Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
Bộ máy doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tự lựa chọn, nó có nhiều mô hình khác
nhau;nhưng để có hiệu quả nó thường phải có dạng cơ cấu trực tuyến - chức năng, tham mưu, kết hợp với
cơ cấu không chính thức, và nó phải có đủ các bộ phận quan trọng sau đây:
- Bộ phận marketing (với chức năng như:)
+ Nghiên cứu dự báo thị trường.
+ Nghiên cứu dự báo các biện pháp cạnh tranh.
+ Phục vụ việc bán hàng cho khách.
+ Tuyên truyền quảng cáo.
+ Chuẩn bị sản phẩm mới v.v...).
- Bộ phận thông tin với các trung tâm vi tính đủ mạnh.
- Bộ phận công nghệ, sản xuất.
- Bộ phận tài chính, kế toán.
- Bộ phận tư vấn (về luật pháp, tâm lý, sức khoẻ v.v...).
- Bộ phận nhân sự.
Uỷ quyền quản trị
a. Khái niệm về uỷ quyền
Uỷ quyền là việc cán bộ quản lý cấp trên cho phép cán bộ cấp dưới có quyền ra quyết
định vềnhững vấn đề thuộc quyền hạn của mình, trong khi người cho phép vẫn đứng ra chịu
trách nhiệm. Uỷquyền là một phạm trù quan trọng, là một công cụ quản trị sắc bén, là phong cách lãnh đạo dân chủ
khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp trên thế giới.
Sự uỷ quyền có thể thể hiện dưới 2 hình thức:
- Uỷ quyền chính thức: Qua sơ đồ cấu tạo bộ máy (mỗi bộ phận có những chức năng và quyền hạn rõ ràng).
- Uỷ quyền không chính thức: Qua sự tín nhiệm cá nhân (Giám đốc ký quyết định uỷ
quyền cho cấp dưới được quyền hạn và trách nhiệm nào đó).
Khi uỷ quyền cho cấp dưới, chủ doanh nghiệp có điều kiện giải phóng bớt cho công
việc cụthể để tập trung vào những vấn đề đặc biệt quan trọng và bao quát của doanh nghiệp.
Mặt khác tạo rađược môi trường rèn luyện cán bộ để từ đó chọn lọc đề bạt người xứng đáng
vào vị trí quản trị cầnthiết. Tuy vậy, cũng có những trở ngại khiến nhà quản trị nhiều khi không dám uỷ quyền.
Đó là:
+ Không tin vào năng lực của cấp dưới và bao biện ôm đồm.
+ Sợ bị cấp trên (đối với doanh nghiệp nhà nước) đánh giá và khiển trách vì sao nhãng

trách

nhiệm, sợ

bị quy trách nhiệm về những sai lầm của cấp dưới.
+ Sợ bị coi là thiên vị, phân biệt đối xử, ưu ái với người này, thiếu quan tâm với người
Người lãnh đạo nếu không mạnh dạn uỷ quyền thì họ dễ chuốc lấy những hậu quả sau:
+ Không khuyến khích cấp dưới làm việc tích cực, nhất là trong những việc đột xuất, ngoại lệ.
+ Tạo cho cấp dưới tâm lý chờ đợi ỷ lại, thiếu tự tin vào bản thân.
+ Đối với người được uỷ quyền, bên cạnh những tác động tích cực như phấn khởi và tự
tintrong công việc, tích cực năng động sáng tạo tìm giải pháp, tự học tập và rèn luyện để
nâng caotrình độ thì cũng có thể có những...
QUY
CH
Ế H
O
ẠT
ĐỘ
NG
CỦ
A DOANH NGH
I
ỆP
Bộ
m
áy
do
a
nh
ngh
i
ệp
do
c
h
doanh
ngh
i
ệp
t
l
ựa
chọn,
nh
i
ều
hình
khác
nhau;nhưng
để
h
i
ệu
quả
thư
ng
phải
dạng
cấu
trực
tuy
ế
n
-
chức
năng,
tham
m
ưu, kết hợp với
c
ấu không chính thức, và nó phải có đủ
các bộ phận quan t
r
ọng
sau đây:
-
Bộ phận marketing (
vớ
i chức năng
như:)
+
Nghiên cứu dự báo thị
tr
ư
ng.
+
Nghiên cứu dự báo các biện pháp
c
ạnh tranh.
+
Phục vụ v
i
ệc bán hàng cho khách.
+
Tuyên tru
y
ền quảng cáo.
+
Chuẩn bị
s
ản phẩm
mớ
i v.v...).
-
Bộ phận thông tin v
i các trung tâm vi tính đủ
m
ạnh.
-
Bộ phận công ngh
, s
n xuất.
-
Bộ phận tài chính, kế
toán.
-
Bộ phận
t
ư vấn (về l
u
ật pháp, tâm
lý,
s
ức khoẻ v.v...).
-
Bộ phận nhân sự.
Uỷ quyền quản trị
a.
Khái n
iệ
m về uỷ qu
y
ền
Uỷ
quyền
v
i
ệc
cán
bộ
quản
cấp
trên
cho
phép
cán
bộ
cấp
i
quyền
ra
quy
ế
t
đ
nh
vềnh
ng
vấn
đề
th
uộc
quyền
h
ạn
của
m
ình,
trong
khi
ngư
i
cho
phép
v
ẫn
đứng
ra
c
hị
u
trách
nh
i
m
.
U
ỷquyền
l
à
m
ột
ph
m
trù
quan
t
rọ
ng,
m
ột
c
ông
cụ
quản
trị
sắc
bén,
phong cách lãnh
đạ
o dân chủ
khá phổ b
i
ến
ở nh
i
ều doanh nghiệp trên t
h
ế g
i
ới.
Sự uỷ quyền có thể t
h
h
iện dư
i 2 hình t
h
ức:
-
U
qu
y
ền
chính
thức:
Qua sơ
đồ
c
ấu
t
ạo
bộ máy
(
m
ỗi
bộ
phận
n
h
n
g
chức
năng
và quyền hạn rõ ràng).
-
U
quyền
không
chính
thức:
Qua
s
tín
nh
i
ệm
nhân
(Giám
đốc
quyết
đ
nh
uỷ
quyền cho
c
ấp dư
i đư
c quyền hạn và trách nh
i
ệm
nào đ
ó).
Khi
uỷ
qu
y
ền
cho
c
ấp
i,
chủ
doanh
nghiệp
đ
i
ều
k
iệ
n
g
i
ải
phóng
bớt
cho
công
v
i
ệc
cụ
t
hể
để
t
ập
trung
vào
những
v
ấn
đề
đặc
biệt
quan
trọng
bao
quát
của
doanh
nghiệp.
Mặt
khác
t
o
rađư
c
môi
trư
ng
rèn
luyện
cán
bộ
để
t
đó
chọn
l
ọc
đề
bạt
ngư
i
xứng
đáng
vào
vị
trí
quản
t
r
cầnthiết.
Tuy
v
y,
cũng
những
trở
n
gại
khi
ế
n
nhà
q
u
ản
t
r
nh
i
ều
khi không
dám
uỷ quyền.
Đó là:
+
Không tin vào
n
ăng
lự
c của cấp d
ướ
i và bao biện ôm
đ
m.
+
Sợ
bị
cấp
trên
(
đối
với
doanh
nghiệp
nhà
ớc
)
đánh
giá
khiển
trách
sao
nhãng trách nhiệ
m
,
sợ
bị
quy trách nhi
m
về những sai lầm
của cấp dư
i.
+
Sợ
bị
coi
thiên
v
,
phân
biệt
đối
xử,
ưu
ái
với
ngư
i
này,
thiếu
quan
tâm
với
ng
ườ
i
Ngư
i lãnh
đạo nếu
không
m
ạnh dạn uỷ quyền thì
h
ọ dễ ch
u
ốc lấy những h
u quả sau:
+
Không
khuyến
khích
c
p
i
l
à
m
việc
tích
cực,
nhất
trong
những
việc
đột
x
u
t,
ngoại
l
ệ.
+
Tạo cho
c
ấp dư
i tâm
lý chờ đ
i ỷ
l
ại,
thi
ế
u
t
ự tin vào bản thân.
+
Đ
ối
với
n
i
đư
c
uỷ
quyền,
bên
cạnh
những
tác
động
tích
cực
như
phấn
khởi
v
à
tự
tintrong
công
việc,
tích
cực
năng
động
sáng
tạ
o
tìm
g
i
ải
pháp,
tự
học
tập
rèn
luyện
để
nâng
caotrình
độ
thì
cũng
thể
những
tác
động
tiêu
cực,
như
dễ
chủ
quan
hỏng
v
i
ệc, không khéo léo dễ
bị
đ
ng ngh
i
ệp
tẩ
y chay, bất
h
ợp tác.
Để
v
i
ệc
uỷ
quyền
đư
c
thành
công
t
r
ư
c
hết
ph
i
đư
c
tiến
h
à
n
h
m
ột
cách
ý
thức
t
2
phía:
ng
ườ
i
uỷ
quyền
ngư
i
đư
c
uỷ
quyề
n
.
N
i
uỷ
quyền
phải
r
ất
hiểu
biế
t
bản
thân
c
pdư
i
thì
m
ới
t
hực
hiện
đư
c
sự
uỷ
quyền.
Cấp
i
đư
c
uỷ
quyền
phải
x
ác
đ
ịnh
đư
c
tráchnhiệm
t
c
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP - Trang 2
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 9 10 283