Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

Được đăng lên bởi Bố Cu Bin
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN NẬM NHÙN
BAN THƯỜNG TRỰC
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nậm Nhùn, ngày 09 tháng 5 năm 2014

/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN
Mặt trận tổ quốc các cấp thực hiện quy chế giám sát đầu tư cộng đồng
Căn cứ các văn bản của Tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện hướng
dẫn thêm một số nội dung về nhiệm vụ của MTTQ các cơ sở trong việc phối hợp
chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện “Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng” như sau:
I- Các Ban của MTTQ huyện:
Bộ phận Dân chủ pháp luật chủ động phối hợp với các bộ phận khác của Uỷ
ban MTTQ huyện tham mưu giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện trong
việc phối hợp với UBND huyện và các cơ quan chức năng để tổ chức triển khai
thực hiện “Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng” theo trách nhiệm đã được quy định;
hướng dẫn MTTQ các cơ sở thực hiện; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát thực
hiện, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và MTTQ về Quy chế; tuyên truyền
giới thiệu kinh nghiệm các điển hình tiên tiến; kiểm tra đôn đốc MTTQ các cơ sở
báo cáo kết quả thực hiện với tỉnh theo quy định; phối hợp sơ kết, tổng kết đánh giá
kết quả thực hiện định kỳ.
II- Mặt trận Tổ quốc huyện:
Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điểm 5 phần V Thông tư liên tịch số
04 ngày 4/12/2006 của Bộ Kế hoạch đầu tư, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương
MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính, cụ thể là:
1- Phối hợp với UBND và cơ quan chức năng cùng cấp triển khai thực hiện
“Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng” tại địa phương và cấp xã; tuyên truyền việc
thực hiện “Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng” trong cán bộ, nhân dân.
2- Hướng dẫn MTTQ cấp xã trong việc tổ chức thành lập Ban giám sát đầu
tư cộng đồng; phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp ở địa phương tổ chức tập
huấn nghiệp vụ công tác cho các thành viên các Ban giám sát đầu tư cộng đồng.
-Phối hợp với UBND và các cơ quan chức năng cùng cấp nắm chắc danh
mục, quy mô các dự án đầu tư trên địa bàn và các vấn đề liên quan để cung cấp
thông tin và hướng dẫn giúp đỡ MTTQ cấp xã và Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở
cơ sở chủ động trong việc lập kế hoạch và thực hiện có hiệu quả.

3- Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện “Quy chế giám sát
đầu tư cộng đồng” của các cơ quan chức năng, MTTQ trong việc đảm bảo các điều
kiện để MTTQ và Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện nhiệm vụ;
Tổ chức định kỳ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động của MTTQ, Ban
giám sát đầu tư cộng đồng, biểu dương, khen thưởng các đi...


BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự doHạnh phúc
Nậm Nhùn, ngày 09 tháng 5 năm 2014

HƯ%NG D'N
Mặt trận tổ quốc các cấp thực hiện quy chế giám sát đầu tư cộng đồng
 !"#$!#%&'()*+!#,-.#%/'
01(#2334(5460,'7#6.38 !95:();'6.<#6#=<
#">?;$#%/'01@(#*#6.AQuy chế giám sát đầu tư cộng đồngB#%5!,
I- Các Ban của MTTQ huyện:
4<#CD# <#<E,C(# >4'<#6#=</64<#CF# !+
!#,-.(#!33%,'6G<!#%&'()*+!#,-.();'
6.<#6#=</6#,-.@9H,!#'>I(J#()6IF#!6
(#*#6.AQuy chế giám sát đầu tư cộng đồngB(#K;()##6.3>L>%=H,->M#N
#%/'0195:(#*#6.N<#6#=<(J#F6I3()!$'635((#*
#6.$(,-2(),-75D,)4'();'#D0D@7,-#ON(,-2(),-7
'6/6(#6.,F6#'#6.3>6I#P#(62(6ONF6I3()!>Q>95:
;;FO(H,(#*#6./6("#(#K;H,->M#N<#6#=<59FO($(J'FO(>#'6
FO(H,(#*#6.>M#FRS
II- Mặt trận Tổ quốc huyện:
#*#6.#6.38(#K;H,->M#(?6T6I3U<#V#Q'(%E62(M#5
WX'@-XYZZWW[ !4\O#;?#>V,(%$!#%&'()*+!),'%9'
6.(!3$4@6#]#$8(#IE@
Y^#6#=</6@9H,!#'_'`<()6IF#!6(#*#6.
A,-#O'635(>V,(%4'>a'B(?6>M!<#%9'@`<bLN(,-2(),-76.
(#*#6.A,-#O'635(>V,(%4'>a'B();'4$#D0DS
Z%/'01`<bL();'6.(J#(#@#EC<!'635(>V,
(%4'>a'N<#6#=</69H,!#'_'`<:>M!<#%9'(J#(C<
#,`'#6.<8Q'(#;(#@#62!'635(>V,(%4'>a'S
^#6#=</6@9H,!#'_'`<c3#c0!#
38$H,-3Q0*>V,(%()2>M!@@`>7E62H,!>I,'`<
(#Q'(6@#%/'01'6G<>d`<bL@!'635(>V,(%4'>a':
95:# >4'();'6.EC<FO#;?#@(#*#6.e#6.,H,S
QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG - Trang 2
QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG - Người đăng: Bố Cu Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG 9 10 314