Ktl-icon-tai-lieu

Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi hugisme_9x
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 0 lần
quy ®Þnh tr×nh bµy ®å ¸n tèt nghiÖp
§å ¸n tèt nghiÖp ®−îc tr×nh bµy tèi thiÓu 60 trang vµ tèi ®a 80 trang, in
mét mÆt trªn khæ giÊy A4, ®ãng b»ng b×a cøng hoÆc b×a mÒm.
H×nh thøc ®å ¸n ®−îc tr×nh bµy theo thø tù c¸c néi dung nh− sau:
1. Trang b×a (tr×nh bµy theo mÉu 1).
2. Trang phô b×a (tr×nh bµy theo mÉu 2).
3. B¶n giao nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp (cã mÉu kÌm theo).- Tr×nh bµy 1 trang
4. NhËn xÐt cña Gi¸o viªn h−íng dÉn (theo mÉu quy ®Þnh).- Tr×nh bµy 1 trang
5. NhËn xÐt cña Gi¸o viªn ph¶n biÖn ( theo mÉu quy ®Þnh).- Tr×nh bµy 2 trang
6. Danh môc ch÷ viÕt t¾t trong ®å ¸n (nÕu cã).
7. Néi dung cña ®å ¸n:
- Môc lôc (cã ®¸nh sè trang).
- PhÇn më ®Çu.
- C¸c ch−¬ng (phÇn) vµ c¸c môc néi dung cña ®å ¸n.
- KÕt luËn.
- Phô lôc (nÕu cã).
- Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o.
B¶n giao nhiÖm vô ®å ¸n tèt nghiÖp, nhËn xÐt cña cña gi¸o viªn h−íng
dÉn, nhËn xÐt cña gi¸o viªn ph¶n biÖn (®−îc quy ®Þnh theo mÉu vµ ®ãng vµo
quyÓn ®å ¸n), danh môc ch÷ viÕt t¾t trong ®å ¸n (nÕu cã) ®−îc ®Æt ngay sau
trang phô b×a vµ tr−íc trang môc lôc. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ®Æt sau phÇn
kÕt luËn cña ®å ¸n.
C¸c phÇn (ch−¬ng) trong ®å ¸n tèt nghiÖp ®−îc ®¸nh sè b»ng hÖ thèng ch÷
sè ¶-rËp; c¸c môc, tiÓu môc, ®−îc ®¸nh sè b»ng c¸c nhãm ch÷ sè, c¸ch nhau
mét dÊu chÊm, trong ®ã sè ®Çu chØ tªn phÇn (ch−¬ng), sè thø 2 chØ thø tù môc, sè
thø 3 - thø tù tiÓu môc.
§å ¸n tèt nghiÖp ®−îc in trªn ph«ng ch÷ “.VnTime”, “Time New
Romans”, cì ch÷ 13 hoÆc c¸c kiÓu t−¬ng ®−¬ng; chØ dïng nh÷ng kiÓu ch÷ ®¬n

gi¶n, ch©n ph−¬ng, gi·n dßng 1,2 LINES, lÒ tr¸i 3,5 cm, lÒ ph¶i 2 cm, trªn vµ
d−íi lµ 2,5 cm.
C¸c b¶ng biÓu, ®å thÞ, h×nh vÏ ph¶i cã tªn, ph¶i ®¸nh sè thø tù (b¶ng 1.1,
1.2,...hoÆc h×nh 1.1, 1.2,...) vµ ph¶i cã ®¬n vÞ tÝnh. C¸c sè liÖu, tµi liÖu thu thËp
thùc tÕ ph¶i ghi nguån cung cÊp sè liÖu. TrÝch dÉn vµo ®å ¸n c¸c tµi liÖu tham
kh¶o ph¶i ®−îc chØ ra nguån gèc b»ng sè thø tù ®· xÕp ë danh môc tµi liÖu tham
kh¶o, sè trang cña tµi liÖu vµ ®−îc ®Æt trong ngoÆc vu«ng [...]. VÝ dô: tµi liÖu sè 5
ë trang 104 ghi trong ®å ¸n sau néi dung trÝch dÉn [5,104].
C¸ch ghi tµi liÖu tham kh¶o:
1. Tµi liÖu tham kh¶o bao gåm nh÷ng s¸ch, Ên phÈm, t¹p chÝ,...®· ®äc vµ
®−îc trÝch dÉn hoÆc sö dông vÒ ý t−ëng vµo ®å ¸n vµ ph¶i ®−îc chØ râ viÖc
sö dông ®ã trong ®å ¸n.
2. C¸c tµi liÖu tham kh¶o b»ng c¸c thø tiÕng kh¸c nhau ®−îc xÕp riªng theo
tõng khèi tiÕng (ViÖt, Nga, Anh, Ph¸p, §øc,...). Gi÷ nguyªn v¨n, kh«ng
dÞch, kh«ng phiªn ©m tªn c¸c tµi liÖu b»ng tiÕng n−íc ngoµi.
3. Tr×nh tù s¾p xÕp danh môc tµi liÖu tham kh¶o tron...
quy ®Þnh tr×nh bµy ®å ¸n tèt nghiÖp
§å ¸n tèt nghiÖp ®îc tr×nh bµy tèi thiÓu 60 trang vµ tèi ®a 80 trang, in
mét mÆt trªn khæ giÊy A
4
, ®ãng b»ng b×a cøng hoÆc b×a mÒm.
H×nh thøc ®å ¸n ®îc tr×nh bµy theo thø tù c¸c néi dung nh sau:
1. Trang b×a (tr×nh bµy theo mÉu 1).
2. Trang phô b×a (tr×nh bµy theo mÉu 2).
3. B¶n giao nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp (cã mÉu kÌm theo).- Tr×nh bµy 1 trang
4. NhËn xÐt cña Gi¸o viªn híng dÉn (theo mÉu quy ®Þnh).- Tr×nh bµy 1 trang
5. NhËn xÐt cña Gi¸o viªn ph¶n biÖn ( theo mÉu quy ®Þnh).- Tr×nh bµy 2 trang
6. Danh môc ch÷ viÕt t¾t trong ®å ¸n (nÕu cã).
7. Néi dung cña ®å ¸n:
- Môc lôc (cã ®¸nh sè trang).
- PhÇn më ®Çu.
- C¸c ch¬ng (phÇn) vµ c¸c môc néi dung cña ®å ¸n.
- KÕt luËn.
- Phô lôc (nÕu cã).
- Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o.
B¶n giao nhiÖm vô ®å ¸n tèt nghiÖp, nhËn xÐt cña cña gi¸o viªn híng
dÉn, nhËn xÐt cña gi¸o viªn ph¶n biÖn (®îc quy ®Þnh theo mÉu vµ ®ãng vµo
quyÓn ®å ¸n), danh môc ch÷ viÕt t¾t trong ®å ¸n (nÕu cã) ®îc ®Æt ngay sau
trang phô b×a vµ tríc trang môc lôc. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ®Æt sau phÇn
kÕt luËn cña ®å ¸n.
C¸c phÇn (ch¬ng) trong ®å ¸n tèt nghiÖp ®îc ®¸nh sè b»ng hÖ thèng ch÷
-rËp; c¸c môc, tiÓu môc, ®îc ®¸nh sè b»ng c¸c nhãm ch÷ sè, c¸ch nhau
mét dÊu chÊm, trong ®ã sè ®Çu chØ tªn phÇn (ch¬ng), sè thø 2 chØ thø tù môc, sè
thø 3 - thø tù tiÓu môc.
§å ¸n tèt nghiÖp ®îc in trªn ph«ng ch÷ “.VnTime”, “Time New
Romans”, cì ch÷ 13 hoÆc c¸c kiÓu t¬ng ®¬ng; chØ dïng nh÷ng kiÓu ch÷ ®¬n
Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp - Người đăng: hugisme_9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp 9 10 558