Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế thi kiểm tra

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bé lao ®éng - th¬ng binh
vμ x· héi
céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Quy chÕ
thi, kiÓm tra vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp
trong d¹y nghÒ hÖ chÝnh quy
( Ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 14 / 2007 /Q§-BL§TBXH
ngμy 24 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vμ X· héi )
Ch¬ng I
quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vμ ®èi tîng ¸p dông
1. Quy chÕ nμy quy ®Þnh vÒ viÖc tæ chøc thi, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc
nghÒ vμ c«ng nhËn tèt nghiÖp tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ, tr×nh ®é trung cÊp nghÒ,
tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ hÖ chÝnh quy ®èi víi sinh viªn, häc sinh, ngêi häc nghÒ
(sau ®©y gäi chung lμ ngêi häc nghÒ)
2. Quy chÕ nμy ¸p dông trong c¸c trêng cao ®¼ng nghÒ, trêng trung cÊp
nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ; trêng trung cÊp chuyªn nghiÖp, trêng cao ®¼ng,
trêng ®¹i häc, doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vμ
c¬ së gi¸o dôc kh¸c cã ®¨ng ký ho¹t ®éng d¹y nghÒ chÝnh quy (sau ®©y gäi chung
lμ c¬ së d¹y nghÒ).
§iÒu 2. Thi, kiÓm tra trong d¹y nghÒ
1. KiÓm tra trong qu¸ tr×nh häc tËp gåm:
a) KiÓm tra ®Þnh kú;
b) KiÓm tra kÕt thóc m«n häc, m«-®un.
2. Thi tèt nghiÖp, kiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc gåm:
a) Thi tèt nghiÖp ®èi víi tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ bao gåm thi kiÕn thøc, kü
n¨ng nghÒ vμ thi m«n chÝnh trÞ;
b) Thi tèt nghiÖp ®èi víi tr×nh ®é trung cÊp nghÒ bao gåm thi kiÕn thøc, kü
n¨ng nghÒ v thi m«n chÝnh trÞ; ®èi víi ngêi häc nghÒ ®îc tuyÓn sinh ë tr×nh
®é trung häc c¬ së cßn ph¶i thi c¸c m«n v¨n ho¸ phæ th«ng;
c) KiÓm tra kÕt thóc kho¸ häc ®èi víi tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ bao gåm kiÓm
tra kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ.
§iÒu 3. Yªu cÇu néi dung ®Ò thi, kiÓm tra
Néi dung ®Ò thi, kiÓm tra ph¶i n»m trong ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ, phï hîp
víi chuÈn kiÕn thøc vμ kü n¨ng ®îc quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ vμ
®¸p øng ®îc yªu cÇu ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i tr×nh ®é kiÕn thøc, kü n¨ng cña ngêi
häc nghÒ ®· tÝch luü ®îc trong qu¸ tr×nh häc tËp vμ rÌn luyÖn.
Quy chế thi kiểm tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chế thi kiểm tra - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quy chế thi kiểm tra 9 10 146