Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế họat động của ủy ban mặt trận tổ quốc VN

Được đăng lên bởi manhkhiemnamtam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
XÃ NẬM TĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nậm Tăm, ngày 10 tháng 7 năm 2015

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ NẬM TĂM KHÓA XVII, NHIỆM KỲ (2013-2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-MTTQ, ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ xã Nậm Tăm)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế này qui định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc
và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Tăm khóa XVII,
nhiệm kỳ (2013-2018).
Điều 2. Ban Thường trực, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhận thức rõ vai
trò, trách nhiệm đối với công tác Mặt trận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,
từng bước cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN MTTQ, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN
MTTQ XÃ
Điều 3. Ủy ban MTTQ xã.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Tăm là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ Đại hội, hoạt
động dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai
Châu: Ủy ban MTTQ xã có các nhiệm vụ.
1 . Tổ chức thực hiện Luật, Điều lệ và Nghị quyết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên
:nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ
thể hóa thành Nghị quyết của cấp mình và tổ chức, hướng dẫn cấp dưới thực hiện.
2 . Xây dựng hệ thống Mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở thực hiện trong sạch, vững
mạnh, là lực lượng trung tâm đoàn kết và nòng cốt trong phong trào cách mạng ở địa
phương.
3 . Tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ chuyên trách cấp
huyện , cán bộ Ban thường trực Ủy ban MTTQ VIệt Nam, cấp xã, thị trấn, Ban công
tác Mặt trận ở khu dân cư.
4 . Phối hợp với Chính quyền, các cơ quan xã thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên
tịch, tổ chức hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, thực
hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo,
phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng gia đình
văn hóa, khu dân cư văn hóa...
5. Hướng dẫn MTTQ cấp dưới tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật có
liên quan đến công tác Mặt trận.
6. Tích cực khai thác các nguồn tài chính, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh
tế, các tầng lớp nhân daanddeer xây dựng các nguồn quỹ của Mặt trận.

7. Kiểm tra việc th...
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
XÃ NẬM TĂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nậm Tăm, ngày 10 tháng 7 năm 2015
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ NẬM TĂM KHÓA XVII, NHIỆM KỲ (2013-2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-MTTQ, ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ xã Nậm Tăm)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế này qui định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc
và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Tăm khóa XVII,
nhiệm kỳ (2013-2018).
Điều 2. Ban Thường trực, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhận thức rõ vai
trò, trách nhiệm đối với công tác Mặt trận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,
từng bước cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN MTTQ, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN
MTTQ XÃ
Điều 3. Ủy ban MTTQ xã.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Tăm là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ Đại hội, hoạt
động dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai
Châu: Ủy ban MTTQ xã có các nhiệm vụ.
1 . Tổ chức thực hiện Luật, Điều lệ và Nghị quyết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên
:nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ
thể hóa thành Nghị quyết của cấp mình và tổ chức, hướng dẫn cấp dưới thực hiện.
2 . Xây dựng hệ thống Mặt trận các cấp từ huyện đến cơ sở thực hiện trong sạch, vững
mạnh, là lực lượng trung tâm đoàn kết và nòng cốt trong phong trào cách mạng ở địa
phương.
3 . Tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ chuyên trách cấp
huyện , cán bộ Ban thường trực Ủy ban MTTQ VIệt Nam, cấp xã, thị trấn, Ban công
tác Mặt trận ở khu dân cư.
4 . Phối hợp với Chính quyền, các cơ quan xã thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên
tịch, tổ chức hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, thực
hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo,
phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng gia đình
văn hóa, khu dân cư văn hóa...
5. Hướng dẫn MTTQ cấp dưới tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật có
liên quan đến công tác Mặt trận.
6. Tích cực khai thác các nguồn tài chính, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh
tế, các tầng lớp nhân daanddeer xây dựng các nguồn quỹ của Mặt trận.
Quy chế họat động của ủy ban mặt trận tổ quốc VN - Trang 2
Quy chế họat động của ủy ban mặt trận tổ quốc VN - Người đăng: manhkhiemnamtam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy chế họat động của ủy ban mặt trận tổ quốc VN 9 10 655