Ktl-icon-tai-lieu

Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6277 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ABCD

QUI ĐỊNH
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG Ô TÔ
Mã tài liệu: HC-13

Hà Nội, 15/02/2008

QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ

Mã tài liệu: HC-13
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Vị trí

Người biên soạn

Nội dung sửa đổi

Phó ban ISO

Lần sửa

Ghi chú

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn
bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

Số trang 2 / 6

QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ

Mã tài liệu: HC-13
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

I/ MỤC ĐÍCH:
-

Xác định các bước thực hiện điều xe phục vụ cho các bộ phận, cá nhân trong
công ty.

-

Đảm bảo việc sử dụng xe đúng nguyên tắc, xe được sử dụng đúng mục đích,
tiết kiệm và sử dụng tốt.

II/ PHẠM VI:
-

Áp dụng cho toàn bộ xe của công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:
1. Các nguyên tắc chung quản lý và sử dụng xe:
-

Xe ô tô cơ quan chỉ phục vụ cho nhu cầu công tác của các công ty, không được
sử dụng vào mục đích riêng, trừ trường hợp xe sử dụng cho ban giám đốc, hội
đồng quản trị công ty, nhưng người sử dụng phải chịu phi phí xăng xe và phụ
cấp cho nhân viên lái xe.

-

Phòng HCQT là đơn vị trực tiếp quản lý điều hành tổ xe của công ty.

-

Phòng Tài chính - Kế toán trực tiếp quản lý kinh phí xăng, xe và các kinh phí
duy trì hoạt động của xe ô tô, theo dõi các khoản kinh phí có liên quan đến hoạt
động của xe ô tô để báo cáo Giám đốc phê duyệt.

-

Ðối tượng được sử dụng xe ô tô công ty là các đối tượng được cấp xe riêng, đối
với các đối tượng không được sử dụng nhưng có nhu cầu thì phải làm giấy đề
nghị sử dụng và phải được duyệt theo quy trình dưới đây.

2. Quy trình điều xe
-

Người có nhu cầu sử dụng xe của công ty phải làm giấy đề nghị điều xe theo
phiếu đề nghị chung của công ty, sau đó chuyển cho quản lý duyệt.

-

Thẩm quyền điều xe: Trưởng các phòng ban.

- Thời gian đăng ký sử dụng xe: Nếu đi về trong ngày phải đăng ký trước 1 ngày.
Nếu đi về từ 2 ngày trở lên phải đăng ký trước 2 ngày.
________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn
bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bả...
CÔNG TY CỔ PHẦN ABCD
QUI ĐỊNH
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG Ô TÔ
Mã tài liệu: HC-13
Hà Nội, 15/02/2008
Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô - Trang 2
Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô 9 10 668