Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế làm việc của Chi bộ Nhiệm kỳ 2015 2017

Được đăng lên bởi khovanxangdau-taynam
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ CÔNG TY TÂY NAM
CHI BỘ KHO VẬN XĂNG DẦU TÂY NAM
*
Số:
-QC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC
của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định 287-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Ban Bí
thư TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp nhà
nước;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 của chi bộ Kho vận Xăng
dầu Tây Nam;
Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ và phát huy vai trò của
Trưởng đơn vị, Chi bộ Kho vận Xăng dầu Tây Nam xây dựng Quy chế làm việc
của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 như sau:
Chương 1
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
Điều 1. Chức năng
Chi bộ Kho vận Xăng dầu Tây Nam là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Công ty
Kho vận Xăng dầu Tây Nam thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của
Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính
trị; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực
hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp
phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.
Điều 2. Nhiệm vụ
1. Lãnh đạo nhiệm vụ kinh doanh, an ninh, quốc phòng
- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh của
Công ty Kho vận Xăng dầu Tây Nam đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và
người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, không ngừng nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

1

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty Kho
vận Xăng dầu Tây Nam, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện
công khai, minh bạch về kế hoạch và kết quả kinh doanh, hoạt động tài chính, phân
phối lợi nhuận, tiền lương, tiền thưởng; đấu tranh chống quan liêu tham nhũng,
lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, nhất là trong hợp đồng liên doanh, liên kết, xây
dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, vật tư...
- Lãnh đạo đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của Công ty
Kho vận Xăng dầu Tây Nam theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính
sách, pháp luật của Nhà nước.
- Lãnh đạo Công ty Kho vận Xăng dầu Tây Nam thực hiện trách nhiệm xã
hội, nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao tinh thầ...




TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

 !"#$%&"#'()*+,-./+,-0
 ! "#$%&'
()$*+,-./0 1(2.$,3 2-&-2425%%6
$,70 8, 9,&8:5%* ;!9,;!$<= >=%, ,?,1
7@'
 ,+A()$B,!,&CD-24E-24/5%,;!F,=8GH
>IJ(%&'
K*&;="LM,*B=$=1>5%,;!81?,3$,(8%$<N5%
<7O *P8+9,;!F,=8GH >IJ(%&QJ(>L (,)1&8
5%,;!,&CD-24E-24/,7"%
"12&3-
456
#78-9":&;&3
,;!F,=8GH >IJ(%&1,B$,J,6,$<+9M,*B=R $(
F,=8GH >IJ(%&$,L,*7S 9,5$<7P 9 ,+A()$5%
 ',6,"3,9?,3?G$5%,17@'$,L,T,A,&8:,6,
$<+'C,R  U J %=*S" 8G$,V$9$,$,I5% 7S%=*! 9$,L
,$$ ,W%8:*8@,17@'QJ(>L ,;!$<= "B,98X &B,9 T?
?,I?,3$,(8%$<N,5*B=5%C,$),17@$<= C,$)$,+$<7S
*+,,7@ QM,!,5 ,W%81QJ(>L  %V?R ,J8X &B,Y
#78+9"#'(<=
1. Lãnh đạo nhiệm vụ kinh doanh, an ninh, quốc phòng
ZM,*B=QJ(>L 81$,L,T,A,&8:C,>=%,5%
R $(F,=8GH >IJ(%&*[ *7S 9,5$<7P 5% 9,6,
"3,?,3?G$5%,17@';=*&A(\,\??,3?5%>=%, ,?81
 7S%=*! 9,=1$,1,$$ ,W%8:*8@,17@9C,R  U J %=
*S" 8G$,V$81$,$,I5% 7S%=*! Y
4
Quy chế làm việc của Chi bộ Nhiệm kỳ 2015 2017 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế làm việc của Chi bộ Nhiệm kỳ 2015 2017 - Người đăng: khovanxangdau-taynam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quy chế làm việc của Chi bộ Nhiệm kỳ 2015 2017 9 10 83