Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện QC DCCS

Được đăng lên bởi anhtuyet313
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59 - QĐ/ĐU ngày 21/ 5/2012)
Chương I
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo (BCĐ)
thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.
Điều 1: Chức năng của BCĐ.
1- Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở xã có chức năng tham mưu giúp
Đảng uỷ trực tiếp là BTV Đảng ủy chỉ đạo, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị
quyết của Đảng và các văn kiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, huyện uỷ và của Đảng uỷ về
xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở trên địa bàn xã.
2- Tham mưu giúp Đảng ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo
thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC.
3- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đề ra các giải pháp, kế hoạch công tác, về
thực hiện QCDC.
4- Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi
phạm việc thực hiện QCDC.
5- Xử lý công việc hàng ngày có sự tham gia của Thường trực BCĐ.
Điều 2: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC ở trên
địa bàn xã.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở các thôn, cơ quan, đơn
vị trên địa bàn.
- Giúp Ban thường vụ Đảng uỷ đánh giá kết quả việc thực hiện QCDC ở cơ
sở, đồng thời tổ chức các nội dung hội nghị sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, nghị
quyết của Đảng và Nhà nước về thực hiện QCDC.
- Tiếp nhận sự chỉ đạo và kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra, sơ kết, tổng kết,
của BCĐ thực hiện QCDC của huyện.
- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể xã và thôn về
những vấn đề cần giải quyết để tiếp tục thực hiện QCDC.
- Thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện QCDC khi Đảng
ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.
- Thường xuyên hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo kết quả việc thực hiện
QCDC với Ban thường vụ Đảng ủy và BCĐ thực hiện QCDC huyện.
1

Điều 3: Trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ của BCĐ với các ngành,
đoàn thể, các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
1- BCĐ thực hiện QCDC xã chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ
Đảng uỷ và Hướng dẫn của BCĐ thực hiện QCDC huyện.
2- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn BCĐ thực hiện QCDC các thôn, cơ quan,
đơn vị, các ban ngành, mặt trận, đoàn thể trong xã. Chấn chỉnh uốn nắn kịp thời
việc tổ chức chỉ đạo khi có những việc chưa đúng với Chỉ thị, nghị quyết của cấp
trên.
3- Chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc mới phát sinh,
những kiến nghị đề xuất của các thôn trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất
với BTV Đảng uỷ xem xét quyết định.
4- Quan hệ g...
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59 - QĐ/ĐU ngày 21/ 5/2012)
Chương I
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo (BCĐ)
thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.
Điều 1: Chức năng của BCĐ.
1- Ban chỉ đạo thực hiện QCDC sở chức năng tham mưu giúp
Đảng uỷ trực tiếp là BTV Đảng ủy chỉ đạo, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị
quyết của Đảng và các văn kiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, huyện uỷ và của Đảng uỷ về
xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở trên địa bàn xã.
2- Tham mưu giúp Đảng ủy, trực tiếp Ban Thường v Đảng ủy chỉ đạo
thc hin các Ch th, Ngh quyết ca Đng, pháp lut ca Nhà nưc v thc hin QCDC.
3- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đ ra các giải pháp, kế hoạch công tác, về
thực hiện QCDC.
4- Kiến nghị với các quan thẩm quyền x lý những trường hợp vi
phạm việc thực hiện QCDC.
5- Xử lý công việc hàng ngày có sự tham gia của Thường trực BCĐ.
Điều 2: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC ở trên
địa bàn xã.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở các thôn, cơ quan, đơn
vị trên địa bàn.
- Giúp Ban thường vụ Đảng uỷ đánh giá kết quả việc thực hiện QCDC ở
sở, đồng thời tổ chức các nội dung hội nghị kết, tổng kết các Chỉ thị, nghị
quyết của Đảng và Nhà nước về thực hiện QCDC.
- Tiếp nhận sự chỉ đạo kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra, kết, tổng kết,
của BCĐ thực hiện QCDC của huyện.
- Phối hợp với các quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và thôn v
những vấn đề cần giải quyết để tiếp tục thực hiện QCDC.
- Thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện QCDC khi Đảng
ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.
- Thường xuyên hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo kết quả việc thực hiện
QCDC với Ban thường vụ Đảng ủy và BCĐ thực hiện QCDC huyện.
1
Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện QC DCCS - Trang 2
Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện QC DCCS - Người đăng: anhtuyet313
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện QC DCCS 9 10 736