Ktl-icon-tai-lieu

Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa

Được đăng lên bởi quocnguyen2391
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 29 /2011/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc
môi trường nước mặt lục địa
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số
19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP
ngày 16 tháng 8 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của
Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên
và môi trường;
Căn cứ Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài
nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ
Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước
mặt lục địa, gồm: xác định mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc và
thực hiện chương trình quan trắc.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng với các đối tượng sau:
a) Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa
phương; các trạm, trung tâm quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi
trường quốc gia và mạng lưới quan trắc môi trường địa phương;
b) Các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ về hoạt động quan trắc môi trường,
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để giao nộp báo cáo, số liệu cho cơ quan
quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương;

2. Thông tư này không áp dụng cho hoạt động quan trắc môi trường nước
mặt lục địa bằng các thiết bị tự động, liên tục.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn, phương pháp viện dẫn
1. Việc áp dụng các tiêu chuẩn, phương pháp viện dẫn phải tuân thủ theo
các tiêu chuẩn, phương pháp quan trắc và phân tích được quy định tại Chương II
của Thông tư này;
2. Trường hợp các tiêu chuẩn, phương pháp quan trắc và phân tích quy
định tại Chương II của Thông tư này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng
theo tiêu chuẩn, phương pháp mới.
Chương II
QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA
Điều 4. Mục tiêu quan trắc
Các mục tiêu cơ bản trong quan trắc môi trường nước mặt lục địa là:
1. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt k...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 29 /2011/TT-BTNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc
môi trường nước mặt lục địa
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên Môi trường, đã được sửa đổi, b sung tại Nghị định số
19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP
ngày 16 tháng 8 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của
Chính ph v việc thu thập, quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu vềi nguyên
và môi trường;
Căn cứ Quyết định s 16/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 m 2007 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài
nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng V
Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy đnh về quy trình kỹ thuật quan trắc i trường nước
mặt lục đa, gồm: xác định mục tiêu quan trắc, thiết kế chương trình quan trắc
thực hiện chương trình quan trắc.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng với các đối tượng sau:
a) Các quan quản nhà nước về môi trường Trung ương địa
phương; các trạm, trung tâm quan trắc môi trường thuộc mạng lưới quan trắc môi
trường quốc gia và mạng lưới quan trắc môi trường địa phương;
b) Các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ vhoạt động quan trắc môi trường,
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để giao nộp báo cáo, sliệu choquan
quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương;
Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa - Người đăng: quocnguyen2391
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa 9 10 295