹n
- TS. U«ng Chu L­u

Uû viªn Trung ­¬ng §¶ng, Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p

- TS. Vò §øc KhiÓn

Chñ nhiÖm Uû ban Ph¸p luËt Quèc héi

- ¤ng TrÇn §¹i H­ng

Phã Tr­ëng ban th­êng trùc Ban Néi chÝnh trung ­¬ng

- ¤ng TrÇn Ng¸t

Phã BÝ th­ th­êng trùc TØnh uû L¹ng S¬n

biªn so¹n
- TS. NguyÔn §×nh §Æng Lôc

Vô tr­ëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ­¬ng
(Chñ biªn)

- ¤ng NguyÔn Huy Ng¸t

Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T­ ph¸p

- Th . NguyÔn H¶i Ninh

s

Phã Vô tr­ëng Vô Ph¸p luËt, Ban Néi chÝnh trung ­¬ng

- TS. Lª Thµnh Long

Phã Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ, Bé T­ ph¸p

4

- ThS. Ph¹m Träng C­êng

V¨n phßng Quèc héi

- ThS. §ång ThÞ Kim Thoa

Häc viÖn T­ ph¸p

- ThS. §Æng Hoµng Oanh
Bé T­ ph¸p

- ThS. NguyÔn Minh Ph­¬ng
Bé T­ ph¸p

Tham gia biªn so¹n

- TS. Lª §×nh Khiªn

- ThS. Th¸i Anh Hïng

- GS.TS. §ç Ngäc Quang
- TS. NguyÔn Thanh H¶i

- TS. NguyÔn C«ng Hång
- L¹i V¨n Nghiªn

- PGS.TS. Ph¹m TuÊn B×nh
- ThS. Cao Quèc ViÖt

- PGS.TS. NguyÔn Nh­ Ph¸t
- TS. NguyÔn Kim Thoa

5

Tµi liÖu nµy lµ s¶n phÈm cña TiÓu dù ¸n “T¨ng c­êng n¨ng lùc ph¸p

luËt cho c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· cña tØnh L¹ng S¬n” do Ban Néi
chÝnh trung ­¬ng chñ tr× thùc hiÖn. TiÓu dù ¸n lµ mét hîp phÇn cña Dù
¸n VIE/02/015 vÒ hç trî thùc thi chiÕn l­îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ
thèng ph¸p luËt ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 do
UNDP/Sida/DANIDA/Nauy/Ailen tµi trî.
Tµi liÖu nµy sö dông cho c¸c líp tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc ph¸p luËt
c¸n bé, c«ng chøc cÊp x· ë tØnh L¹ng S¬n do Dù ¸n VIE/02/015 tæ chøc
vµ kh«ng ph¶i lµ tµi liÖu gi¶ng d¹y chÝnh thøc cña bÊt kú c¸ nh©n, tæ
chøc nµo.

6

Lêi giíi thiÖu
C¸n bé, c«ng chøc cÊp c¬ së (x·, ph­êng, thÞ trÊn) lµ nh÷ng
ng­êi gÇn d©n nhÊt, s¸t d©n nhÊt. Trong ph¹m vi chøc n¨ng,
nhiÖm vô cña m×nh, c¸n bé, c«ng chøc cÊp c¬ së chÝnh lµ nh÷ng
ng­êi trùc tiÕp “truyÒn t¶i” ph¸p luËt ®Õn víi nh©n d©n th«ng qua
gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi quyÒn vµ lîi Ých cña nh©n
d©n, ®ång thêi còng lµ ng­êi thÊu hiÓu nhÊt nh÷ng t©m t­, nguyÖn
väng cña nh©n d©n, nh÷ng v­íng m¾c, bÊt cËp cña chÝnh s¸ch,
ph¸p luËt khi ¸p dông chóng trong thùc tÕ. Chñ tr­¬ng, chÝnh
s¸ch, ph¸p luËt dï cã ®óng ®¾n ®Õn mÊy nh­ng sÏ khã cã ®­îc hiÖu
lùc, hiÖu qu¶ cao nÕu nh­ kh«ng ®­îc triÓn khai thùc hiÖn bëi mét
®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc c¬ së cã n¨ng lùc ph¸p luËt tèt. Tuy
nhiªn, trªn thùc tÕ, do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch
quan, n¨ng lùc ph¸p luËt cña c¸n bé, c«ng chøc c¬ së nh×n chung
cßn h¹n chÕ; mét sè c¸n bé, c«ng chøc ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu
cñ...
Danh môc c¸c d©n téc ë ViÖt Nam
15
PhÇn I. Qu¶n lý nhµ níc
vÒ d©n téc ë chÝnh quyÒn cÊp x·
STT
Tªn gäi
chÝnh thøc
Tªn gäi kh¸c
STT
Tªn gäi
chÝnh thøc
Tªn gäi kh¸c
1
Ba Na
N©m, Roh, Kon
K®e, Ala K«ng,
Kpang K«ng
28
La ha
X¸ Cha, X¸ Bung, X¸
Khao, T¸u Nh¹,
Poäng, X¸ Uèng ,
Bñ H, P«a
2
Bè y
Chñng Ch¸, Träng
Gia...
29
La hñ
X¸ l¸ vµng, Cß Xung,
Khï Sung, Kha Quy,
Cä Sä, Nª Thã
3
Br©u
Brao
30
Lµo
Phu Thay, Phu Lµo
4
Bru - V©n
KiÒu
Bru, V©n KiÒu
31
L« l«
Mïn Di, Di, Mµn Di,
La Ha, Qua La, ¤
man, Lu LÐc Mµn
5
Ch¨m
(Chµm)
Chµm, Chiªm,
Chiªm thµnh, Ch¨m
Pa, Hªi...
32
Phï Lâ, Nhuån,
Duån
6
Ch¬ ro
Ch©u Ro, Ro,
Chro, Thîng
33
Ch©u M¹, C M¹,
Chª M¹
7
Chu ru
Ch¬ Ru, Kru,
Thîng
34
M¶ng
M¶ng ¦, X¸ ng,
Niãng O, X¸ B¸ O
8
Chøt
R«c, Arem, S¸ch
35
Mêng
9
Co
Cua, TrÇu
36
Mn«ng
10
Cèng
37
Ng¸i
Ng¸i H¾c C¸, Ng¸i
LÇu MÇn, HÑ, S Ýn,
§¶n, Lª, XuyÕn
Quốc phòng an ninh cấp xã - Trang 13
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nếu xem trực tuyến bị lỗi, bạn có thể tải về máy để xem.

Quốc phòng an ninh cấp xã - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
405 Vietnamese
Quốc phòng an ninh cấp xã 9 10 863