Ktl-icon-tai-lieu

Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ
____________
Số: 06/2010/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức
Trợ giúp viên pháp lý
______________
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003
của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức
trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP
ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại công văn số 1317/BTPTGPL ngày 12 tháng 5 năm 2010 về việc ban hành chức danh, mã số các
ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý;
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức
Trợ giúp viên pháp lý, cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp
viên pháp lý, bao gồm:
1. Trợ giúp viên pháp lý chính
2. Trợ giúp viên pháp lý

- Mã số ngạch: 03.289
- Mã số ngạch: 03.290

Điều 2. Chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý
quy định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký
ban hành.
Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ Pháp chế
và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: Văn thư, CCVC (250).

(Đã ký)
Trần Văn Tuấn

...
BỘ NỘI VỤ
____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
Số: 06/2010/TT-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức
Trợ giúp viên pháp lý
______________
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị đnh số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của
Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của
Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003
của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng quản cán bộ, công chức
trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định s121/2006/NĐ-CP
ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ pháp tại công văn s 1317/BTP-
TGPL ngày 12 tháng 5 năm 2010 về việc ban hành chức danh, số các
ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý;
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức
Trợ giúp viên pháp lý, cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành chức danh, số các ngạch viên chức Trợ giúp
viên pháp lý, bao gồm:
1. Trợ giúp viên pháp lý chính - Mã số ngạch: 03.289
2. Trợ giúp viên pháp lý - Mã số ngạch: 03.290
Điều 2. Chức danh, sốc ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp
quy đnh tại Thông này căn cứ để Bộ pháp ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý.
Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý - Trang 2
Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý 9 10 965