Ktl-icon-tai-lieu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương

Được đăng lên bởi minhlacaigai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỐ: 4857/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 94l2008lNĐ-CP ngày 22l8l2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU 1. Vị trí và chức năng của BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) là cơ
quan trực thuộc BHXHVN đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng giám đốc BHXHVN (sau
đây gọi là Tổng giám đốc) tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự
nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là BHXH), BHYT bắt buộc, BHYT tự
nguyện (sau đây gọi chung là BHYT); quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy
định của BHXHVN và quy định của pháp luật.
BHXH tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc và chịu sự quản lý
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh.
BHXH tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh
l. Xây dụng, trình Tổng giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH,
BHYT trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương
trình sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách,
pháp luật về BHXH, BHYT ; tổ chúc khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và
hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
3. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT .
4. Tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và
cá nhân tham gia bảo hiểm.
5. Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT,
bảo hiểm thất nghiệp.

1

6. Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng
hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.
7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.
8. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có
đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cáp dịch vụ khám, chữa
bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.
9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau
đây gọi chung là BHXH huyện) ký hợp đồng với tổ chức, cá n...
SỐ: 4857/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 94l2008lNĐ-CP ngày 22l8l2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH
ĐI ỀU 1. Vị trí và chức năng của BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung BHXH tỉnh) là
quan trực thuộc BHXHVN đặt tại tỉnh, chức năng giúp Tổng giám đốc BHXHVN (sau
đây gọi là Tổng giám đốc) tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự
nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung BHXH), BHYT bắt buộc, BHYT tự
nguyện (sau đây gọi chung là BHYT); quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy
định của BHXHVN và quy định của pháp luật.
BHXH tỉnh chịu sự quản trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc chịu sự quản
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh.
BHXH tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.
Đi ều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh
l. Xây dụng, trình Tổng giám đốc kế hoạch ngắn hạn dài hạn về phát triển BHXH,
BHYT trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương
trình sau khi được phê duyệt.
2. T chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách,
pháp luật về BHXH, BHYT ; tổ chúc khai thác, đăng ký, quản các đối ợng tham gia
hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
3. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT .
4. Tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp củac tổ chức
cá nhân tham gia bảo hiểm.
5. Hướng dẫn tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế đ BHXH, BHYT,
bảo hiểm thất nghiệp.
1
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương - Người đăng: minhlacaigai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương 9 10 21