Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế dân chủ trong cơ quan

Được đăng lên bởi vanphongubndttbs
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 47 /QĐ-SXD

Kon Tum, ngày 17 tháng 4 năm 2015

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG KON TUM
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về
thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự
nghiệp công lập;
Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND, ngày 13/3/2009 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức Sở Xây dựng tỉnh Kon
Tum ngày 17/3/2015;
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong
hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy
chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, do Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết
định số 21/QĐ-SXD, ngày 27/02/2009.
Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng các Phòng chuyên môn, Giám đốc
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi gửi:
- Sở Nội vụ;
- BCHCĐCS, ĐTN SXD;
- Như Điều 3;
- Trang TTĐT Sở Xây dựng;
- Lưu VT,VP.ddhoi.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Quang Hải

UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 47/QĐ-SXD, ngày 17 tháng 4 năm 2015
của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)
Nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động,
nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phân xây dựng đội
ngũ công chức, viên chức và người lao động là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm
chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển
và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham
nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Sở Xây dựng tỉnh Kon
Tum ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong trong cơ quan, với những nội dung
như sau:
Chương I
DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ SỞ XÂY DỰNG
Điều 1. Trách nhiệm của Giám đốc Sở
1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan Sở
Xây dựng (sau đây gọi tắt là Sở); trong quản ...
UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
Số: 47 /QĐ-SXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 17 tháng 4 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG KON TUM
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính ph về
thực hiện dân chủ trong hoạt động của quan hành chính nhà nước đơn vị sự
nghiệp công lập;
Căn cứ Quy định về tổ chức hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
ban hành kèm theo Quyết đnh số 21/2009/QĐ-UBND, ngày 13/3/2009 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức Sở Xây dựng tỉnh Kon
Tum ngày 17/3/2015;
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm Quyết định y Quy chế thực hiện dân chủ trong
hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy
chế thực hiện dân chủ trong quan, do Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết
định số 21/QĐ-SXD, ngày 27/02/2009.
Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng các Phòng chuyên môn, Giám đốc
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi gửi:
- Sở Nội vụ;
- BCHCĐCS, ĐTN SXD;
- Như Điều 3;
- Trang TTĐT Sở Xây dựng;
- Lưu VT,VP.ddhoi.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Quang Hải
Quy chế dân chủ trong cơ quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế dân chủ trong cơ quan - Người đăng: vanphongubndttbs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quy chế dân chủ trong cơ quan 9 10 701