Ktl-icon-tai-lieu

Quy định số 94-QĐ/TW ngày 03/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn

Được đăng lên bởi truonghoanglan2012
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy định số 94-QĐ/TW ngày 03/3/2004 của Ban Bí thư
về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn
Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của
Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khoá IX);
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ tình hình, đặc điểm của phường, thị trấn;
Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở
phường, thị trấn như sau :
I- CHỨC NĂNG
Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn là hạt nhân chính trị, lãnh
đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và quản lý đô
thị trên địa bàn; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phường, thị trấn
giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.
II- NHIỆM VỤ
Điều 2. Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc
phòng.
1- Lãnh đạo chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội theo nghị quyết của đại hội đảng bộ, chi bộ phường, thị trấn và
của cấp trên; tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế và
hộ gia đình phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ đúng chính sách, pháp luật của
Nhà nước, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; không ngừng
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; động viên nhân dân làm
tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh.
2- Lãnh đạo chính quyền thực hiện đúng chức năng quản lý hành chính nhà
nước và công tác quản lý đô thị trên địa bàn; thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở
hạ tầng theo quy hoạch; chăm lo phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, bảo
vệ môi trường, thực hiện tốt các chính sách xã hội, xoá đói, giảm nghèo.
3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt
phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; giám sát mọi hoạt động
ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mở
rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kịp thời giải quyết những
vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân cư ở cơ sở theo đúng luật pháp, không
để tích tụ mâu thuẫn trở thành điểm nóng, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện
tập thể, vượt cấp hoặc lợi dụng dân chủ để làm mất ổn định chính trị trên địa bàn.
4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu
phương q...
Quy định số 94-QĐ/TW ngày 03/3/2004 của Ban Bí thư
về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn
Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của
Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khoá IX);
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ tình hình, đặc điểm của phường, thị trấn;
Ban thư quy định chức năng, nhiệm v của đảng bộ, chi b sở
phường, thị trấn như sau :
I- CHỨC NĂNG
Điều 1. Đảng bộ, chi bộ sở phường, thị trấn hạt nhân chính trị, lãnh
đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; lãnh đạo thực hiện chức năng quản hành chính nhà nước quản đô
thị trên địa bàn; xây dựng hệ thống chính trị sở vững mạnh, phường, thị trấn
giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của
nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.
II- NHIỆM VỤ
Điu 2. Lãnh đạo nhiệm vụ pt trin kinh tế - hội, an ninh, quốc
phòng.
1- Lãnh đạo chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - hội theo nghị quyết của đại hội đảng bộ, chi bộ phường, thị trấn
của cấp trên; tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế
hộ gia đình phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ đúng chính sách, pháp luật của
Nhà nước, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; không ngừng
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; động viên nhân dân làm
tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh.
2- Lãnh đạo chính quyền thực hiện đúng chức năng quản lý hành chính nhà
nước công tác quản đô thị trên địa bàn; thực hiện nhiệm vụ xây dựngsở
hạ tầng theo quy hoạch; chăm lo phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, bảo
vệ môi trường, thực hiện tốt các chính sách hội, xoá đói, giảm nghèo.
3- Lãnh đạo y dựng thực hiện Quy chế dân chủ sở, thực hiện tốt
phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; giám sát mọi hoạt động
sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mở
rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kịp thời giải quyết những
vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân sở theo đúng luật pháp, không
để tích tụ mâu thuẫn trở thành điểm nóng, không đ xảy ra tình trạng khiếu kiện
tập thể, vượt cấp hoặc lợi dụng dân chủ để làm mất ổn định chính trị trên địa bàn.
4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm v quốc phòng toàn dân chính sách hậu
phương quân đội, giữ vững an ninh chính tr trật tự an toàn hội; đề cao tinh
thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập
thể, tính mạng tài sản của nhân dân; ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn hội,
nhất là ma tuý, mại dâm.
Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.
Quy định số 94-QĐ/TW ngày 03/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn - Trang 2
Quy định số 94-QĐ/TW ngày 03/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn - Người đăng: truonghoanglan2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy định số 94-QĐ/TW ngày 03/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn 9 10 413