Ktl-icon-tai-lieu

quy chế lương

Được đăng lên bởi Gió Mùa Thu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CTY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ – XAÂY DÖÏNG
COÂNG TRÌNH BÖU ÑIEÄN
Voán ñieàu leä : 12.000.000.000 VNÑ
Soá :

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 29 Thaùng 11 Naêm 2006.

/ QÑ - HÑQT

QUYEÁT ÑÒNH CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
v/v ban haønh Quy cheá traû löông
- Caên cöù Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty coå phaàn Dòch vuï - Xaây döïng Coâng trình Böu
ñieän ;
- Caên cöù Quy cheá hoaït ñoäng cuûa HÑQT, ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá:
/QÑ- HÑQT
ngaøy thaùng naêm 2005 cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty coå phaàn Dòch vuï - Xaây döïng Coâng trình Böu
ñieän.

QUYEÁT ÑÒNH
Ñieàu 1 : Ban haønh Quy cheá traû löông Coâng ty Coå phaàn Dòch Vu ï- Xaây Döïng Coâng Trình Böu
Ñieän keøm theo quyeát ñònh naøy ;
Ñieàu 2 : Quyeát ñònh coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy ky ù;
Ñieàu 3 : Caùc thaønh vieân HÑQT, Toång giaùm ñoác , Tröôûng Ban kieåm soaùt, caùc oâng, baø Tröôûng
phoøng, Ban, caùc ñôn vò tröïc thuoäc chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy.

TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
CTY COÅ PHAÀN DÒCH VU Ï- XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH BÖU ÑIEÄN
CHUÛ TÒCH

Nguyeãn Theá Duõng
Nôi nhaän :
- Nhö ñieàu 3;
- Löu.

QC traû löông

Laàn ban haønh : 01

1
Ngaøy ban haønh 29/11/2006

CTY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ – XAÂY
DÖÏNG COÂNG TRÌNH BÖU ÑIEÄN

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

Voán ñieàu leä : 12.000.000.000VNÑ

QUY CHEÁ TRAÛ LÖÔNG
( ban haønh keøm theo Quyeát ñònh
/QÑ-HÑQT ngaøy thaùng
ty Coå phaàn Dòch vuï - Xaây döïng Coâng trình Böu ñieän)

naêm

cuûa HÑQT Coâng

CHÖÔNG I
NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG
Ñieàu 1 : Ñònh nghóa nhöõng thuaät ngöõ duøng trong quy cheá :
-

Löông cô baûn : laø löông ñöôïc xeáp theo thaâm nieân coâng taùc caên cöù vaøo caùc kyø naâng baäc
- naâng löông cho CB.CNV theo thang baûng löông do Nhaø nöôùc quy ñònh ;

-

Heä soá löông chöùc danh : laø heä soá löông theo chöùc danh coâng vieäc ngöôøi lao ñoäng ñaûm
nhaän ;

-

Möùc coâng ngheä : laø möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc ;

-

Löông chính saùch : laø löông traû cho nhöõng ngaøy nghæ pheùp, oám ñau, thai saûn ;

-

Boä phaän saûn xuaát : Laø caùc Xí nghieäp, trung taâm;

-

Phoøng laø caùc Phoøng , Ban quaûn ly ù;

-

Thu nhaäp hoã trôï laø nhöõng khoaûn thu nhaäp ngoaøi löông ;

-

Caùn boä quaûn lyù : laø nhöõng ngöôøi ñöôïc giao caùc chöùc vuï Giaùm Ñoác, Tröôûng Trung taâm,
Tröôûng Phoøng .......

-

Ñôn vò tröïc thuoäc : laø caùc ñôn vò saûn xuaát, trung taâm;

-

Ñôn vò quaûn lyù : laø caùc Phoøn...
CTY COÅ PHAÀN DÒCH VUÏ – XAÂY DÖÏNG COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
COÂNG TRÌNH BÖU ÑIEÄN Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Voán ñieàu leä : 12.000.000.000 VNÑ
Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 29 Thaùng 11 Naêm 2006.
Soá : / QÑ - HÑQT
QUYEÁT ÑÒNH CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
v/v ban haønh Quy cheá traû löông
- Caên cöù Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty coå phaàn Dòch vuï - Xaây döïng Coâng trình Böu
ñieän ;
- Caên cöù Quy cheá hoaït ñoäng cuûa HÑQT, ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá: /QÑ- HÑQT
ngaøy thaùng naêm 2005 cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty coå phaàn Dòch vuï - Xaây döïng Coâng trình Böu
ñieän.
QUYEÁT ÑÒNH
Ñieàu 1 : Ban haønh Quy cheá traû löông Coâng ty Coå phaàn Dòch Vu ï- Xaây Döïng Coâng Trình Böu
Ñieän keøm theo quyeát ñònh naøy ;
Ñieàu 2 : Quyeát ñònh coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy ky ù;
Ñieàu 3 : Caùc thaønh vieân HÑQT, Toång giaùm ñoác , Tröôûng Ban kieåm soaùt, caùc oâng, baø Tröôûng
phoøng, Ban, caùc ñôn vò tröïc thuoäc chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy.
TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
CTY COÅ PHAÀN DÒCH VU Ï- XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH BÖU ÑIEÄN
CHUÛ TÒCH
Nguyeãn Theá Duõng
Nôi nhaän :
- Nhö ñieàu 3;
- Löu.
QC traû löông Laàn ban haønh : 01 Ngaøy ban haønh 29/11/2006
1
quy chế lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy chế lương - Người đăng: Gió Mùa Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
quy chế lương 9 10 924