Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG MÔN LỚP CHUYÊN VĂN

Được đăng lên bởi Nguyễn Thái
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3687 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quy chế lớp chuyên văn (Niên khóa 1996-1999)
TRƯỜNG THPT TỨ KỲ
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG MÔN LỚP CHUYÊN VĂN NIÊN KHÓA 1996-1999
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỨ KỲ- HẢI DƯƠNG
Căn cứ các tiêu chí do các thành viên lớp Chuyên văn niên khoá 1996-1999
(Sau đây gọi tắt là 12B-99) trường THPT Tứ Kỳ - Hải Dương đã đề ra, dựa trên
nguyên tắc bình đẳng, thực tế và tôn trọng lẫn nhau, nhằm gắn kết các thành viên
trong lớp và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thành viên trong lớp, tập thể lớp
12B-99 nghiên cứu và xây dựng “Quy chế hoạt động hội đồng môn lớp 12B-99” với
cách thức tổ chức và hoạt động như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Mục đích
Thông qua hoạt động của hội nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó các thành viên
và gia đình, tạo dựng mối quan hệ bền vững lâu dài, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cả về
vật chất và tinh thần, động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ trên các cương vị, chức
trách được giao, chia sẻ niềm vui và giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
2. Yêu cầu
Các Hội viên tham gia với tinh thần tự nguyện, tự giác, có trách nhiệm, đóng góp đầy
đủ các hoạt động của hội.
Hội thực hiện chế độ làm việc tập thể, biểu quyết theo đa số.
Mọi hoạt động của Hội phải công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ.
3. Phạm vi áp dụng
Áp dụng đối với các thành viên lớp 12B-99 Trường THPT Tứ Kỳ - Hải Dương tự
nguyện tham gia Hội và nghiêm túc thực hiện quy chế này.
II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
2.1- Hội viên
2.1.1. Quyền của hội viên
- Được tham gia bàn bạc, quyết định các công việc của Hội.
- Được hưởng các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định của Hội.
- Có quyền giám sát và yêu cầu Ban liên lạc Hội báo cáo trước Hội về kết quả hoạt
động, tình hình tài chính và các vấn đề có liên quan.
2.1.2. Nghĩa vụ của hội viên
- Thông báo kịp thời cho Hội về tình hình bản thân, gia đình, nhất là những sự kiện
trọng đại như cưới hỏi, người thân ốm đau, chết hoặc những rủi ro, hoạn nạn… để
Hội nắm được và tổ chức đến thăm hỏi, chúc mừng,chia buồn…
- Khi được uỷ quyền, có thể đại diện cho Hội đến thăm, chia sẻ với các thành viên
khác khi gia đình có việc vui, buồn… mà Ban Liên lạc vì những lý do khác nhau
không thể đến đông đủ, kịp thời.

- Có trách nhiệm đóng góp xây dựng quỹ Hội để phục vụ mục đích hoạt động tốt đẹp
của Hội.
2.1.3. Các trường hợp khác
- Thành viên lớp 12B-99 không đồng ý tham gia Hội thì không phải là thành viên của
Hội, không có quyền và nghĩa vụ của hội viên nêu trên.
- Trường hợp sau một thời gian mới có nguyện vọng tham gia thì phải được sự nhất
trí của...
Quy chế lớp chuyên văn (Niên khóa 1996-1999)
TRƯỜNG THPT TỨ KỲ
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG MÔN LỚP CHUYÊN VĂN NIÊN KHÓA 1996-1999
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỨ KỲ- HẢI DƯƠNG
Căn cứ các tiêu chí do các thành viên lớp Chuyên văn niên khoá 1996-1999
(Sau đây gọi tắt 12B-99) trường THPT Tứ Kỳ - Hải Dương đã đề ra, dựa trên
nguyên tắc bình đẳng, thực tế tôn trọng lẫn nhau, nhằm gắn kết c thành viên
trong lớp và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thành viên trong lớp, tập thể lớp
12B-99 nghiên cứu và xây dựng “Quy chế hoạt động hội đồng môn lớp 12B-99” với
cách thức tổ chức và hoạt động như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Mục đích
Thông qua hoạt động của hội nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó các thành viên
và gia đình, tạo dựng mối quan hệ bền vững lâu dài, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cả về
vật chất và tinh thần, động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ trên các cương vị, chức
trách được giao, chia sẻ niềm vui và giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
2. Yêu cầu
Các Hội viên tham gia với tinh thần tự nguyện, tự giác, có trách nhiệm, đóng góp đầy
đủ các hoạt động của hội.
Hội thực hiện chế độ làm việc tập thể, biểu quyết theo đa số.
Mọi hoạt động của Hội phải công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ.
3. Phạm vi áp dụng
Áp dụng đối với các thành viên lớp 12B-99 Trường THPT Tứ Kỳ - Hải Dương tự
nguyện tham gia Hội và nghiêm túc thực hiện quy chế này.
II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
2.1- Hội viên
2.1.1. Quyền của hội viên
- Được tham gia bàn bạc, quyết định các công việc của Hội.
- Được hưởng các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định của Hội.
- Có quyền giám sát và yêu cầu Ban liên lạc Hội báo cáo trước Hội về kết quả hoạt
động, tình hình tài chính và các vấn đề có liên quan.
2.1.2. Nghĩa vụ của hội viên
- Thông báo kịp thời cho Hội về tình hình bản thân, gia đình, nhất là những sự kiện
trọng đại như cưới hỏi, người thân ốm đau, chết hoặc những rủi ro, hoạn nạn… để
Hội nắm được và tổ chức đến thăm hỏi, chúc mừng,chia buồn…
- Khi được uỷ quyền, có thể đại diện cho Hội đến thăm, chia sẻ với các thành viên
khác khi gia đình có việc vui, buồn… mà Ban Liên lạc vì những lý do khác nhau
không thể đến đông đủ, kịp thời.
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG MÔN LỚP CHUYÊN VĂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG MÔN LỚP CHUYÊN VĂN - Người đăng: Nguyễn Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG MÔN LỚP CHUYÊN VĂN 9 10 104