Ktl-icon-tai-lieu

quy định hình thức

Được đăng lên bởi nguyenthitieuny-93
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2013

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỐI VỚI BÁO CÁO THỰC TẬP
A. CẤU TRÚC BÁO CÁO THỰC TẬP
* Bài Báo cáo thực tập cần sắp xếp theo thứ tự sau:
1. Trang bìa chính
2. Trang bìa phụ
3. Trang “Lời cảm ơn”
4. Trang “Mục lục
5. Trang “Danh mục các từ viết tắt”
6. Trang “Danh mục bảng”
7. Trang “Danh mục hình”
8. Phần nội dung của báo cáo thực tập
9. Phần “Danh mục tài liệu tham khảo”
10. Phần “Phụ lục”
11. Trang “Xác nhận của đơn vị thực tập”
12. Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn”
* Hướng dẫn chi tiết
1. Bìa chính
Bìa chính in trên giấy bìa cứng, có giấy gương bên ngoài.

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
--------------------------------------HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ BÁO CÁO THỰC TẬP

TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP

BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH KẾ TOÁN TIN HỌC (hoặc CHUYÊN NGÀNH
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ)

Đà Nẵng, tháng..... năm....
2. Bìa phụ
Bìa phụ in trên giấy thường, màu trắng, đặt ngay sau trang bìa chính, trình bày theo mẫu
dưới đây:

2

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
--------------------------------------HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ BÁO CÁO THỰC TẬP

TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP

Chuyên ngành:
Lớp

:

GVHD

: (ghi rõ học hàm, học vị)

Đà Nẵng, tháng ...... năm......
3. Trang “Lời cảm ơn”
Lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên dành cho những người thực sự
giúp đỡ sinh viên hoàn thành đề tài nghiên cứu.
4. Trang “Mục lục
Chỉ thể hiện đến đề mục cấp 3
5. Trang “Danh mục các từ viết tắt”
Các từ viết tắt cần được sắp xếp theo thứ tự ABC
6. Trang “Danh mục bảng”

3

Trình bày theo mẫu sau:
Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

Tên hình

Trang

7. Trang “Danh mục hình”
Trình bày theo mẫu sau:
Số hiệu hình

8. Phần nội dung của báo cáo thực tập
Xem Quy định về nội dung đối với từng chuyên ngành.
9.

Danh mục tài liệu tham khảo
- Liệt kê các tài liệu sinh viên đã thực sự tham khảo để thực hiện báo cáo thực tập

tốt nghiệp.
- Nếu sách (báo) có 2 hay 3 tác giả, liệt kê tất cả tên của tất cả tác giả.
- Nếu sách (báo) có từ 4 tác giả trở lên, liệt kê tên mộ t tác giả và những người
khác ghi chung là “các tác giả”.
- Tất cả các tài liệu tham khảo phải được ghi theo đúng cấu trúc như sau:


Sách: Họ và tên tác giả (năm xuất bản), Tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
Ví dụ:
[1] Trịnh Lê Nam và Nguyễn Phúc Trường Sinh (2002), Thư...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2013
QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐỐI VỚI BÁO CÁO THỰC TẬP
A. CẤU TRÚC BÁO CÁO THỰC TẬP
* Bài Báo cáo thực tập cần sắp xếp theo thứ tự
sau:
1. Trang bìa chính
2. Trang bìa phụ
3. Trang “Lời cảm
ơn”
4. Trang “Mục
lục
5. Trang “Danh mục các từ viết
tắt”
6. Trang “Danh mục
bảng”
7. Trang “Danh mục
hình”
8. Phần nội dung của báo cáo thực tập
9. Phần “Danh mục tài liệu tham khảo”
10. Phần “Phụ lục”
11. Trang “Xác nhận của đơn vị thực
tập
12. Trang “Nhận xét của giảng viên ng
dẫn”
* Hướng dẫn chi tiết
1. Bìa chính
Bìa chính in trên giấy bìa cứng, có giấy gương bên ngoài.
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
1
quy định hình thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy định hình thức - Người đăng: nguyenthitieuny-93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
quy định hình thức 9 10 892