Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế lương thưởng

Được đăng lên bởi cuongnguyenthe59
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DECALSAIGON

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------oOo------

Số: 10 / QĐ-VP

Tp…….., Ngày ……….tháng ………. năm

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Ban hành quy chế lương và thu nhập cho CNV)
- Căn cứ chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………………………………………;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Cty ……………………………………………………
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:
1/- Quy chế tiền lương và thu nhập
2/- Quy định chế độ công tác phí
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…../…/….
Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3: Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong Công Ty …………………căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 “để thi hành”
- Các TV HĐQT
- Lưu VT

Giám đốc

QUY CHẾ THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO CNV
CÔNG TY ………………….
PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I./ Đối tượng và phạm vi áp dụng:
Quy chế này áp dụng cho tất cả công nhân viên ( viết tắt là CNV ) đang làm việc tại Cty….
II./ Nguyên tắc phân phối:
1. Triệt để tôn trọng chính sách của Nhà nước về lao động tiền lương, bao gồm bảng
lương, thang bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định về mức
lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, các văn bản pháp luật quy định về các chế độ
phụ cấp và việc trích BHXH, BHYT do Nhà nước quy định.
2. Tiền lương hàng tháng của CNV được ghi vào sổ lương của Cty theo quy định
3. Tiền lương được gắn với năng lực thực tế, trách nhiệm, năng suất chất lượng, hiệu quả
công việc của đơn vị và cá nhân người lao động.
4. Khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao năng lực, khả năng lao động đáp
ứng nhu cầu phát triển công nghệ của Công ty.
III./ Nâng bậc lương và hạ bậc lương:
I.1/ Việc thay đổi bậc lương nhân viên được thực hiện trong các trường hợp sau:
- Thay đổi mức lương do thay đổi cấp bậc vị trí công việc.
- Thay đổi mức lương do được nâng lương định kỳ hay đặc cách.
- Thay đổi mức lương do vi phạm kỷ luật.
- Công ty thay đổi thang bậc lương.
I.2/ Nâng lương định kỳ:
- Tất cả CNV trong Công ty có đủ điều kiện sẽ được Công ty xét nâng lương định kỳ 02
năm một lần.
- Điều kiện để được xét nâng lương định kỳ:
+ Có thời gian làm việc liên tục tại Công ty ít nhất 01 năm từ ngày được xếp lương lần
cuối.

+ Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có sai sót gây hậu quả lớn.
+ Không vi phạm pháp luật, thể hiện tư cách cá nhân tốt, không làm ảnh hưởng đến uy tính
và quyền lợi ...
CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DECALSAIGON Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------oOo------
Số: 10 / QĐ-VP Tp…….., Ngày ……….tháng ………. năm
QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Ban hành quy chế lương và thu nhập cho CNV)
- Căn cứ chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………………………………………;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Cty ……………………………………………………
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:
1/- Quy chế tiền lương và thu nhập
2/- Quy định chế độ công tác phí
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…../…/….
Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3: Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong Công Ty …………………căn cứ
Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: Giám đốc
- Như điều 3 “để thi hành”
- Các TV HĐQT
- Lưu VT
Quy chế lương thưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế lương thưởng - Người đăng: cuongnguyenthe59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quy chế lương thưởng 9 10 808