Ktl-icon-tai-lieu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được đăng lên bởi minhlacaigai
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Số: 4969/QĐ-BHXH

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc
Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Chế độ BHXH
1/ Chức năng
Phòng CĐBHXH có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý
đối tượng hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo quy đỉnh của pháp luật.
2! Nhiệm vụ và quyền hạn
1 Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXHi hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp
và thẩm định số liệu chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ và bảo hiểm
thất nghiệp.
2. Thẩm định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ do
đơn vị sử dụng lao động chuyển đến làm căn cứ quyết toán.
3 . Cấp và quản lý giấy chứng nhận hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.
4. Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng
theo từng chế độ, bao gồm cả đối tượng tăng, giảm và di chuyển; điều chỉnh mức hưởng trợ cấp
BHXH.
5. Lập danh sách đối tượng'húởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; in danh sách chi
trả lương hưu, trợ cấp BHXH.
6. Hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi
chung là BHXH huyện) và các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH,
bảo hiểm thất nghiệp.
7. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
9. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
11 Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giám định BHYT
1/ Chức năng
Phòng GĐBHYT có chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện chế
độ, chính sách BHYT cho người có thẻ BHYT theo quy định của pháp luật.

1

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh, dự toán chi quỹ BHYT hàng quý, hàng năm và phối
hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan phân bổ kinh phí theo dự toán cho các cơ sở khám, chữa
bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT.
2. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ
điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật.
3. Thực hiện quy trình giám định tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; bảo vệ quyền lợi hợp
pháp của người bệnh có thẻ BHYT và chống ...
Số: 4969/QĐ-BHXH QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc
Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Chế độ BHXH
1/ Chức năng
Phòng CĐBHXH chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(sau đây gọi chung BHXH tỉnh) giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; quản
đối tượng hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo quy đỉnh của pháp luật.
2! Nhiệm vụ và quyền hạn
1 Giải quyết hồ hưởng chế độ BHXHi hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp
thẩm định số liệu chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ bảo hiểm
thất nghiệp.
2. Thẩm định hồ hưởng chế đốm đau, thai sản, tử tuất, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ do
đơn vị sử dụng lao động chuyển đến làm căn cứ quyết toán.
3 . Cấp và quản lý giấy chứng nhận hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.
4. Quản đối tượng hưởng mức hưởng trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng
theo từng chế độ, bao gồm cả đối tượng tăng, giảm và di chuyển; điều chỉnh mức hưởng trợ cấp
BHXH.
5. Lập danh sách đối tượng'húởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; in danh sách chi
trả lương hưu, trợ cấp BHXH.
6. Hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi
chung BHXH huyện) và các tổ chức, nhân về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH,
bảo hiểm thất nghiệp.
7. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
8. Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
9. Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
11 Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giám định BHYT
1/ Chức năng
Phòng GĐBHYT chức năng giúp giám đốc BHXH tỉnh quản tổ chức thực hiện chế
độ, chính sách BHYT cho người có thẻ BHYT theo quy định của pháp luật.
1
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Người đăng: minhlacaigai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 9 10 102