Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế

Được đăng lên bởi Vy Shii
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2083 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BÀ RỊA
UBND PHƯỜNG – KHỐI DÂN VẬN
*
Số 01 – QC/UBND-KDV

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bà Rịa , ngày 16 tháng 03 năm 2014

QUI CHẾ
Phối hợp giữa UBND phường và Khối Dân vận Đảng uỷ
Vè thực hiện công tác Dân vận
Căn cứ Chương trình hành động số 25-CTr/ĐU NGÀY 03/10/2013 CỦA Ban Thường
Vụ Đảng uỷ về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW , ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng ( khoá XI) về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác dân vận trong tình hình mới” ; Quyết định 46-QĐ/ĐU ngày 24/02/2011 của Ban
Thường vụ Thành uỷ về “Ban hành qui chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
phường Long Toàn”;
Căn cứ Qui chế số 01 – QC /UBND-BDV ngày 08/01/2014 của UBND Thành phố và
Ban Dân vận Thành uỷ về “ Qui chế phối hợp giữa UBND Thành phố của Ban Dân vận
Thành uỷ về thực hiện công tác Dân vận “;
Nhằm tăng cường công tác phối hợp ,nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Dân vận
trên địa bàn phường, UBND phường và Khối Dân vận Đảng uỷ xây dựng Qui chế phối
hợp thực hiện công tác Dân vận như sau :
Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Dân vận và công tác Dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ
sự nghiệp cách mạng nước ta ; là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng
và củng cố .tăng cường mối quan hệ mấu thịt giữa Đảng , Nhà nước và nhân dân .Công
tác Dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ
,đảng viên ,công chức , viên chức, đoàn viên ,hội viên các đoàn thể nhân dân ,cán bộ
chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Điều 2. Công tác Dân vận của chình quyền ,các cơ quan Nhà nước là một bộ phận công
tác Dân vận của Đảng; là một nhiệm vụ của chính quyền, của cán bộ , công chức cơ quan
Nhà nước , nhằm tuyên truyền ,tác động ,vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các
chủ trương của Đảng ,chính sách ,pháp luật của Nhà nước; động viên quần chúng nhân
dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , đảm bảo quốc
phòng an ninh; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch ,vững mạnh.
Điều 3. Phạm vi phối hợp
Qui chế này quyết định mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND phường với Khối
Dân vận Đảng uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác Dân vận trên địa bàn
phường.
Điều 4.Mục đích phối hợp

1.-Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ ,công chức ,viên chức Nhà nước từ phường
đến khu phố về công tác Dân vận để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; triển
khai kịp thời các chủ trương của Đảng ,chính sách ,pháp luật của Nhà nước đến các tầng
lớp nhân ...
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BÀ RỊA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
UBND PHƯỜNG – KHỐI DÂN VẬN Bà Rịa , ngày 16 tháng 03 năm 2014
*
Số 01 – QC/UBND-KDV
QUI CHẾ
Phối hợp giữa UBND phường và Khối Dân vận Đảng uỷ
Vè thực hiện công tác Dân vận
Căn cứ Chương trình hành động số 25-CTr/ĐU NGÀY 03/10/2013 CỦA Ban Thường
Vụ Đảng uỷ về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW , ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng ( khoá XI) về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác dân vận trong tình hình mới” ; Quyết định 46-QĐ/ĐU ngày 24/02/2011 của Ban
Thường vụ Thành uỷ về “Ban hành qui chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
phường Long Toàn”;
Căn cứ Qui chế số 01 – QC /UBND-BDV ngày 08/01/2014 của UBND Thành phố và
Ban Dân vận Thành uỷ về “ Qui chế phối hợp giữa UBND Thành phố của Ban Dân vận
Thành uỷ về thực hiện công tác Dân vận “;
Nhằm tăng cường công tác phối hợp ,nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Dân vận
trên địa bàn phường, UBND phường và Khối Dân vận Đảng uỷ xây dựng Qui chế phối
hợp thực hiện công tác Dân vận như sau :
Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Dân vận và công tác Dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ
sự nghiệp cách mạng nước ta ; là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng
và củng cố .tăng cường mối quan hệ mấu thịt giữa Đảng , Nhà nước và nhân dân .Công
tác Dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ
,đảng viên ,công chức , viên chức, đoàn viên ,hội viên các đoàn thể nhân dân ,cán bộ
chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Điều 2. Công tác Dân vận của chình quyền ,các cơ quan Nhà nước là một bộ phận công
tác Dân vận của Đảng; là một nhiệm vụ của chính quyền, của cán bộ , công chức cơ quan
Nhà nước , nhằm tuyên truyền ,tác động ,vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các
chủ trương của Đảng ,chính sách ,pháp luật của Nhà nước; động viên quần chúng nhân
dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , đảm bảo quốc
phòng an ninh; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch ,vững mạnh.
Điều 3. Phạm vi phối hợp
Qui chế này quyết định mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND phường với Khối
Dân vận Đảng uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác Dân vận trên địa bàn
phường.
Điều 4.Mục đích phối hợp
Quy chế - Trang 2
Quy chế - Người đăng: Vy Shii
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quy chế 9 10 927