Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế làm việc tổ dân vận thôn

Được đăng lên bởi chungnguyen158320
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4218 lần   |   Lượt tải: 8 lần
QUY CHẾ
LÀM VIỆC TỔ DÂN VẬN THÔN
(Ban hành kèm theo quyết định số - QĐ/CB ngày 19 / 8 /2015 của chi ủy thôn liễu nham)

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Điều 1: Chức năng
Tổ dân vận thôn là một tổ chức phối hợp hoạt động của các lực lượng trực
tiếp làm công tác dân vận, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, có chức năng tham
mưu cho chi bộ và trực tiếp vận động nhân dân, tổ chức các phong trào quần chúng
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các
nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thôn.
Điều 2: Về nhiệm vụ:
- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu
rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, tạo sự
thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động của mọi người dân để thực
hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ
chính tri của thôn.
- Chủ động nắm vững tình hình quần chúng, tâm tư nguyện vọng của nhân
dân ở trong thôn, nhất là đối với những vấn đề về nội bộ nhân dân, tôn giáo, đơn
thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham
gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng cộng đồng
dân cư đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ
- Phối hợp với ban công tác mặt trận, các chi đoàn, chi hội của các đoàn thể
triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc
vận động động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; việc
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào "Dân vận
khéo".v.v… Vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội,
xóa nghèo, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
- Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở, quy ước của thôn; xây dựng nếp sống văn minh trong tổ chức các lễ
hội theo nghi lễ truyền thống, trong việc cưới, việc tang; kiên quyết đấu tranh bài
trừ các hủ tục lạc hậu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tham mưu cho chi uỷ chỉ đạo và trực tiếp vận động nhân dân tham gia vào
xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch có liên quan đến khu dân cư
như tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở; thực hiện các quy định về quản lý trật tự
1

trong cộng đồng dân cư, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, an toàn giao thông,
bảo đảm môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
- Phối hợp tổ chức để nhân dân tham gia giám sát, góp ý kiến cho ...
QUY CHẾ
LÀM VIỆC TỔ DÂN VẬN THÔN
(Ban hành kèm theo quyết định số - QĐ/CB ngày 19 / 8 /2015 của chi ủy thôn liễu nham)
Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Điều 1: Chức năng
Tổ dân vận thôn là một tổ chức phối hợp hoạt động của các lực lượng trực
tiếp làm công tác dân vận, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, có chức năng tham
mưu cho chi bộ và trực tiếp vận động nhân dân, tổ chức các phong trào quần chúng
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các
nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thôn.
Điều 2: Về nhiệm vụ:
- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu
rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, tạo sự
thống nhất, đồng thuận trong nhận thức hành động của mọi người dân để thực
hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các nhiệm v
chính tri của thôn.
- Chủ động nắm vững tình hình quần chúng, tâm nguyện vọng của nhân
dân trong thôn, nhất là đối với những vấn đề về nội b nhân dân, tôn giáo, đơn
thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham
gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng cộng đồng
dân cư đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ
- Phối hợp với ban công tác mặt trận, các chi đoàn, chi hội của các đoàn thể
triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm cuộc
vận động động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; việc
“Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào "Dân vận
khéo".v.v… Vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - hội; giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn hội; thực hiện tốt c chính sách an sinh hội,
xóa nghèo, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
- Vận động nhân dân ch cực tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân
chủ sở, quy ước của thôn; xây dựng nếp sống văn minh trong tổ chức các lễ
hội theo nghi lễ truyền thống, trong việc cưới, việc tang; kiên quyết đấu tranh bài
trừ các hủ tục lạc hậu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tham mưu cho chi uỷ chỉ đạo và trực tiếp vận động nhân dân tham gia vào
xây dựng đ án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch liên quan đến khu dân
như tham gia xây dựng hạ tầng sở; thực hiện c quy định về quản trật tự
1
Quy chế làm việc tổ dân vận thôn - Trang 2
Quy chế làm việc tổ dân vận thôn - Người đăng: chungnguyen158320
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy chế làm việc tổ dân vận thôn 9 10 194