Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế phối hợp công tác giữa Ban giám đốc Và Công đoàn cơ sở

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ
PHẦN XYZ
- Căn cứ Luật Công đoàn;
- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty XYZ
- Tổng Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty XYZ nhất trí ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt
động và mối quan hệ công tác giữa Ban Giám đốc Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty XYZ như
sau.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1 : Bản Quy chế này quy định mối quan hệ công tác và phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc (BGĐ)

Công ty XYZ với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Công ty XYZ, trong việc thực hiện kế hoạch sản
xuất, kinh doanh của Công ty, phát triển nguồn tài nguyên nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội
ngũ người lao động trong Công ty nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của Công ty, từng bước xây dựng
Công ty thành một tập đoàn kinh tế tài chính vững mạnh.
Điều 2 : Bản Quy chế này xây dựng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đã được quy
định trong luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời dựa trên cơ sở Luật doanh nghiệp và các văn
bản pháp luật khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể trên các lĩnh vực công tác sau:
- Những lĩnh vực công tác mà BCH CĐCS cùng tham gia với BGĐ Công ty triển khai thực hiện.
- Những lĩnh vực công tác BGĐ Công ty và BCH CĐCS cùng phối hợp tổ chức thực hiện.
- Những lĩnh vực công tác BGĐ Công ty tham gia với BCH CĐCS Công ty triển khai thực hiện.
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
A. NHỮNG LĨNH VỰC CÔNG TÁC BCH CĐCS CÙNG THAM GIA
VỚI BGĐ CÔNG TY ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Điều 3 : Khi xây dựng các văn bản pháp qui nội bộ có liên quan tới quyền lợi và trách nhiệm của người lao
động, BGĐ Công ty thông báo cho BCH CĐCS được biết nội dung và gửi văn bản dự thảo cho BCH CĐCS Công ty
để BCH CĐCS lấy ý kiến tham gia đóng góp của người lao động trước khi Tổng Giám đốc ký ban hành, nhằm đảm
bảo thưc hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, các nghị quyết, quyết định của tổ
chức công đoàn cấp trên đồng thời thực hiện có kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm của Công ty đã
được sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 4 : Khi xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển
nguồn nhân lực trong Công ty, BGĐ Công ty gửi văn bản dự thảo cho BCH CĐCS để BCH CĐCS lấy ý kiến tham
gia của người lao đ...
VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ
PHẦN XYZ
- Căn cứ Luật Công đoàn;
- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty XYZ
- Tổng Giám đốc Công ty Chủ tịch Công đoàn sở Công ty XYZ nhất trí ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt
động mi quan hệ công tác giữa Ban Giám đốc Công ty Ban chấp hành Công đoàn sở Công ty XYZ như
sau.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1
: Bản Quy chế này quy định mối quan hệ công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc (BGĐ)
Công ty XYZ với Ban chấp hành Công đoàn sở (BCH CĐCS) Công ty XYZ, trong việc thực hiện kế hoạch sản
xuất, kinh doanh của Công ty, phát triển nguồn tài nguyên nhân lực, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đội
ngũ người lao động trong Công ty nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của Công ty, từng bước xây dựng
Công ty thành một tập đoàn kinh tế tài chính vững mạnh.
Điều 2 : Bản Quy chế này xây dựng trên sở chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đã được quy
định trong luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời dựa trên cơ sở Luật doanh nghiệp và các văn
bản pháp luật khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể trên các lĩnh vực công tác sau:
- Những lĩnh vực công tác mà BCH CĐCS cùng tham gia với BGĐ Công ty triển khai thực hiện.
- Những lĩnh vực công tác BGĐ Công ty và BCH CĐCS cùng phối hợp tổ chức thực hiện.
- Những lĩnh vực công tác BGĐ Công ty tham gia với BCH CĐCS Công ty triển khai thực hiện.
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
A.
NHỮNG LĨNH VỰC CÔNG TÁC BCH CĐCS CÙNG THAM GIA
VỚI BGĐ CÔNG TY ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Điều 3 : Khi xây dựng các văn bản pháp qui nội bộ có liên quan tới quyền lợi và trách nhiệm của người lao
động, BGĐ Công ty thông báo cho BCH CĐCS được biết nội dung và gửi văn bản dự thảo cho BCH CĐCS Công ty
để BCH CĐCS lấy ý kiến tham gia đóng góp của người lao động trước khi Tổng Giám đốc ký ban hành, nhằm đảm
bảo thưc hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, các nghị quyết, quyết định của tổ
chức công đoàn cấp trên đồng thời thực hiện kết quả các chỉ tiêu, nhiệm v kế hoạchng năm của Công ty đã
được sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 4 : Khi xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển
nguồn nhân lực trong Công ty, BGĐ Công ty gửi văn bản dự thảo cho BCH CĐCS để BCH CĐCS lấy ý kiến tham
gia của người lao động về những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm quyền lợi của người lao động
trước khi triển khai thực hiện các kế hoạch này.
Điều 5 : Trước khi Tổng Giám đốchoặc trình Hội đồng quản trị ban hành các văn bản liên quan
đến việc sáp nhập hoặc giải thể các bộ phận công tác nằm trong bộ máy tổ chức của Công ty, cách chức, miễn nhiệm
cácn bộ ch chốt của Công ty hoặc cho người lao động thôi việc Tổng Giám đốc Công ty
thể
thông báo cho
BCH CĐCS được biết để CĐCS tham gia ý kiến nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với
người lao động cũng như sắp sếp lại tổ chức Công đoàn cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.
Điều 6 : Vớich là một thành viên trong Hội đồng thi đua, khen thưởng của Công ty, Chủ tịch CĐCS
được quyền tham gia ý kiến và tham gia biểu quyết trong các cuộc họp xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua và
Quy chế phối hợp công tác giữa Ban giám đốc Và Công đoàn cơ sở - Trang 2
Quy chế phối hợp công tác giữa Ban giám đốc Và Công đoàn cơ sở - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy chế phối hợp công tác giữa Ban giám đốc Và Công đoàn cơ sở 9 10 974