Ktl-icon-tai-lieu

Quy định 5S phòng nhân sự

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 7091 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Công ty ...........

QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ
I.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Mã hiệu : QĐ. CT.01
Ấn bản : 01
Ngày : 06.10.2004
Trang :
1/ 9

QUI ĐỊNH VỀ SÀNG LỌC - LOẠI BỎ (S1) – TUYỂN DỤNG
LỌAI VẬT DỤNG - THÔNG TIN
Kế hoạch tuyển dụng.
Đề xuất tuyển dụng
Phiếu yêu cầu tuyển dụng
Hợp đồng tuyển dụng

THỜI GIAN
LƯU TRỮ

NƠI LƯU

HÌNH THỨC
LOẠI BỎ

GHI CHÚ

Công ty ...........

QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ
STT
20
21

LỌAI VẬT DỤNG - THÔNG TIN

THỜI GIAN
LƯU TRỮ

NƠI LƯU

Mã hiệu : QĐ. CT.01
Ấn bản : 01
Ngày : 06.10.2004
Trang :
2/ 9

HÌNH THỨC
LOẠI BỎ

GHI CHÚ

Công ty ...........

QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ

Mã hiệu : QĐ. CT.01
Ấn bản : 01
Ngày : 06.10.2004
Trang :
3/ 9

II. QUI ĐỊNH SẮP XẾP - S2- ĐÀO TẠO
STT

Nội dung

Cách thức sắp xếp
Lập sơ đồ phân bổ vị trí làm việc cho các thành viên trong tổ Đào tạo

1

Sơ đồ vị trí khu vực làm việc của nhân
viên, sếp, khu vực lối đi chung

Phân bổ vị trí của một số nơi lưu trữ hồ sơ, tài liệu, VPP phục vụ cho công tác đào
tạo…
Qui định loại dữ liệu nào lưu trữ trên ổ cá nhân (ổ H) và loại dữ liệu nào lưu trữ trên ổ
chung
Sắp xếp theo dạng cây thư mục, tên các folder thể hiện được nội dung bên trong.

2

Qui định sắp xếp dữ liệu trên máy tính

3

Bàn làm việc cá nhân phải sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.Vật dụng sử dụng hàng ngày
trên bàn làm việc phải để đúng nơi qui định sau mỗi chiều tan ca.
1.Đang giải quyết:
Sắp xếp thứ tự dựa theo tính chất quan trọng của công việc hoặc thời gian
Có dán nhãn trên hồ sơ "Đang giái quyết"
Để nơi dễ nhận thấy, dễ tìm.
Qui định sắp xếp hồ sơ tài liệu : đang
2. Chưa qiải quyết:
giải quyết, chưa giải quyết, đã giải quyết,
Sắp xếp trình tự dựa theo tính chất quan trọng của công việc hoặc thời gian
lưu trữ
Có dán nhãn trên hồ sơ "Chưa giái quyết"
Để nơi dễ nhận thấy, dễ tìm.
3. Đã giải quyết:
Lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo thứ tự thời gian.
Phân loại rõ ràng dễ nhận biết: theo từng khóa học, theo thời gian và theo từng đơn vị
hợp tác

Ghi chú

Công ty ...........

QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ

Mã hiệu : QĐ. CT.01
Ấn bản : 01
Ngày : 06.10.2004
Trang :
4/ 9

STT

Nội dung

4

Qui định sắp xếp hồ sơ tài liệu : lưu trữ
dài hạn, băng dĩa, hình ảnh dự liệu và tài
liệu tham khảo

- Sử dụng chung một dạng biểu mẫu dán ngoài hồ sơ do P.Nhân Sự thíêt kế
- Sắp xếp rõ ràng theo đúng tên tài liệu ,hồ sơ, có dán nhãn nhận biết bên ngoài và
mục lục bên trong từng File để dễ tìm
- Các loại dự liệu, tài liệu tham khảo cùa các Trường, Trung tâm được sắp xếp và
phân loại rõ ràng theo từng ...
Công ty ...........
QUI ĐỊNH 5S PHÒNG NHÂN SỰ
Mã hiệu : QĐ. CT.01
Ấn bản : 01
Ngày : 06.10.2004
Trang : 1/ 9
I. QUI ĐỊNH VỀ SÀNG LỌC - LOẠI BỎ (S1) – TUYỂN DỤNG
STT LỌAI VẬT DỤNG - THÔNG TIN
THỜI GIAN
LƯU TRỮ
NƠI LƯU
HÌNH THỨC
LOẠI BỎ
GHI CHÚ
1
Kế hoạch tuyển dụng.
2
Đề xuất tuyển dụng
3
Phiếu yêu cầu tuyển dụng
4
Hợp đồng tuyển dụng
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Quy định 5S phòng nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định 5S phòng nhân sự - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quy định 5S phòng nhân sự 9 10 989