Ktl-icon-tai-lieu

Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
Sô 51/2002/QÐ-BGD&ÐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm
2002
QUYẾT ÐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
Về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung
học cơ sở và trung học phổ thông''
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NÐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ ;
- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức
bộ máy của Bộ Giáo dục và Ðào tạo ;
- Căn cứ Ðiều lệ trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QÐ-BGD&ÐT ngày
ll tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo ;
- Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Trụng học Phổ phông .
QUYẾT ÐỊNH
Ðiều l. Ban hành kèm theo Quyết định này ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học
tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông''
Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với
Quyết định này bị bãi bõ.
Ðiều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trung học Phổ thông, thủ trưởng các đơn
vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ giáo dục và Ðào tạo, các Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và
Ðào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
NGUYỄN VĂN VỌNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------------------

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc
---------------------------

QUY ÐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG
HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 5112002/QÐ-BGD&ÐT ngày 25/12/2002
của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG
Ðiều l : Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định việc chuyển trường, xin học lại của học sinh Trung học cơ sở (THCS),
Trung học phổ thông (THPT) ; tiếp nhận học sinh Việt Nam học tại các trường trung học của
nước ngoài có nguyện vọng vào học các trường THCS, THPT ở Việt Nam ; tiếp nhận học sinh
người nước ngoài có nguyện vọng vào học các trường THCS, THPT ở Việt Nam.
2. Việc tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở các trường Quốc tế tại Việt Nam không thuộc
phạm vi điều chỉnh của Quy định này.
Ðiều 2. Chuyển trường
l. Trừ các quy định tại khoản 2 và 3 Ðiều này, học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu
đảm bảo đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục tại các Ðiều 4 và 5 của Quy định này.
...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
51/2002/QÐ-BGD&ÐT Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm
2002
QUYẾT ÐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
Về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung
học cơ sở và trung học phổ thông''
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NÐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ ;
- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức
bộ máy của Bộ Giáo dục và Ðào tạo ;
- Căn cứ Ðiều lệ trường trung học ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QÐ-BGD&ÐT ngày
ll tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo ;
- Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Trụng học Phổ phông .
QUYẾT ÐỊNH
Ðiều l. Ban hành kèm theo Quyết định này ''Quy định chuyển trường tiếp nhận học sinh học
tại các trường trung học cơ sở và trường học phổ thông''
Ðiều 2. Quyết định y hiệu lực sau 15 ngày kể t ngày ký. Các quy định trước đây trái với
Quyết định này bị bãi bõ.
Ðiều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng VTrung học Phổ thông, thủ trưởng các đơn
vị liên quan thuộc quan Bộ giáo dục Ðào tạo, các Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục
Ðào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
NGUYỄN VĂN VỌNG
Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT 9 10 237