Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế phòng cháy chữa cháy của tập đoàn điện lực VN

Được đăng lên bởi khuongcgc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3168 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TAP ROAN DItN LIVC VIET NAM

TO

sY 04(

.

A 002 r
Ngay.

I Chu 4ny

3-0'1'1-'2011

•

E V 14
QUY CHE

PHONG CHAY, CHUA CHAY
CUA TAP DOAN DIEN LIrC VIET NAM
(Ma so QC-03-01)
(Ban hanh kern theo Quyet dinh so 736/QD-EVN ngay 16 thing 12 dam 2011
cua Hei Wing thank yien Tiap down Dien Iiyc Viet Nam)
.

Ha Noi, thing 12 n'arn 2011

TAP ROAN

CONG Hem XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Di)c 1;fip - Tu. do - Ranh pinic

DIEN LVC VIET NAM

SO:

Ha N0i, ngay 16. thong 12 nam 2011

/QD-EVN

QUYET DINH
Ve vi4 ban hanh Quy the phong chay, china chay
cira Tap doan Bien ltrc Vi?t Nam

HOI BONG THANH VIEN TAP ROAN DIEN LIIC 'VIET NAM
Can cur Quyet dinh so 857/QD-TTg ngay 06 thong 6 nam 2011 dm ThU
turfing Chinh phu ye viec ban hanh Dieu le to chirc va hoat dOng ciia Tap doan
Dien lgc Viet Nam;
Theo

a nghi cua D'Sng Giam dOc Tap doan Dien lgc Viet Nam,
QUYET DINH:

Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay "Quy the phong chay, china
chay dm Tap doan Dien lgc Viet Nam" vai ma so tai lieu QC-03-01.
Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu hrc thi hanh ke tix ngay k3',. ban hanh.

Dieu 3. HOi• dOng thanh vier" EVN,. Tong Giam dOc EVN, cac Ph6 TOng
Giam dac EVN, Ban TOng hop, Ban Kiem soot not b'6 Hoi dtmg thanh vien
EVN, Chanh Van phong, Trtrong cac Ban dm C i quan Tap doan Dien lgc Viet
Nam, Thil trtrong cac dun vi trgc thuOc Tap doan Dien lgc Viet Nam, Thil
tnraing cac cong ty con do Tap doan Dien lgc Viet Nam nam gill 100% von dieu
le, Ngu6i dai dien phen van, co phan cua EVN tai cac ding ty con, cong ty lien
ket chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay].

Nmi nhrtn:
- Nhu dihi 3;
- Cic Carib sat PCCC va CNCH BO CA (b/c);
- Cvc icy thOt an town Ira MTCN - BO CT (b/c);
Ltru VT, HDTV, KT-SX.
-

-

TM. HOI BONG THANH VIEN
CHU TICH

TAP DOAN DIEN WC VIET NAM
TONG CONG TY
DIEN LliC MIEN TRUNG
S6 : 07/SY-EVNCPC-VP

SAO Y BAN CHiNH

Da

Nang, ngay 04 thong 01 nom 2012
TL. TONG GIAM DOC
VAN PHONG

Nei nhein
- Thu truerng Cu quan TCTy;
- Cac don vi thanh vien;
- Cac Ban : VP, KTAT, PC, TTBV
- Ltru : VP

EVN

TAP DOAN DIEN LVC VIET NAM
QUY CHE
PHONG CHAY, CHUA CHAY
CUA TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM

ma s6: QC-03-01

Ngiy slla d6i:

Mpc ISO: 4.2.3

Liin slIa d6i:

Trang 1/16

NO), hi0 1%.rc:
4611212014

NGU'en DON PHAN PHOI:

1.H9i cong thanh vien

1

2. TOng Giam d6c

1

3. PIKS T6ng Giam d6c

6

4. Dai din lanh ciao N4 chAt luting

1

6. Chanh Van phong, Throng cac Ban

18

7. Cac don vi tnrc thu0c, cong ty con do EVN lArn gift 100% von die‘u l'e
8. NguiYi dai dien phan von, c6 phAn dm EVN tai ...
TAP ROAN DItN LIVC VIET NAM
TO
sY
04(
.
A 002 r
Ngay
.
3
-
0'1'1-'2011
I
Chu
y
4n-
E V 14
QUY CHE
PHONG CHAY, CHUA CHAY
CUA TAP DOAN DIEN LIrC VIET NAM
(Ma
so
QC-03-01)
(Ban hanh kern theo Quyet dinh so 736/QD-EVN ngay 16 thing 12 dam 2011
.
cua Hei Wing thank yien Tiap down Dien Iiyc Viet Nam)
Ha Noi,
thing 12 n'arn 2011
Quy chế phòng cháy chữa cháy của tập đoàn điện lực VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế phòng cháy chữa cháy của tập đoàn điện lực VN - Người đăng: khuongcgc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Quy chế phòng cháy chữa cháy của tập đoàn điện lực VN 9 10 511