Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...........................
QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
( Ban hành kèm theo Quyết định
số
ngày

/QĐ-DL-HĐQT
/

/20 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần)

Quy chế này xác định hệ thống tổ chức và quản lý điều hành Công ty cổ phần
(Sau đây gọi là Côngty), quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng
thành phần và mối quan hệ giữa các thànhphần, hướng đến mục tiêu bảo đảm
hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý điều hành, đưa họat độngsản xuất kinh

doanh

của Công ty ngày càng

ổn định và bền vững, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty.
CHƯƠNGI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, CÁC
TỔCHỨC KHÁC TRONG CÔNG TY
Điều 1. Hệ thống tổ chức Công ty:
Hệ thống tổ chức và quản lý điều hành Công ty bao gồm các thành phần:
1- Ban giám đốc
2- Kế toán trưởng.
2- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ
Điều 2. Các Hội đồng tư vấn:
Tùy vào yêu cầu, tính chất, quy mô công việc, Tổng Giám đốc có thể thành lập các Hội đồng tư vấn của Công ty
như Hội đồng khen thưởng kỷ luật, Hội đồng kiểm kê, Hội đồng thi nâng bậc, ... Các Hội đồng này là những tổ
chức hoạt động có thời hạn theo nhu cầu thực tế, với chức năng tư vấn cho Tổng Giám đốc ra các quyết định được
chính xác, hoặc thay mặt Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện một lĩnh vực công tác chuyên môn cụ thể. Các Hội
đồng này làm việc theo nguyên tắc tập thể, đưa ra kết luận thông qua ý kiến bàn bạc và biểu quyết dân chủ.
Điều 3. Các tổ chức khác:
Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội họat động trong Công ty là những tổ chức của Người lao động,
ngoài việc tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ và những hướng dẫn hoạt động của tổ chức mình, còn cần phải phù
hợp với Điều lệ và các quy chế của Công ty. Những tổ chức này sẽ ký kết với Tổng Giám đốc Công ty Quy chế
phối hợp hoạt động nhằm kết hợp hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên, bảo đảm phục vụ tốt nhất lợi ích
chung của Công ty.
CHƯƠNG II
BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG
Điều 4. Ban Giám đốc Công ty:
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc áp dụng theo Điều lệ Công ty và theo Quy chế
làm việc của Ban Giám đốc công ty.

Điều 5. Kế toán trưởng:
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty:
1- Kế toán trưởng Công ty chịu sự lãnh đạo của HĐQT và sự chỉ đạo trực tiếp
của Tổng Giám đốcCông ty, có chức năng tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, tài chính, thông
tin kinhtế và hạch toán kế toán tại Công ty.
2- Kế toán trưởng có nhiệm vụ:
2.1. Tổ chức điều hành bộ máy...
DỰ
TH
O
CỘNG HÒA XÃ
H
ỘI C
H
Ủ NG
A VIỆT
NAM
Độc
l
ập
-
Tự
do
-
H
ạnh phúc
.............
.
.............
QUY
CHẾ
QU
ẢN LÝ
Đ
I
ỀU HÀNH
CÔNG
TY
C
P
H
ẦN
(
Ban
hành
kèm
theo
Quyết
đ
nh
số
/
Q
Đ-DL-
H
Đ
Q
T
ngày
/
/20
c
ủa
H
ội
đồng quản
trị
Công ty cổ p
h
ần)
Quy
chế
này
xác
định
hệ
t
hống
t
chức
qu
n
đ
i
ều
hành
Công
ty
c
ph
n
(Sau
đây
gọi
n
gty),
quy
định
chức
năng,
nh
iệ
m
vụ,
quyền
hạn
c
a
từng
thành
ph
n
mối
quan
h
g
i
ữa
các
thànhphần,
ng
đến
m
ục
tiêu
b
o
đảm
h
i
ệu
l
ực,
h
i
ệu
q
u
của
công
tác
q
u
ản
đi
ều
hành,
đưa
họat
đ
ộngsản
xu
ất
kinh doanh của
Công
ty
ngày
càng
ổn
định và
bề
n vững,
đáp ứng chi
ế
n
l
ược
phát
tr
i
ển của Công ty.
CHƯƠNGI
HỆ T
H
N
G
QU
ẢN LÝ Đ
I
ỀU HÀNH,
C
TỔ
CH
ỨC
KHÁC TRONG
CÔNG
TY
Điều 1. Hệ thống tổ chức Công ty:
Hệ thống tổ chức và quản lý điều hành Công ty bao gồm các thành phần:
1- Ban giám đốc
2- Kế toán trưởng.
2- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ
Điều 2. Các Hội đồng tư vấn:
Tùy vào yêu cầu, tính chất, quy công việc, Tổng Giám đốc có thể thành lập các Hội đồng vấn của Công ty
như Hội đồng khen thưởng kỷ luật,
Hội đồng kiểm kê, Hội đồng thi nâng bậc, ... Các Hội đồng này là những tổ
chức hoạt động có thời hạn theo nhu cầu thực tế, với chức năng tư vấn cho Tổng Giám đốc ra các quyết định được
chính xác, hoặc thay mặt Tổng Giám đốc t chức thực hiện một lĩnh vực công tác chuyên môn c thể. Các Hội
đồng này
làm việc theo nguyên tắc tập thể, đưa ra kết luận thông qua ý kiến bàn bạc và biểu quyết dân chủ.
Điều 3. Các tổ chức khác:
Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - hội họat động trong Công ty những tổ chức của Người lao động,
ngoài việc tuân thủ theo Pháp luật, Điều l và những hướng dẫn hoạt động của t chức mình, còn cần phải phù
hợp với Điều lệ các quy chế của Công ty. Những tổ chức này sẽ kết với Tổng Giám đốc Công ty Quy chế
phối hợp hoạt động nhằm kết hợp hài hòa quyền lợi nghĩa vụ giữa các bên, bảo đảm phục vụ tốt nhất lợi ích
chung của Công ty.
CHƯƠNG
II
BAN
GIÁM
ĐỐ
C,
K
Ế TOÁN T
R
ƯỞNG
Đ
i
ều 4.
Ban Giám đốc Công
ty
:
Chức
năng,
nhiệm
vụ
quyền
hạn
của
Ban
Giám
đ
ốc áp
d
ng
theo
Đ
iề
u
l
Công
ty theo Quy chế
làm
v
i
ệc
của Ban Giám
đốc
công
ty.
QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 9 10 940