Ktl-icon-tai-lieu

QUY ĐỊNH Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT)

Được đăng lên bởi Trương Minh Tân
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học bao gồm:
điều kiện tổ chức, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký và thẩm quyền quyết định đào tạo liên
thông; tuyển sinh và tổ chức đào tạo; nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học
đào tạo liên thông; nghĩa vụ và quyền của người học; chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra
và xử lý vi phạm.
2. Quy định này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện,
trường đại học, trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là
cơ sở giáo dục đại học); các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 2. Đào tạo liên thông
1. Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử
dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi
chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác.
2. Đào tạo liên thông được tổ chức theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học.
3. Đào tạo liên thông từ xa được quy định trong quy chế riêng.
Điều 3. Mục đích đào tạo liên thông
Tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu cầu xã hội,
tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong đào tạo và đảm bảo công bằng trong giáo dục.
Chương II
ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN
1

QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
Điều 4. Điều kiện tổ chức đào tạo liên thông
Cơ sở giáo dục đại học có đủ các điều kiện sau đây được tổ chức đào tạo liên thông:
1. Có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, đại
học của ngành đào tạo liên thông.
2. Có báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục đại học và triển khai kiểm định chất
lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
3. Đã công bố chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng
đào tạo trên trang thông tin của trường theo quy định.
4. Có Hội đồng để xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các
khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng
người học (sau đây gọi là Hội đồng đào tạo liên thông).
5. Đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy đối với
cơ sở giáo dục đại học đăng ký đào tạo liên thông...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học bao gồm:
điều kiện tổ chức, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng thẩm quyền quyết định đào tạo liên
thông; tuyển sinh tổ chức đào tạo; nhiệm vụ quyền hạn của sở giáo dục đại học
đào tạo liên thông; nghĩa vụ quyền của người học; chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra
và xử lý vi phạm.
2. Quy định này áp dụng đối với c đại học quốc gia, đại học vùng, học viện,
trường đại học, trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung
cơ sở giáo dục đại học); các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 2. Đào tạo liên thông
1. Đào tạo liên thông biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử
dụng kết quả học tập đã có để học tiếp trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi
chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác.
2. Đào tạo liên tng đưc tchức theo hình thức cnh quy hoặc va m vừa học.
3. Đào tạo liên thông từ xa được quy định trong quy chế riêng.
Điều 3. Mục đích đào tạo liên thông
To cơ hi hc tập cho ngưi hc và phát trin ngành, ngh phù hợp vi nhu cầu xã hi,
tiết kim chi phí, nâng cao hiu qu trong đào to và đm bo công bng trong giáo dục.
Chương II
ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN
1
QUY ĐỊNH Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY ĐỊNH Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT) - Người đăng: Trương Minh Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
QUY ĐỊNH Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT) 9 10 391