Ktl-icon-tai-lieu

Quy định kiểm soát nhân viên, khách hàng ra vào cổng

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6553 lần   |   Lượt tải: 26 lần
CÔNG TY ABCD

QUI ĐỊNH KIỂM SOÁT
NHÂN VIÊN, KHÁCH RA VÀO CỔNG
Mã tài liệu: HC - 20

Hà Nội, 15/02/2008

QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT NHÂN VIÊN,
KHÁCH RA VÀO CỔNG

Mã tài liệu: HC - 20
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Vị trí

Người biên soạn

Nội dung sửa đổi

Phó ban ISO

Lần sửa

Ghi chú

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ
mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

Số trang 2 / 5

QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT NHÂN VIÊN,
KHÁCH RA VÀO CỔNG

Mã tài liệu: HC - 20
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

I/ MỤC ĐÍCH:
-

Hướng dẫn các bước kiểm soát khách và nhân viên ra vào công ty

II/ PHẠM VI:
-

Áp dụng cho bộ phận bảo vệ của công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:
1. Khách đến sử dụng dịch vụ
-

Đối với trường hợp khách đến sử dụng dịch vụ của công ty thì gặp trực tiếp bộ phận
giới thiệu sản phẩm.

2. Khách đến liên hệ công việc, xin việc, nhà cung cấp…
2.1 Hỏi thăm thông tin.
-

Nhân viên bảo vệ cần hỏi thăm thông tin của khách bao gồm: tên cơ quan, giấy giới
thiệu, chứng minh nhân dân.

-

Đối với trường hợp là các nhà cung cấp ra vào thường xuyên thì bộ phận mua hàng
phải chuyển danh sách các nhân viên của mỗi nhà thầu cung cấp có chữ ký của
Trưởng phòng HCQT cho bộ phận bảo vệ.

-

Nhân viên bảo vệ chỉ cho phép các nhân viên của nhà thầu phụ ra vào nếu các nhân
viên đó có tên trong danh sách.

2.2 Mời khách vào phòng chờ.
-

Nhân viên bảo vệ trực tiếp dẫn khách vào trong phòng chờ.

-

Tiếp đó chuyển thông tin cho lễ tân xử lý.

2.3 Liên hệ với bộ phận hẹn gặp.
-

Nhân viên lễ tân gọi điện cho bộ phận cần hẹn gặp.

-

Nếu người cần hẹn gặp đồng ý thì chuyển qua bước tiếp theo.

-

Trường hợp người hẹn gặp không đồng ý hoặc không liên hệ được thì báo cho khách
một cách tế nhị để khách hẹn lại sau (đồng thời ghi lại thông tin và báo lại cho người
có trách nhiệm sau).

________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ
mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

Số trang 3 / 5

QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT NHÂN VIÊN,
KHÁCH RA VÀO CỔNG

Mã tài liệu: HC - 20...
CÔNG TY ABCD
QUI ĐỊNH KIỂM SOÁT
NHÂN VIÊN, KHÁCH RA VÀO CỔNG
Mã tài liệu: HC - 20
Hà Nội, 15/02/2008
Quy định kiểm soát nhân viên, khách hàng ra vào cổng - Trang 2
Quy định kiểm soát nhân viên, khách hàng ra vào cổng - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy định kiểm soát nhân viên, khách hàng ra vào cổng 9 10 76