Ktl-icon-tai-lieu

Quy định bổ nhiệm dành cho các tổ chức kinh tế

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[TÊN ĐƠN VỊ]
Số: [SỐ QĐ]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ [CHỨC VỤ]

Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]
- Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh (Thành phố) [TÊN
TỈNH, THÀNH PHỐ];
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY];
- Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên [TÊN];
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (bà) [TÊN] giữ chức vụ [CHỨC VỤ] kể từ
ngày [NGÀY].
Điều 2. Các Ông (bà) Phó giám đốc hành chính và các bộ phận có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
-

...
[TÊN ĐƠN VỊ]
Số: [S QĐ]
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ [CHỨC VỤ]
Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]
- Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh (Thành phố) [TÊN
TỈNH, THÀNH PHỐ];
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY];
- Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên [TÊN];
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (bà) [TÊN] giữ chức vụ [CHỨC VỤ] kể từ
ngày [NGÀY].
Điều 2. c Ông (bà) Phó giám đốc hành chính các bộ phận liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
-
-
-
Quy định bổ nhiệm dành cho các tổ chức kinh tế - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy định bổ nhiệm dành cho các tổ chức kinh tế 9 10 61