Ktl-icon-tai-lieu

quy chế Về mối quan hệ giữa chính quyền và Công đoàn trờng Tiểu học Cẩm

Được đăng lên bởi tuanhoangminh09
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phòng giáo dục cẩm thuỶ cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng Tiểu học Cẩm Giang

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

quy chế
Về mối quan hệ giữa chính quyền và Công đoàn trờng Tiểu học Cẩm
Giang
Căn cứ vào công văn số 14/LT-PGD-CĐGD.
Căn cứ vào chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18 tháng 2 năm 1998 của Bộ chính trị
về xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.
Căn cứ vào nghị định172/CP ngày 8 tháng 9 năm 1998 của Bộ Chính phủ
ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan.
Căn cứ Công đoàn và nghị định113/HĐBT ngày 10 tháng 4 năm 1991 của
HĐBT về thi hành luật Công đoàn.
Căn cứ vào thông t 12/TT-LT của Bộ giáo dục và CĐGDVN quy định về
mối quan hệ công tác giữa các cấp chính quyền và Công đoàn trong ngành giáo
dục và đào tạo.
Căn cứ quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và Công đoàn
Hiệu trởng nhà trờng và BCH Công đoàn trờng Tiểu học Cẩm Giang
thống nhất một số quy đinh về trách nhiệm, mối quan hệ nh sau:
Điều 1:
Công đoàn cùng chính quyền chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
cho ngời lao động là cán bộ giáo viên.
Quan hệ công tác giữa chính quyền và Công đoàn là quan hệ phối hợp tôn
trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức.
Hiệu trởng nhà trờng khi thực hiện chức năng quản lí, quan hệ phối hợp tôn
trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức đến trách nhiệm, quyền và lợi ích cán bộ giáo
viên lao động cần phối hợp bàn bạc với Công đoàn.

Điều 2:
Khi cần thiết, Công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể lao động với
hiệu trởng để giải quyết vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ, lợi ích của
ngời lao động.
Điều 3:
Hiệu trởng và chủ tịch Công đoàn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các phong
trào thi đua của đơn vị, có sơ tổng kết, đánh giá các phong trào và có khen thởng
những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Điều 4:
Hiệu trởng nhà trờng cùng Chủ tịch Công đoàn có trách nhiệm tổ chức hội
nghị công nhân viên chức, chỉ đạo theo dõi kiểm tra thực hiện nghị quyết hội nghị
công chức đề ra.
Điều 5:
Chính quyền và Công đoàn có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế
độ chính sách của Nhà nớc và của ngành đến CBGV để theo dõi, giám sát thực
hiện.
Điều 6:
Công đoàn đợc tham gia các hội đồng nâng lơng quỹ phúc lợi, kỉ luật và thi
đua khen thởng khi bàn đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và lợi ích của
nữ CBGV thì mời ban nữ công cùng tham gia.
Điều 7:
Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
trong nhà trờng.
Điều 8:
Chính quyền có trách nhiệm cung cấp các phơng tiện làm việc .Khi nguồn
kinh phí Công đoàn không chi phí cho hoạt động thì chính quyền hỗ...
phòng giáo dục cẩm thu cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trờng Tiểu học Cẩm Giang Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
quy chế
V m i quan h gi a chính quy n v Công o n tr à đ à ng Ti u h c C m
Giang
Căn cứ vào công văn số 14/LT-PGD-CĐGD.
Căn cứ vào chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18 tháng 2 năm 1998 của Bộ chính trị
về xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.
Căn cứ vào nghị định172/CP ngày 8 tháng 9 năm 1998 của Bộ Chính phủ
ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan.
Căn cứ Công đoàn nghị định113/HĐBT ngày 10 tháng 4 năm 1991 của
HĐBT về thi hành luật Công đoàn.
Căn cứ vào thông t 12/TT-LT của Bộ giáo dục CĐGDVN quy định về
mối quan hệ công tác giữa các cấp chính quyền Công đoàn trong ngành giáo
dục và đào tạo.
Căn cứ quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và Công đoàn
Hi u tr ng nh tr à ng v BCH Công o n tr à đ à ng Ti u h c C m Giang
th ng nh t m t s quy inh v trách nhi m, m i quan h nh đ sau:
Điều 1:
Công o n cùng chính quy n ch m lo b o v quy n, l i ích h p pháp đ à ă
cho ng i lao ng l cán b giáo viên. độ à
Quan hệ công tác giữa chính quyền Công đoàn quan hệ phối hợp tôn
trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức.
Hiệu trởng nhà trờng khi thực hiện chức năng quản lí, quan hệ phối hợp tôn
trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức đến trách nhiệm, quyền và lợi ích cán bộ giáo
viên lao động cần phối hợp bàn bạc với Công đoàn.
quy chế Về mối quan hệ giữa chính quyền và Công đoàn trờng Tiểu học Cẩm - Trang 2
quy chế Về mối quan hệ giữa chính quyền và Công đoàn trờng Tiểu học Cẩm - Người đăng: tuanhoangminh09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
quy chế Về mối quan hệ giữa chính quyền và Công đoàn trờng Tiểu học Cẩm 9 10 50